UDutheronomi 25:1-19

  • Indlela yokujezisa owonileyo (1-3)

  • Ungayifaki isayeke inkunzi nxa ibhula (4)

  • Ukungena umkamfowenu (5-10)

  • Odumela amaphambili omunye nxa kuliwa (11, 12)

  • Izikali lezilinganiso eziqondileyo (13-16)

  • Ama-Amaleki kumele abhujiswe (17-19)

25  “Nxa kungavuka ingxabano phakathi kwabantu ababili, bangahambisa indaba yabo kubahluleli+ njalo bazabahlulela batsho ukuthi olungileyo kalacala lokuthi owenze okubi ulecala.+  Nxa owenze okubi kumele atshaywe,+ umahluleli uzakuthi alale phansi njalo uzatshaywa phambi kwakhe. Inswazi azazitshaywa kumele zihambelane lokubi akwenzileyo.  Angamtshaya inswazi ezingu-40+ kodwa angedluli lapho. Nxa angaqhubeka emtshaya inswazi ezidlula lezi, umfowenu uzayangeka phambi kwamehlo akho.  “Ungayifaki isayeke inkunzi nxa ibhula amabele.+  “Nxa amadoda ayizelamani ehlala ndawonye, omunye abesesifa engelamntwana, umfazi walowo ofileyo akumelanga ayekwendela komunye umuntu ongasiwemuli leyo. Umfowabo womkakhe kumele ayekuye amngene futhi amthathe abe yinkosikazi yakhe.+  Izibulo elizazalwa ngowesifazana lowo lizaqhubekisela phambili ibizo lendoda leyo efileyo+ ukuze ibizo layo lingacitshwa ko-Israyeli.+  “Kodwa nxa indoda leyo ingayala ukuthatha umkamfowabo, kumele ahambe ebadaleni egedini ledolobho afike athi, ‘Umfowabo womkami walile ukulondoloza ibizo lomfowabo ko-Israyeli. Kavumanga ukungingena ngibe yinkosikazi yakhe.’  Abadala bedolobho lakibo kumele bambize bakhulume laye. Nxa angaphikelela esithi, ‘Angifuni ukumthatha,’  lapho-ke umkamfowabo kumele asondele eduze kwakhe phambi kwabadala, amkhiphe inyathela enyaweni,+ amkhafulele ebusweni njalo athi, ‘Lokhu yikho okumele kwenziwe endodeni engafuniyo ukwakha indlu yomfowabo.’ 10  Ngemva kwalokho ibizo labemuli yakhe* ko-Israyeli lizakwaziwa ngokuthi, ‘Yindlu yalowo owakhitshwa inyathela.’ 11  “Nxa amadoda amabili angathi esilwa, umfazi womunye wabo abesengenela ukuze avikele indoda yakhe kulowo oyitshayayo njalo elule isandla sakhe amuthi xhaka amaphambili, 12  kumele limqume isandla. Akumelanga limzwele.* 13  “Esikhwameni sakho akumelanga kube lamatshe okukala amabili atshiyeneyo,+ elikhulu lelincane. 14  Akumelanga ube lezilinganiso* zokukala ezimbili ezitshiyeneyo endlini yakho,+ esikhulu lesincane. 15  Kumele ugcine ilitshe lokukala eliqondileyo hatshi elobuqili kanye lesilinganiso esiqondileyo lesifaneleyo ukuze uhlale isikhathi eside elizweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona.+ 16  Phela wonke umuntu owenza ubuqili obunjalo uyenyanyeka kuJehova uNkulunkulu wakho.+ 17  “Khumbulani lokho elakwenziwa ngama-Amaleki ngesikhathi lisendleleni lisuka eGibhithe,+ 18  indlela alihlangabeza ngayo endleleni ahlasela bonke ababesalele emuva ngesikhathi selidiniwe njalo seliphele amandla. Kawazange amesabe uNkulunkulu. 19  Nxa uJehova uNkulunkulu wenu eseliphumuzile kuzo zonke izitha zenu eziligombolozeleyo elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe lilifa lenu,+ kumele lilicitshe ibizo lama-Amaleki ngaphansi kwamazulu.+ Akumelanga likukhohlwe lokho.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ibizo labendlu yakhe.” NgesiHebheru, “ibizo lakhe.”
NgesiHebheru, “Ilihlo lakho akumelanga limzwele.”
NgesiHebheru, “le-efa kanye le-efa.” Khangela iSengezo ku-B14.