UDutheronomi 15:1-23

  • Izikwelede kumele zesulwe ngomnyaka wesikhombisa (1-6)

  • Ukunceda abayanga (7-11)

  • Ukukhululwa kwezigqili ngomnyaka wesikhombisa (12-18)

    • Ukubhoboza indlebe yesigqili ngosungulo (16, 17)

  • Ukungcwelisa amazibulo ezifuyo (19-23)

15  “Ngaso sonke isikhathi ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa kumele likhulule abantu ezikweledeni zabo.+  Nansi indlela elizakwenza ngayo: Wonke umuntu okweledise umakhelwane wakhe uzamkhulula esikweledeni alaso. Akumelanga ayethonisa isikwelede leso kumakhelwane wakhe loba kumfowabo ngoba lokhu kuyabe kuyikukhululwa okwenzelwa uJehova.+  Umuntu wesinye isizwe nguye kuphela ongayathonisa kuye isikwelede+ kodwa umfowenu kumele umcitshele loba yini akukweleda yona.  Lanxa kunjalo kakho phakathi kwenu okumele abe ngumyanga ngoba uJehova uzalibusisa sibili+ elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe lilifa lenu,  nxa nje lizazimisela ukulalela ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu njalo ligcine ngonanzelelo yonke imithetho engilinika yona lamuhla.+  Phela uJehova uNkulunkulu wenu uzalibusisa njengoba nje elithembisile. Lizabolekisa* izizwe ezinengi kodwa lina alisoze liboleke+ njalo lizabusa izizwe ezinengi kodwa zona azisoze zilibuse.+  “Nxa omunye wabafowenu angaba ngumyanga phakathi kwenu kwelinye lamadolobho aselizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona, ungenzi inhliziyo yakho ibe lukhuni kumbe ube ngoncitshanayo kumfowenu ongumyanga,+  ngoba kumele ube lomusa umvulele isandla sakho+ njalo kumele ube leqiniso lokuthi uyamboleka loba yini ayifunayo kumbe ayiswelayo.  Nanzelela ungabi lomcabango lo omubi enhliziyweni yakho ubususithi, ‘Umnyaka wesikhombisa, umnyaka wokukhululwa ezikweledeni ususondele,’+ ubusuyekela ukuba lomusa kumfowenu ongumyanga futhi ungamniki lutho. Nxa angakhala ngawe kuJehova, uyabe wenze isono.+ 10  Ungamniki ukhonona enhliziyweni yakho kodwa kumele umnike ngomusa+ ngoba lokho kuzakwenza uJehova uNkulunkulu wakho abusise yonke imisebenzi yakho kanye lakho konke okwenzayo. + 11  Phela abayanga bazahlala bekhona elizweni,+ yikho ngisithi kuwe, ‘Kumele ube lomusa, uvule isandla sakho uncede abafowenu abahluphekayo labangabayanga abaselizweni lenu.’+ 12  “Nxa ungathengiselwa omunye wabafowenu, owesilisa loba owesifazana ongumHebheru futhi nxa esekusebenzele okweminyaka eyisithupha, kumele umkhulule ngomnyaka wesikhombisa.+ 13  Nxa usumkhulula ukuthi ahambe, ungamyekeli abuyele elengise izandla. 14  Kumele umnike ngomusa okunye okuvela emhlambini wakho wezimvu lowembuzi, lasesizeni sakho, lasesikhamelweni sakho samafutha lesewayini. Lawe kumele umnike umfowenu njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho ekubusisile. 15  Khumbula ukuthi lani lake laba yizigqili elizweni laseGibhithe lokuthi uJehova uNkulunkulu wenu walihlenga. Yikho ngikutshela lamuhla ukuthi ukwenze lokhu. 16  “Kodwa nxa umfowenu angathi kuwe, ‘Angisoze ngisuke kuwe’ ngoba ekuthanda wena labendlu yakho ngenxa yokuthi ubethokoza ngesikhathi sonke elawe,+ 17  lapho-ke kumele uye laye emnyango ubusubhoboza indlebe yakhe ngosungulo njalo uzakuba yisigqili sakho okwempilo yakhe yonke. Kumele wenze okufananayo lakulowo oyisigqilikazi sakho. 18  Nxa ungathi umkhulula abesevuma ukuhamba ungakuthathi njengomthwalo onzima ngoba umsebenzi akwenzele wona okweminyaka eyisithupha udlula kabili lowo obungenziwa yisisebenzi esiqhatshiweyo njalo uJehova uNkulunkulu wakho ukubusisile kukho konke. 19  “Kumele wehlukanise wonke amazibulo enkomo zakho lawezimvu lawembuzi abe ngakaJehova uNkulunkulu wakho.+ Akumelanga wenze loba yiwuphi umsebenzi onzima ngamazibulo omhlambi wakho wenkomo kumbe ugele uboya bamazibulo omhlambi wakho wezimvu lowembuzi. 20  Wena labendlu yakho kumele liwadlele phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho minyaka yonke endaweni uJehova azayikhetha.+ 21  Kodwa nxa izibulo lakhona lilesici, kungaba yikuqhula, ukungaboni loba obunye nje ubulima, akumelanga wenzele uJehova uNkulunkulu wakho umhlatshelo ngalo.+ 22  Kumele ulidlele phakathi kwamadolobho* enu. Umuntu ohlanzekileyo longahlanzekanga bangayidla inyama yalo njengalapho lisidla inyama yempala.+ 23  Kodwa igazi lalo akumelanga ulidle.+ Kumele ulichithele phansi emhlabathini njengamanzi.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “Lizabolekisa ngesibambiso.”
NgesiHebheru, “emagedini.”