UDutheronomi 26:1-19

  • Ukunikela ngezithelo zakuqala (1-11)

  • Okwetshumi kwesibili (12-15)

  • Abako-Israyeli bayimpahla eqakathekileyo kuJehova (16-19)

26  “Nxa usungenile elizweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ukuthi libe lilifa lakho, nxa usulithethe laba ngelakho futhi usuhlala kulo,  kumele uthathe ezinye izithelo zakuqala ozaziqoqa kuso sonke isivuno* somhlabathi elizweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, kumele uzifake ebhasikitini, ubususiya endaweni uJehova uNkulunkulu wakho azakhetha ukuthi ibizo lakhe lihlale kuyo.+  Kumele uye kumphristi oyabe ekhonza ngalezonsuku ufike uthi kuye, ‘Lamuhla ngizobika kuJehova uNkulunkulu wakho ukuthi sengifikile elizweni uJehova afunga ngalo kubokhokho bethu ukuthi uzasinika lona.’+  “Umphristi uzathatha-ke ibhasikiti leyo esandleni sakho ayibeke phambi kwe-alithare likaJehova uNkulunkulu wakho.  Ngemva kwalokho kumele ukhulume phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho uthi, ‘Ubaba wayengum-Aramu ozulazulayo+ njalo waya eGibhithe+ wayahlala khona engowezizweni, elabantu abalutshwana emulini yakhe+ kodwa esekhonale waba yisizwe esikhulu, esilamandla futhi esilabantu abanengi.+  Kanti njalo amaGibhithe asihlukuluza, asicindezela futhi asiphatha kabuhlungu esenza izigqili.+  Ngakho saqala ukukhala kuJehova uNkulunkulu wabokhokho bethu njalo uJehova walizwa ilizwi lethu futhi wakubona ukuhlupheka kwethu lodubo lwethu kanye lokucindezelwa kwethu.+  Ekucineni uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esilamandla, langengalo eyeluliweyo,+ langezenzo ezesabekayo, lezibonakaliso kanye lezimangaliso.+  Ngemva kwalokho wasiletha endaweni le njalo wasinika ilizwe leli, ilizwe eligeleza uchago loluju.+ 10  Khathesi-ke sengilethe izithelo zakuqala zomhlabathi uJehova anginike wona.’+ “Kumele ufake ibhasikiti leyo phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho njalo ukhothame phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho. 11  Ngemva kwalokho uzathokoza ngakho konke uJehova uNkulunkulu wakho akunike khona, wena labendlu yakho lomLevi kanye lowesinye isizwe abaphakathi kwenu.+ 12  “Nxa usuqedile ukukhipha konke okwetshumi+ kwesivuno sakho ngomnyaka wesithathu, umnyaka wokukhipha okwetshumi, kumele ukunike umLevi, lowesinye isizwe, lentandane kanye lomfelokazi njalo bazakudla basuthe phakathi kwamadolobho* enu.+ 13  Ngemva kwalokho uzakhuluma phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho uthi, ‘Sengisikhiphile isabelo esingcwele endlini yami ngasinika umLevi, lowesinye isizwe, lentandane kanye lomfelokazi+ njengoba nje utshilo kimi. Angiwephulanga umthetho wakho njalo angizange ngiyekele ukuwulandela. 14  Angidlanga lutho kuso ngesikhathi ngisalila njalo angikhiphanga lutho kuso ngesikhathi ngisangcolile futhi angizange nginikele loba yini yaso kwabafileyo. Ngililalele ilizwi likaJehova uNkulunkulu wami futhi ngikwenzile konke angilaye khona. 15  Khathesi-ke, khangela phansi usendaweni yakho engcwele, emazulwini, ubusise abantu bakho bako-Israyeli kanye lelizwe osinike lona+ njengoba nje wafunga kubokhokho bethu,+ ilizwe eligeleza uchago loluju.’+ 16  “Lamuhla uJehova uNkulunkulu wakho uyakulaya ukuthi ulandele yonke imilayo lemithetho le yokwahlulela. Kumele uyigcine njalo uyilandele ngenhliziyo yakho yonke+ langomphefumulo wakho wonke. 17  Lamuhla usuthole ilizwi kuJehova elokuthi uzakuba nguNkulunkulu wakho njengoba uhamba ezindleleni zakhe, ugcina imithetho yakhe+ lemilayo yakhe+ kanye lemithetho yakhe yokwahlulela+ futhi ulalela ilizwi lakhe. 18  Kanti njalo lamuhla uJehova usethole ilizwi elivela kini elokuthi lizakuba ngabantu bakhe, impahla yakhe eqakathekileyo*+ njengoba nje elithembisile, lokuthi lizayigcina yonke imithetho yakhe, 19  kanye lokuthi uzaliphakamisa libe phezu kwazo zonke izizwe azenzileyo,+ alinike udumo, lokubatshazwa kanye lenkazimulo njengoba liqhubeka litshengisa ukuthi lingabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu,+ njengoba nje ethembisile.”

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “isithelo.”
NgesiHebheru, “kwamagedi.”
Kumbe, “eligugu.”