UDutheronomi 20:1-20

  • Imithetho ephathelane lempi (1-20)

    • Okungamelanga baye empini (5-9)

20  “Nxa lingaphuma lisiyakulwa lezitha zenu, beselibona amabhiza azo lezinqola zazo zempi lamabutho azo kukunengi kulokwenu, lingazesabi ngoba uJehova uNkulunkulu wenu owalikhipha elizweni laseGibhithe ulani.+  Nxa selizakuyahlasela, umphristi kumele asondele ebantwini akhulume labo.+  Kumele athi kubo, ‘Zwana we Israyeli, ususiyahlasela izitha zakho. Ungapheli amandla, ungesabi, ungatshaywa luvalo futhi ungabi lomhedehede ngenxa yazo,  ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uhamba lawe ukuze ayekulwela ezitheni zakho njalo akusindise.’+  “Izikhulu zebutho lazo kumele zikhulume labantu zithi, ‘Ukhona yini ongakavuli indlu yakhe entsha ayakhileyo? Kabuyele endlini yakhe ngoba angafela empini indlu yakhe icine isivulwa ngomunye umuntu.  Ukhona yini ongakaqalisi ukuvuna izithelo zensimu yakhe yamagilebisi ayihlanyelileyo? Kabuyele emzini wakhe ngoba angafela empini ibisiqalisa ukusetshenziswa ngomunye umuntu.  Ukhona yini ongakathathi intombi athembisane layo? Kabuyele emzini wakhe+ ngoba angafela empini intombi leyo ibisithathwa ngomunye umuntu.’  Kanti njalo izikhulu zebutho kumele zibuze abantu zithi, ‘Ngubani owesabayo futhi otshaywa luvalo?+ Kabuyele emzini wakhe ukuze angenzi abafowabo besabe njengaye.’+  Nxa izikhulu zebutho seziqedile ukukhuluma labantu, kumele zikhethe induna zebutho ezizakhokhela ibutho. 10  “Nxa lingafika edolobheni elithile lisiyalihlasela kumele liqale litshele abantu balo ukuthi kumele benzeni ukuze babe lokuthula lani.+ 11  Nxa bangavuma ukuthi kube lokuthula phakathi kwenu labo njalo balivulele amagedi, bonke abantu elizabathola lapho bazakuba yizigqili zenu balisebenzele.+ 12  Kodwa nxa besala ukuthi kube lokuthula phakathi kwenu labo, besebelihlasela balwe lani, kumele lilivimbezele idolobho lelo, 13  loba sekutheni uJehova uNkulunkulu wenu uzanikela idolobho lelo esandleni senu futhi bonke abesilisa elizabathola kulo kumele libabulale ngenkemba. 14  Kodwa abesifazana, labantwana, lezifuyo lakho konke okusedolobheni lelo, yonke nje impahla ekulo, lingazithathela kube ngokwenu+ futhi lizakudla lokho elikuthumbe ezitheni zenu, elikunikwe nguJehova uNkulunkulu wenu.+ 15  “Lokhu yikho elizakwenza kuwo wonke amadolobho akhatshana kakhulu lani, amadolobho angayisiwo ezizwe lezi elakhelane lazo. 16  Kodwa kumele libulale yonke into ephefumulayo emadolobheni ezizwe lezi uJehova uNkulunkulu wenu alinika wona ukuthi abe lilifa lenu.+ 17  Kumele libatshabalalise abantu bawo, amaHithi, lama-Amori, lamaKhenani, lamaPherizi, lamaHivi kanye lamaJebusi,+ njengoba nje uJehova uNkulunkulu wenu etshilo kini, 18  ukuze bangalifundisi ukulandela yonke imikhuba yabo eyenyanyekayo abayenzela onkulunkulu babo, besebebangela ukuthi lenze isono kuJehova uNkulunkulu wenu.+ 19  “Nxa lingavimbezela idolobho elithile ukuze lilithumbe futhi sekulensuku ezinengi lisilwa lalo, akumelanga ligamule izihlahla ezikulo lizitshabalalise. Lingadla izithelo ezisezihlahleni lezo kodwa akumelanga lizigamule.+ Kambe selingavimbezela isihlahla esisegangeni ngendlela elingavimbezela ngayo umuntu? 20  Lingatshabalalisa kuphela isihlahla elikwaziyo ukuthi asidliwa. Lingasigamula lakhe ngaso uthango lokuvimbezela idolobho elilwa lalo, lize lilithumbe.

Amabala angaphansi