UDutheronomi 16:1-22

  • IPhasika; UMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo (1-8)

  • UMkhosi Wamaviki (9-12)

  • UMkhosi Wezihonqo (13-17)

  • Ukukhethwa kwabahluleli (18-20)

  • Izinto okungamelanga zikhonzwe (21, 22)

16  “Khumbulani inyanga ka-Abhibhi* njalo linanze iPhasika likaJehova uNkulunkulu wenu,+ ngoba ngenyanga ka-Abhibhi uJehova uNkulunkulu wenu walikhipha eGibhithe ebusuku.+  Kumele lihlabele uJehova uNkulunkulu wenu umhlatshelo wePhasika+ eliwuthethe emihlambini yenu yezimvu leyembuzi kanye leyenkomo,+ endaweni uJehova azayikhetha ukuthi ibizo lakhe lihlale kuyo.+  Akumelanga liwudle laloba yini elemvubelo,+ kumele lidle isinkwa esingelamvubelo okwamalanga ayisikhombisa, isinkwa sokuhlupheka ngoba laphuma elizweni laseGibhithe ngesiphangiphangi.+ Qhubekani likwenza lokhu nxa nje lisaphila ukuze likhumbule ilanga elaphuma ngalo elizweni laseGibhithe.+  Okwamalanga ayisikhombisa akumelanga kutholakale ifulawa elemvubelo kuzo zonke indawo elihlala kuzo+ futhi inyama elizakwenza ngayo umhlatshelo ngelanga lokuqala kusihlwa, akumelanga ilale ubusuku bonke kuze kuse.+  Alisoze livunyelwe ukuhlaba umhlatshelo wePhasika kuloba yiliphi idolobho uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona.  Kodwa kumele liwuhlabe endaweni uJehova uNkulunkulu wenu azakhetha ukuthi ibizo lakhe lihlale kuyo. Kumele lihlabe umhlatshelo wePhasika kusihlwa, ilanga lisanda kutshona,+ ngesikhathi esibekiweyo elaphuma ngaso eGibhithe.  Kumele liwupheke njalo liwudlele+ endaweni uJehova uNkulunkulu wenu azayikhetha,+ besekusithi ekuseni libuyele ematendeni enu.  Lizakudla isinkwa esingelamvubelo okwamalanga ayisithupha besekusithi ngelanga lesikhombisa lenzele uJehova uNkulunkulu wenu umhlangano ongcwele. Akumelanga lisebenze ngalelolanga.+  “Kumele libale amaviki ayisikhombisa. Kufanele liqalise ukubala amaviki ayisikhombisa kusukela ngesikhathi elizaqala ngaso ukuvuna amabele emasimini.+ 10  Ngemva kwalokho, kumele linanze uMkhosi Wamaviki lisenzela uJehova uNkulunkulu wenu,+ liphethe umnikelo wokuzithandela ovela esandleni senu eliwukhiphe kuhambelana lesibusiso uJehova uNkulunkulu wenu alinike sona. + 11  Kumele lithokoze phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu, lina kanye lamadodana enu, lamadodakazi enu, lezigqili lezigqilikazi zenu, lamaLevi aphakathi kwamadolobho* enu, lowesinye isizwe, lezintandane kanye labafelokazi abaphakathi kwenu, endaweni uJehova uNkulunkulu wenu azakhetha ukuthi ibizo lakhe lihlale kuyo.+ 12  Khumbulani ukuthi laliyizigqili eGibhithe.+ Gcinani njalo lilandele imilayo le. 13  “Nxa selibutha lokho okusezizeni zenu lasezikhamelweni zenu zamafutha lezewayini kumele linanze uMkhosi Wezihonqo*+ okwamalanga ayisikhombisa. 14  Kumele lithokoze ngesikhathi somkhosi wenu,+ lina kanye lamadodana enu, lamadodakazi enu, lezigqili lezigqilikazi zenu, lamaLevi, lowesinye isizwe, lezintandane kanye labafelokazi abaphakathi kwamadolobho enu. 15  Kufanele lenzele uJehova uNkulunkulu wenu umkhosi okwamalanga ayisikhombisa+ endaweni uJehova azayikhetha. Phela uJehova uNkulunkulu wenu uzabusisa sonke isivuno senu lakho konke elikwenzayo+ futhi kuzakuba yintokozo yodwa kini.+ 16  “Kathathu ngomnyaka, wonke amadoda aphakathi kwenu kumele abuye azokuma phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu endaweni azayikhetha, ngesikhathi soMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo,+ loMkhosi Wamaviki+ kanye loMkhosi Wezihonqo*+ futhi kakho phakathi kwawo okumele azokuma phambi kukaJehova elengise izandla. 17  Isipho ngamunye azasiletha kumele sihambelane lesibusiso uJehova uNkulunkulu wenu amnike sona.+ 18  “Kumele likhethe abahluleli+ kanye labaphathi esizwaneni ngasinye kuwo wonke amadolobho* uJehova uNkulunkulu wenu alinika wona futhi kumele bahlulele abantu ngokulunga. 19  Akumelanga lahlulele kubi,+ libe lobandlululo+ kumbe livume ukufunjathiswa* ngoba ukufunjathiswa kwenza abahlakaniphileyo babe angathi yiziphofu+ njalo kuyawatshintsha amazwi abalungileyo. 20  Kubambeni likugagadlele ukwahlulela okuhle+ ukuze liqhubeke liphila njalo lilithathe ilizwe uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona. 21  “Lingahlanyeli loba yisiphi isihlahla ukuze sibe lugodo olungcwele*+ eduze kwe-alithare likaJehova uNkulunkulu wenu, elizazenzela lona. 22  “Lingamisi insika engcwele elizayikhonza+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uyakuzonda lokho.

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “kwamagedi.”
Kumbe, “Wamadumba.”
Kumbe, “Wamadumba.”
NgesiHebheru, “phakathi kwawo wonke amagedi enu.”
Kumbe, “ukudizwa.”