UDutheronomi 24:1-22

  • Umtshado lokudivosa (1-5)

  • Ukuqakathekisa impilo (6-9)

  • Ukuphatha kuhle abayanga (10-18)

  • Imithetho yalokho okusele nxa kuvunwa (19-22)

24  “Nxa indoda ingathatha umfazi kodwa icine ingasamfuni ngenxa yokuthi iyabe ithole okuthile okulihlazo ngaye, kumele imbhalele incwadi yokumdivosa+ imnike, ibisimxotsha endlini yayo.+  Nxa esesukile endlini yayo, angayakwendela kwenye indoda.+  Nxa indoda yesibili layo ingamzonda* ibisimbhalela incwadi yokumdivosa imnike, ibisimxotsha endlini yayo kumbe nxa angafelwa yindoda yakhe yesibili,  indoda yakuqala eyamxotshayo ngeke ivunyelwe ukuthi iphinde imthathe abe ngumkayo ngemva kokuba esengcolisiwe ngoba lokho kuyenyanyeka kuJehova. Akumelanga lilethe isono elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe lilifa lenu.  “Nxa indoda isanda kuthatha akumelanga iye empini kumbe iphiwe eminye imisebenzi. Kumele ikhululeke okomnyaka owodwa, ihlale emzini wayo ithokozise umkayo.+  “Kakho okumele athathe ilitshe lokuchola kumbe imbokodo yakhona kube yisibambiso sesikwelede+ ngoba lokhu kufanana lokuthathela umuntu lokho aziphilisa ngakho* kube yisibambiso.  “Nxa kungatholakala ukuthi umuntu uthumbe umfowabo ongum-Israyeli wasemphatha kubi futhi wamthengisa,+ lowo othumbe omunye kumele abulawe.+ Kumele lisuse okubi phakathi kwenu.+  “Nxa kungaba lomkhuhlane wobulephero* kumele libe leqiniso lokuthi lilandela konke abaphristi abangamaLevi abalitshela khona.+ Nanzelelani ukuthi lenza khona kanye engibalaye khona.  Khumbulani lokho uJehova uNkulunkulu wenu akwenza kuMiriyamu ngesikhathi lisendleleni livela eGibhithe.+ 10  “Nxa ungakweledisa umakhelwane wakho+ loba yini akumelanga ungene endlini yakhe uthathe lokho athe uzakunika khona kube yisibambiso. 11  Wena kumele ume phandle njalo lowomuntu omkweledisileyo uzathatha lokho akunika khona ukuthi kube yisibambiso abuye lakho phandle lapho okhona. 12  Nxa umuntu edubeka akumelanga uyelala ulokhu ugcine lokho akunike khona ukuthi kube yisibambiso.+ 13  Kumele uzame ngazo zonke indlela ukuthi ilanga lisanda nje kutshona ubuyisele kuye lokho akunike khona ukuthi kube yisibambiso njalo uzakuyalala eselesigqoko sakhe+ futhi uzakubusisa. Okwenzileyo kuzabalwa njengokulunga phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho. 14  “Ungaqilibezeli isisebenzi esiqhatshiweyo esidubekayo futhi esingumyanga, kungelani lokuthi ngomunye wabafowenu kumbe ngumuntu wesinye isizwe oselizweni lenu, phakathi kwamadolobho* enu.+ 15  Kumele umnike umholo wakhe ngalelolanga+ ilanga lingakatshoni ngoba uyadubeka futhi umholo wakhe yiwo aziphilisa ngawo. Phela ungayekela ukwenza njalo, uzakhala ngawe kuJehova futhi wena uzakuba lesono.+ 16  “Obaba akumelanga babulawe ngenxa yalokho okwenziwe ngabantwababo labantwana akumelanga babulawe ngenxa yalokho okwenziwe ngoyise.+ Umuntu kumele abulawe ngenxa yesono sakhe kuphela.+ 17  “Akumelanga wahlulele kubi umuntu wesinye isizwe kumbe intandane+ njalo akumelanga uthathele umfelokazi isigqoko sakhe ukuthi sibe yisibambiso sesikwelede.+ 18  Khumbula ukuthi lawe wake waba yisigqili elizweni laseGibhithe lokuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakuhlenga khonale.+ Yikho ngikutshela ukuthi ukwenze lokhu. 19  “Nxa ungathi uvuna amabele ensimini yakho ubusukhohlwa isithungo ungabuyeli uyesithatha. Kumele usitshiyele umuntu wesinye isizwe lentandane kanye lomfelokazi+ ukuze uJehova uNkulunkulu wakho akubusise kukho konke okwenzayo.+ 20  “Nxa ukhithiza izithelo esihlahleni sakho sama-oliva akumelanga uphindaphinde ukunyikinya ingatsha zaso. Okuseleyo kumele kutshiyelwe umuntu wesinye isizwe lentandane kanye lomfelokazi.+ 21  “Nxa usikha amagilebisi ensimini yakho yamagilebisi akumelanga ubuyele uyebutha okuseleyo. Okuseleyo kumele kutshiyelwe umuntu wesinye isizwe lentandane kanye lomfelokazi. 22  Khumbula ukuthi lawe wake waba yisigqili elizweni laseGibhithe. Yikho ngikutshela ukuthi ukwenze lokhu.

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “ingamala.”
Kumbe, “ukuphila kwakhe.”
Ibala lesiHebheru elihunyutshwe ngokuthi “ubulephero” libanzi, lingatsho umkhuhlane othelelwanayo ophuma phezu kwejwabu kumbe eminye nje imikhuhlane etholakala ezigqokweni lasezindlini.
NgesiHebheru, “kwamagedi.”