UDutheronomi 27:1-26

  • UMthetho kumele ubhalwe ematsheni (1-10)

  • Entabeni i-Ebhali lasentabeni iGerizimu (11-14)

  • Ukumemezela iziqalekiso (15-26)

27  Ngemva kwalokho uMosi labadala bako-Israyeli bakhuluma labantu bathi: “Gcinani yonke imithetho engilinika yona lamuhla.  Ngelanga elizachapha ngalo uJodani lingene elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona kumele limise amatshe amakhulu liwagudule ngodaka.*+  Ngemva kwalokho kumele libhale ematsheni lawo wonke amazwi oMthetho lo nxa selichaphile ukuze lingene elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona, ilizwe eligeleza uchago loluju njengoba nje uJehova uNkulunkulu wabokhokho benu elithembisile.+  Nxa selichaphile uJodani kumele limise amatshe la entabeni i-Ebhali+ njalo liwagudule ngodaka* njengoba nje ngilitshela lamuhla.  Kanti njalo kumele lakhele uJehova uNkulunkulu wenu i-alithare ngamatshe kuleyondawo. Akumelanga lisebenzise amathuluzi ensimbi kuwo.+  Kumele lakhele uJehova uNkulunkulu wenu i-alithare ngamatshe angabazwanga beselinikela iminikelo yokutshiswa kuJehova uNkulunkulu wenu phezu kwalo.  Kumele linikele imihlatshelo yobudlelwano+ njalo liyidlele khonapho+ futhi lizathokoza phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu.+  Kufanele libhale wonke amazwi oMthetho lo ngendlela ecacileyo ematsheni lawo.”+  Ngemva kwalokho uMosi labaphristi abangamaLevi bakhuluma labo bonke abako-Israyeli bathi: “Awu Israyeli! Thula ulalele, lamuhla selibe ngabantu bakaJehova uNkulunkulu wenu.+ 10  Kumele lilalele ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu njalo ligcine imithetho yakhe+ lemilayo yakhe engilinika yona lamuhla.” 11  Ngalelolanga uMosi watshela abantu wathi: 12  “Nxa selichaphile uJodani izizwana ezilandelayo zizakuma entabeni iGerizimu+ zibusise abantu: uSimiyoni, loLevi, loJuda, lo-Isakhari, loJosefa kanye loBhenjamini. 13  Ikanti lezi ezilandelayo zizakuma entabeni i-Ebhali+ zimemezele isiqalekiso: uRubheni, loGadi, lo-Asheri, loZebhuloni, loDani kanye loNafithali. 14  AmaLevi azakhuluma labo bonke abantu bako-Israyeli ngelizwi eliphezulu athi:+ 15  “‘Uqalekisiwe umuntu owenza isithombe esibaziweyo+ kumbe isithombe esenziwe ngensimbi,+ into eyenyanyekayo kuJehova,+ umsebenzi womuntu oyingcitshi,* njalo abesesifihla.’ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’*) 16  “‘Uqalekisiwe umuntu oweyisa uyise loba unina.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 17  “‘Uqalekisiwe umuntu otshedisa umngcele kamakhelwane wakhe.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 18  “‘Uqalekisiwe umuntu obangela ukuthi umuntu oyisiphofu aphambuke endleleni.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 19  “‘Uqalekisiwe lowo obangela ukuthi umuntu wesinye isizwe, intandane loba umfelokazi+ ahlulelwe kubi.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 20  “‘Uqalekisiwe umuntu olala lenkosikazi kayise ngoba uthelela uyise ihlazo.’*+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 21  “‘Uqalekisiwe umuntu olala laloba yiphi inyamazana.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 22  “‘Uqalekisiwe umuntu olala lodadewabo, indodakazi kayise loba indodakazi kanina.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 23  “‘Uqalekisiwe umuntu olala loninazala.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 24  “‘Uqalekisiwe umuntu ocathamela umakhelwane wakhe ambulale.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 25  “‘Uqalekisiwe umuntu ovuma ukufunjathiswa* ukuze abulale umuntu ongelacala.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’) 26  “‘Uqalekisiwe umuntu ongasoze agcine amazwi oMthetho lo futhi ongasoze awalandele.’+ (Bonke abantu bazaphendula bathi, ‘Ameni!’)

Amabala angaphansi

Kumbe, “liwahuqe ngekalaga.”
Kumbe, “liwahuqe ngekalaga.”
Kumbe, “Akube njalo!”
Kumbe, “womuntu osebenza ngensimbi lesigodo.”
NgesiHebheru, “wembule isidwaba sikayise.”
Kumbe, “ukudizwa.”