UDutheronomi 19:1-21

  • Icala legazi; amadolobho okuphephela (1-13)

  • Umngcele akumelanga utshediswe (14)

  • Ofakazi emthethwandaba (15-21)

    • Kumele kube labofakazi ababili kumbe abathathu (15)

19  “Nxa uJehova uNkulunkulu wenu esetshabalalise izizwe ezihlala elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe ngelenu futhi nxa selizithathele ilifa lazo, selihlala emadolobheni azo lasezindlini zazo,+  kumele likhethe amadolobho amathathu phakathi kwelizwe lenu, uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe ngelenu.+  Kumele lehlukanise ilizwe uJehova uNkulunkulu wenu alinike lona ukuthi libe ngelenu libe yizigaba ezintathu njalo lilungise imigwaqo ukuze umuntu obulele omunye abalekele kwelinye lamadolobho lawo.  “Nanku okumele kwenzakale nxa umbulali angabalekela khona ukuze aphile: Nxa enze iphutha wabulala omunye engahlosanga futhi kuyingayisikho ukuthi ubemzonda,+  ngokwesibonelo, nxa angayatheza inkuni egangeni lomakhelwane wakhe,* abesephakamisa ihloka ukuthi agamule isihlahla, ihloka beselikhumuka emphinini liyetshaya umakhelwane wakhe afe, umbulali kumele abalekele kwelinye lamadolobho lawo ukuze aphile.+  Phela nxa umango wokuya edolobheni lokuphephela umude kakhulu, ophindiselayo*+ angamlandela ezonde efile amxotshanise aze amfice ambulale. Kodwa umuntu lowo kuyabe kungamelanga abulawe ngoba ubengamzondi umakhelwane wakhe.+  Yikho ngililaya ngisithi: ‘Khethani amadolobho amathathu.’  “UJehova uNkulunkulu wenu uzaqhelisa indawo yenu njengoba nje wafunga kubokhokho benu+ futhi alinike lonke ilizwe athembisa ukulinika okhokho benu.+  Kodwa ukuze lokhu kwenzakale kumele liwugcine ngokuthembeka umthetho lo engilinika wona lamuhla, limthande uJehova uNkulunkulu wenu futhi liqhubeke lihamba ezindleleni zakhe,+ lapho-ke kuzamele lengezelele amanye amadolobho amathathu phezu kwala amathathu.+ 10  Ngaleyondlela akulagazi lomuntu ongelacala elizachithwa+ elizweni lenu uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe lilifa lenu njalo akulacala legazi elizakuba phezu kwenu.+ 11  “Kodwa nxa kuyikuthi umuntu ubemzonda umakhelwane wakhe,+ wasemcathamela wamtshaya wambulala futhi yena wasebalekela kwelinye lamadolobho la, 12  abadala bedolobho lakibo kumele bambize, besebemhambisa kulowo ophindiselayo futhi kumele ambulale.+ 13  Akumelanga* limzwele njalo kumele lisuse icala lokubulawa komuntu ongelacala ko-Israyeli+ ukuze kulihambele kuhle. 14  “Nxa selilitholile ilifa lenu elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe ngelenu, akulamuntu okumele atshedise umngcele kamakhelwane wakhe+ awususe lapho okhokho benu abawumisa khona. 15  “Umuntu akumelanga agwetshwe nxa icala loba isono asenzileyo sifakazelwa ngumuntu oyedwa.+ Yonke indaba kumele iqiniswe yibufakazi babantu* ababili kumbe abathathu. + 16  Nxa umuntu angafakaza amanga ngomunye umuntu futhi amgcone esithi ulecala,+ 17  bobabili abamangalelanayo bazakuma phambi kukaJehova laphambi kwabaphristi kanye labahluleli abazabe bekhona ngalezonsuku.+ 18  Abahluleli bazachwayisisa okuzwayo,+ nxa kungatholakala ukuthi umuntu lowo ungufakazi wamanga lokuthi lokho akutshoyo ngomfowabo akusilo qiniso, 19  kumele limenze khona kanye abefuna ukukwenza umfowabo+ futhi kumele lisuse okubi phakathi kwenu.+ 20  Bonke abanye abantu bazakuzwa besabe futhi abasoze baphinde benze into embi njengale phakathi kwenu.+ 21  Akumelanga* libe lozwelo:+ Impilo kumele iphindiselwe ngempilo,* ilihlo ngelihlo, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “lomunye wakhe; lomngane wakhe.”
Kumbe, “umphindiseli wegazi.”
NgesiHebheru, “Akumelanga ilihlo lakho.”
NgesiHebheru, “ngumlomo wabofakazi.”
NgesiHebheru, “Akumelanga ilihlo lakho.”
Kumbe, “Umphefumulo ngomphefumulo.”