UDutheronomi 17:1-20

  • Imihlatshelo akumelanga ibe lesici (1)

  • Okumele kwenziwe kwabahlamukayo (2-7)

  • Nxa indaba inzima kakhulu (8-13)

  • Okumele kwenziwe yinkosi ezakhethwa (14-20)

    • Inkosi kumele izibhalele uMthetho (18)

17  “Akumelanga lenzele uJehova uNkulunkulu wenu umhlatshelo ngenkunzi loba imvu elesici loba elokunye nje okusolekayo kuyo, ngoba isifuyo esinjalo siyenyanyeka kuJehova uNkulunkulu wenu.+  “Nxa kungatholakala indoda loba owesifazana phakathi kwenu, kwelinye lamadolobho enu uJehova uNkulunkulu alinika wona, owenza okubi phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu, esephula isivumelwano sakhe,+  abesephambuka ayekhonza abanye onkulunkulu abakhothamele kumbe akhothamele ilanga loba inyanga kumbe lonke nje ibutho elisemazulwini,+ esenza lokho engingazange ngililaye khona,+  njalo nxa lingabikelwa ngendaba leyo kumbe ifike endlebeni zenu kumele lidingisise ngayo okuzwayo. Nxa kungatholakala ukuthi into eyenyanyeka njengaleyo yenzakele sibili+ ko-Israyeli,  kumele lithathe indoda leyo kumbe owesifazana lowo owenze into embi limkhiphele ngaphandle kwamagedi edolobho njalo indoda leyo loba owesifazana lowo kumele atshaywe ngamatshe aze afe.+  Umuntu lowo kumele abulawe. Kodwa kumele abulawe nxa lokho akwenzileyo kufakazelwa ngofakazi ababili kumbe abathathu.+ Akumelanga abulawe nxa kulofakazi oyedwa kuphela.+  Ofakazi labo yibo okumele babe ngabokuqala ukumfaka isandla ukuze bambulale, besekulandela bonke abanye abantu. Kumele lisuse okubi phakathi kwenu.+  “Nxa kwelinye lamadolobho enu kungavuka indaba enzima kakhulu ukuthi liyahlulele, kungelani lokuthi ngephathelane lokubulala+ loba yindaba emangaliweyo loba udlakela olwenzakeleyo loba okunye nje ukungazwanani, kumele liye endaweni uJehova uNkulunkulu wenu azayikhetha.+  Kufanele liye kubaphristi abangamaLevi lakumahluleli+ oyabe ekhona ngalezonsuku liyebuzisisa ngodaba lwenu futhi bazalitshela isinqumo sabo.+ 10  Ngemva kwalokho kumele lilandele isinqumo abazalinika sona endaweni uJehova azayikhetha. Kumele libe leqiniso lokuthi liyakwenza konke abalitshela khona. 11  Kumele lilandele umthetho abazalitshengisa wona njalo lilandele lesinqumo abazalitshela sona.+ Lingaphambuki kuleso sinqumo abazalinika sona liye kwesokudla loba kwesenxele.+ 12  Umuntu ozazenza iqhalaqhala angalaleli umahluleli kumbe umphristi osebenzela uJehova uNkulunkulu wenu kumele abulawe.+ Kumele lisuse okubi ko-Israyeli.+ 13  Ngemva kwalokho bonke abantu bazakuzwa besabe futhi kakho ozaphinda abe liqhalaqhala.+ 14  “Nxa selingenile elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona, selilithethe laba ngelenu futhi selihlala kulo beselisithi, ‘Asikhetheni inkosi njengazo zonke izizwe ezisigombolozeleyo,’+ 15  nxa kungaba njalo kumele libe leqiniso lokuthi libeka inkosi ekhethwe nguJehova uNkulunkulu wenu.+ Kumele likhethe inkosi phakathi kwabafowenu, lingakhethi umuntu wesinye isizwe ongasimfowenu ukuthi alibuse. 16  Inkosi leyo akumelanga ibe lamabhiza amanengi+ kumbe ithume abantu ukuthi babuyele eGibhithe ukuze bayezuza amabhiza amanengi khonale+ ngoba uJehova walitshela wathi, ‘Akumelanga liphinde libuyele eGibhithe.’ 17  Inkosi akumelanga ithathe abafazi abanengi ukuze inhliziyo yayo ingaphambuki+ futhi akumelanga ibuthelele isiliva esinengi kanye legolide.+ 18  Nxa isihlala esihlalweni sobukhosi embusweni wayo, kumele ithathe ibhuku* izibhalele uMthetho lo kulo, iwuthatha kulelo eligcinwe ngabaphristi abangamaLevi.+ 19  “Kumele ihlale ilawo njalo iwubale kuzo zonke insuku zokuphila kwayo,+ ukuze ifunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu futhi igcine wonke amazwi oMthetho lo kanye lemilayo le ngokuyilandela.+ 20  Lokhu kuzakwenza ukuthi ingaziphakamisi, izibone ingcono kulabafowabo futhi ayisoze iphambuke emthethweni iye kwesokudla loba kwesenxele, ukuze ihlale isikhathi eside embusweni wayo yona kanye lamadodana ayo phakathi kwabantu bako-Israyeli.

Amabala angaphansi

Kumbe, “incwadimgoqwa.”