UDutheronomi 2:1-37

  • Ukuzulazula enkangala okweminyaka engu-38 (1-23)

  • Ukunqotshwa kukaSihoni inkosi yaseHeshibhoni (24-37)

2  “Ngemva kwalokho saphenduka saqonda enkangala ngendlela eya eLwandle Olubomvu njengoba nje uJehova wayetshilo kimi+ njalo sahamba okwamalanga amanengi sibhoda entabeni iSeyiri.  Ekucineni uJehova wasesithi kimi,  ‘Selibhode entabeni le okwesikhathi eside. Khathesi qondani enyakatho.  Khuluma labantu uthi kubo: “Lizadlula emngceleni wabafowenu, izizukulwane zika-Esawu+ abahlala eSeyiri.+ Bazalesaba+ njalo kumele liqaphele kakhulu.  Lingalwi labo* ngoba angisoze ngilinike loba yiphi indawo yabo, ngitsho yona indawo engenela ukubeka unyawo nje ngoba intaba iSeyiri ngayinika u-Esawu ukuthi ibe lilifa lakhe.+  Kumele libhadalele ukudla kwabo elizakudla futhi libhadalele lamanzi abo elizawanatha.+  Phela uJehova uNkulunkulu wenu ulibusisile kukho konke elikwenzileyo. Ukwazi mhlophe ukuhamba kwenu lidabula phakathi kwenkangala le enkulu. UJehova uNkulunkulu wenu ubelani okweminyaka yonke le engu-40 njalo alizange liswele lutho.’”+  Ngakho sadlula kubafowethu, izizukulwane zika-Esawu+ abahlala eSeyiri, satshiya indlela eya e-Arabha le-Elathi le-Eziyoni-gebheri.+ “Ngemva kwalokho sangena indlela eqonda enkangala yakoMowabi.+  UJehova wasesithi kimi, ‘Lingawahlaseli amaMowabi njalo lingalwi lawo ngoba angisoze ngilinike loba yiphi indawo yawo ibe ngeyenu, ngenxa yokuthi i-Ari ngayinika izizukulwane zikaLothi+ ukuthi ibe lilifa lazo. 10  (Indawo leyo yayihlala ama-Emimi+ ayezinkalakatha zabantu, emanengi futhi emade njengama-Anakhi. 11  AmaRefayimi+ lawo ayefanana lama-Anakhi+ futhi abakoMowabi babewabiza ngokuthi ngama-Emimi. 12  Ekuqaliseni amaHori+ ayehlala eSeyiri kodwa izizukulwane zika-Esawu zawahlasela zawatshabalalisa zathatha indawo yawo zahlala kuyo,+ njengalokho okuzakwenziwa ngabako-Israyeli elizweni elizakuba lilifa labo, ilizwe uJehova azabanika lona loba sekutheni.) 13  Ngakho hambani liyechapha isigodi seZeredi.’ Lakanye sachapha isigodi seZeredi.+ 14  Kwasithatha iminyaka engu-38 ukusuka eKhadeshi-bhaneya saze sayachapha isigodi seZeredi, kwaze kwaphela sonke isizukulwane samadoda empi ezihonqweni njengoba nje uJehova wayefungile kuwo.+ 15  Isandla sikaJehova samelana lawo sawatshabalalisa wonke aze aphela ezihonqweni.+ 16  “Kwathi wonke amadoda empi esefile aphela phakathi kwabantu,+ 17  uJehova waphinda wakhuluma lami wathi, 18  ‘Lamuhla lizakwedlula endaweni yamaMowabi, okutsho i-Ari. 19  Nxa lingafika eduze kwama-Amoni lingawahlukuluzi kumbe lilwe lawo ngoba angisoze ngilinike loba yiphi indawo yama-Amoni ukuthi ibe ngeyenu, ngenxa yokuthi ngayinika izizukulwane zikaLothi ukuthi ibe lilifa lazo.+ 20  Ilizwe leli lalo kwakuthiwa lilizwe lamaRefayimi.+ (AmaRefayimi ayehlala kulo njalo ama-Amoni ayejayele ukuwabiza ngokuthi ngamaZamuzumi. 21  Ayezinkalakatha zabantu ababebanengi futhi bebade njengama-Anakhi+ kodwa uJehova wawatshabalalisa phambi kwama-Amoni futhi ama-Amoni awadudula asehlala elizweni lawo. 22  Lokhu yikho akwenzela izizukulwane zika-Esawu esezihlala eSeyiri+ ngesikhathi etshabalalisa amaHori+ phambi kwazo ukuze ziwathathele indawo yawo njalo zihlale kuyo kuze kube lamuhla. 23  Ama-Avimi wona ayehlala ezindaweni ezazitshaya zize ziyefika eGaza,+ kwaze kwaba yilapho etshabalaliswa ngamaKhafithori+ ayevela eKhafithori* njalo ahlala endaweni yawo.) 24  “‘Sukani lihambe liyechapha isigodi se-Arinoni.+ Senginikele uSihoni+ um-Amori inkosi yaseHeshibhoni esandleni senu. Ngakho qalisani ukulithatha ilizwe lakhe njalo limhlasele. 25  Kusukela lamuhla ngizaqalisa ukwenza ukuthi bonke abantu abangaphansi kwamazulu abazakuzwa umbiko ngani besabe njalo bathuthumele. Bazakhathazeka njalo batshaywe luvalo* ngenxa yenu.’+ 26  “Ngemva kwalokho ngathuma izithunywa kuSihoni inkosi yaseHeshibhoni, zisuka enkangala yeKhedemothi+ zilamazwi okuthula+ athi: 27  ‘Sicela ukuquma elizweni lakho. Sizadlula ngomgwaqo njalo asisoze siphambukele kwesokudla loba kwesenxele.+ 28  Sizakudla ukudla ozasithengisela khona kuphela sinathe lamanzi ozasithengisela wona. Esikucelayo nje yikuthi usivumele sidlule ngenyawo, 29  size siyechapha umfula uJodani siye elizweni uJehova uNkulunkulu wethu azasinika lona. Senzele lokho esikwenzelwe yizizukulwane zika-Esawu ezihlala eSeyiri kanye lamaMowabi ahlala e-Ari.’ 30  Kodwa uSihoni inkosi yaseHeshibhoni kazange asivumele ukuthi sidlule ngenxa yokuthi uJehova uNkulunkulu wenu wavumela ukuthi abe lenkani+ njalo omise inhliziyo yakhe, ukuze amnikele esandleni sethu* njengoba nje kunjalo khathesi.+ 31  “UJehova wasesithi kimi, ‘Sengihle ngaqalisa ukunikela uSihoni lelizwe lakhe kini. Qalisani ukuthatha ilizwe lakhe.’+ 32  USihoni wathi ephuma labo bonke abantu bakhe ukuze azokulwa lathi eJahazi,+ 33  uJehova uNkulunkulu wethu wamnikela kithi samnqoba yena lamadodana akhe labo bonke abantu ayelabo. 34  Ngalesosikhathi sathumba wonke amadolobho akhe sawatshabalalisa, satshabalalisa amadoda labesifazana labantwana. Asitshiyanga ngitsho loyedwa.+ 35  Sathatha izifuyo zabo kuphela kanye lempahla esayithola emadolobheni esasiwathumbile. 36  Alikho idolobho esingazange sifike kulo kusukela e-Aroweri+ esemqolweni wesigodi se-Arinoni (kugoqela ledolobho elisesigodini) kuze kuyefika eGiliyadi. UJehova uNkulunkulu wethu wanikela wonke amadolobho lawo kithi.+ 37  Kodwa kalizange lisondele elizweni lama-Amoni,+ kuyo yonke indawo esesigodini seJabhokhi+ lasemadolobheni asesabelweni esisezintabeni loba kwenye nje indawo uJehova uNkulunkulu wethu ayethe singafiki kuyo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Lingabaqali.”
Lapha kutshiwo eKhrethe.
Kumbe, “bafikelwe yibuhlungu obunjengemihelo.”
NgesiHebheru, “esandleni sakho.”