UDutheronomi 18:1-22

  • Isabelo sabaphristi lamaLevi (1-8)

  • Lingenzi izinto eziphathelane lamadimoni (9-14)

  • Umphrofethi onjengoMosi (15-19)

  • Indlela yokubona abaphrofethi bamanga (20-22)

18  “Abaphristi abangamaLevi, laso sonke nje isizwana sakoLevi abasoze baphiwe isabelo loba ilifa ko-Israyeli. Bazakudla iminikelo etshiselwa uJehova ngomlilo okuyilo ilifa lakhe.+  Ngakho akumelanga baphiwe ilifa phakathi kwabafowabo. UJehova nguye ilifa labo njengoba nje etshilo kubo.  “Nanku-ke okumele kuphiwe abaphristi okuvela ebantwini: Loba ngubani owenza umhlatshelo ngenkunzi loba ngemvu kumele anike umphristi umkhono lemihlathi kanye lolusu.  Kumele limnike lezithelo zokuqala zamabele enu lewayini lenu elitsha lamafutha enu kanye loboya bokuqala obugelwe emhlambini yenu yezimvu leyembuzi.+  UJehova uNkulunkulu wenu umkhethile yena lamadodana akhe kuzo zonke izizwana zenu ukuthi bakhonze ebizweni likaJehova ngazo zonke izikhathi.+  “Kodwa nxa umLevi angasuka endaweni ahlala kuyo kwelinye lamadolobho+ ako-Israyeli futhi efisa ukuya endaweni uJehova azayikhetha,*+  angakhonza ebizweni likaJehova uNkulunkulu wakhe kuleyondawo njengabo bonke abafowabo abangamaLevi abasebenza phambi kukaJehova khonale.+  Uzaphiwa isabelo sokudla esilingana lesabo,+ phezu kwalokho azakuthola nxa angathengisa impahla yabokhokho bakhe.  “Nxa selingenile elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona, akumelanga lilingisele imikhuba eyenyanyekayo eyenziwa yizizwe lezo.+ 10  Phakathi kwenu akumelanga kutholakale loba ngubani otshisa indodana kumbe indodakazi yakhe emlilweni, esenza umhlatshelo ngayo,*+ laloba ngubani ohlahlulayo,+ lowenza amasalamusi,+ lobuza kwabatshaya amathambo,+ loloyayo,+ 11  laloba ngubani ophosa abanye ngamaphoso, lobuza esangomeni+ kumbe emuntwini olomoya wokutshela abantu ngekusasa+ loba obuza kwabafileyo.+ 12  Phela loba ngubani owenza izinto lezi uyenyanyeka kuJehova njalo uJehova uNkulunkulu wenu uyazidudula izizwe lezi phambi kwenu ngenxa yezinto lezi ezenyanyekayo. 13  Kumele libe msulwa phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu.+ 14  “Phela izizwe lezi elizazithathela ilifa lazo bezibalalela abantu abenza amasalamusi+ labahlahlulayo+ kodwa uJehova uNkulunkulu wenu kalivumelanga ukuthi lenze loba yini enjengale. 15  UJehova uNkulunkulu wenu uzalivusela umphrofethi onjengami phakathi kwabafowenu, kumele limlalele.+ 16  Le yimpendulo yalokho elakucela kuJehova uNkulunkulu wenu eHorebhi ngelanga lomhlangano*+ lapho lisithi, ‘Ungasivumeli ukuthi sizwe ilizwi likaJehova uNkulunkulu wethu kumbe ukuthi siphinde sibone umlilo lo owesabekayo ukuze singafi.’+ 17  Ngemva kwalokho uJehova wathi kimi, ‘Abakutshoyo kuqondile. 18  Ngizabavusela umphrofethi onjengawe+ phakathi kwabafowabo njalo ngizafaka amazwi ami emlonyeni wakhe+ futhi uzabatshela konke engimtshela khona.+ 19  Umuntu ongasoze alalele amazwi ami azawakhuluma ebizweni lami kuzamele alandise loba sekutheni.+ 20  “‘Loba nguphi umphrofethi ozakuba liqhalaqhala akhulume ilizwi esebenzisa ibizo lami ngingamthumanga ukuthi alikhulume kumbe akhulume ngebizo labanye onkulunkulu, umphrofethi lowo kumele abulawe.+ 21  Mhlawumbe selingathi enhliziyweni zenu: “Manje sizakwazi njani ukuthi uJehova kalikhulumanga ilizwi lelo?” 22  Nxa umphrofethi lowo angakhuluma ilizwi ebizweni likaJehova beseliyekela ukugcwaliseka loba akutshoyo kungabi liqiniso, uJehova uyabe engalikhulumanga ilizwi lelo. Umphrofethi lowo uyabe ezenze iqhalaqhala wakhuluma ilizwi. Akumelanga limesabe.’

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo indawo uJehova azayikhetha ukuthi ibe ngeyokukhonzela.
NgesiHebheru, “odlulisa indodana loba indodakazi yakhe emlilweni.”
Kumbe, “lombuthano.”