UDutheronomi 21:1-23

  • Nxa kungatholakala umuntu obuleweyo (1-9)

  • Ukuthatha owesifazana othunjiweyo (10-14)

  • Ilungelo lezibulo (15-17)

  • Umntwana olihlongandlebe (18-21)

  • Umuntu olengiswe esigodweni uqalekisiwe (22, 23)

21  “Nxa umuntu angatholakala ebulewe egangeni, elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe ngelenu njalo kungaziwa ukuthi ubulewe ngubani,  abadala labahluleli benu+ kumele bahambe bayelinganisa umango kusukela esidunjini leso kusiya emadolobheni aseduze.  Ngemva kwalokho abadala bedolobho eliseduze lesidumbu leso kumele bathathe ithokazi emhlambini wenkomo, elingakaze lisebenze loba lifakwe ejogweni,  njalo abadala bedolobho lelo kumele baqhube ithokazi lelo baye lalo esigodini esigeleza amanzi, endaweni engakaze ilinywe kumbe ihlanyelwe inhlanyelo, besebelephula intamo khonapho esigodini.+  “Abaphristi abangamaLevi bazasondela babusise ngebizo likaJehova+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu ubakhethile ukuthi bamsebenzele.+ Bazakhuluma ukuthi zonke ingxabano ezilodlakela kumele zilungiswe njani.+  Ngemva kwalokho bonke abadala bedolobho eliseduze lesidumbu leso kumele bageze izandla zabo+ phezu kwethokazi lelo elephulwe intamo esigodini,  njalo kumele bathi, ‘Asizange simbulale umuntu lo* futhi asimbonanga ebulawa.  Awu Jehova, ungabethesi icala leli abantu bakho bako-Israyeli owabahlengayo.+ Ungavumeli ukuthi icala legazi lomuntu ongelacala libe phezu kwabantu bakho, abako-Israyeli.’+ Ngakho abasoze babekwe icala lokubulala umuntu.  Ngaleyondlela lizasusa icala legazi lomuntu ongelacala phakathi kwenu ngokwenza okuhle phambi kukaJehova. 10  “Nxa lingaphuma liye empini lisiyakulwa lezitha zenu njalo uJehova uNkulunkulu wenu abe selinqobela zona lizithumbe,+ 11  ubusubona phakathi kwabathunjiweyo kulowesifazana omuhle, okuthatha umoya njalo ufune ukumthatha abe ngumkakho, 12  ungamletha endlini yakho. Kumele aphuce ikhanda, aqume lenzipho zakhe 13  njalo akhiphe lezigqoko athunjwe ezigqokile, abesehlala endlini yakho. Uzakhalela uyise lonina okwenyanga yonke,+ ngemva kwalokho usungaya laye emacansini. Uzakuba yinkosikazi yakho wena ube ngumkakhe. 14  Kodwa nxa ungathokozi ngaye kumele umyekele ahambe+ loba ngaphi lapho afuna ukuya khona. Akumelanga umthengise ngemali kumbe umphathe kubi ngoba usumthelele ihlazo. 15  “Nxa indoda ilabafazi ababili kodwa ithanda omunye ukwedlula omunye* njalo bobabili bayizalele amadodana futhi olizibulo ezelwe yinkosikazi engathandwayo,+ 16  ngelanga ezakwabela ngalo amadodana ayo ilifa ayisoze ivunyelwe ukuphatha indodana yomfazi emthanda kakhulu angathi yiyo izibulo esikhundleni sendodana yowesifazana ongathandwayo eyiyo elizibulo. 17  Kumele itshengise ukuthi indodana yowesifazana ongathandwayo yiyo izibulo ngokuyinika okuphindwe kabili kukho konke elakho ngoba iyisiqalo samandla ayo okuzala. Ilungelo lokuba lizibulo ngelayo.+ 18  “Nxa umuntu elendodana eyisiqholo elihlongandlebe njalo edelela uyise loba unina+ futhi sebeke bazama ukuyiqondisa kodwa yala ukubalalela,+ 19  uyise lonina kumele bayibambe, bayihambise ebadaleni egedini ledolobho lakibo 20  futhi kumele bakhulume labadala bedolobho lakibo bathi, ‘Indodana yethu le iyisiqholo, ilihlongandlebe njalo ayifuni ukusilalela. Iyisihwaba+ futhi iyisidakwa.’+ 21  Ngakho wonke amadoda edolobho lakibo kumele ayitshaye ngamatshe ize ife. Kumele lisuse okubi phakathi kwenu futhi bonke abako-Israyeli bazakuzwa besabe.+ 22  “Nxa umuntu angenza isono esifanele isigwebo sokufa abesebulawa+ futhi nxa limlengise esigodweni,+ 23  isidumbu sakhe akumelanga silenge ubusuku bonke esigodweni+ kodwa kumele libe leqiniso lokuthi liyamngcwaba ngalelolanga ngoba umuntu olengisiweyo uyinto eqalekisiweyo kuNkulunkulu.+ Lingangcolisi ilizwe uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe lilifa lenu.+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “Izandla zethu azilichithanga igazi leli.”
NgesiHebheru, “ilabafazi ababili, omunye ethandwa, omunye ezondwa.”