UDutheronomi 14:1-29

  • Okungamelanga likwenze nxa lilila (1, 2)

  • Ukudla okuhlanzekileyo lokungcolileyo (3-21)

  • Okwetshumi okuya kuJehova (22-29)

14  “Lina lingabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu. Lingazisikasiki emzimbeni+ kumbe ligele inwele eziphezu kwamabunzi enu lizilela umuntu ofileyo.+  Phela lina lingabantu abangcwele+ kuJehova uNkulunkulu wenu njalo uJehova ulikhethile ukuthi libe ngabantu bakhe, impahla yakhe eqakathekileyo* phakathi kwazo zonke izizwe ezisemhlabeni.+  “Akumelanga lidle loba yini eyenyanyekayo.+  Nanzi inyamazana elingazidla:+ Inkomo, lemvu, lembuzi,  lempala, lomziki, lembuzi yeganga, lengugama, lemvu yeganga, lemvu yezintabeni.  Lingadla loba yiphi inyamazana elamasondo ehlukene phakathi futhi eyentshisayo.  Kodwa akumelanga lidle inyamazana ezilandelayo ngoba ziyentshisa kodwa amasondo azo kawehlukananga: ikamela lomvundla kanye lembila. Inyamazana lezi ziyentshisa kodwa amasondo azo kawehlukananga, zingcolile kini.+  Lengulube lingayidli ngoba ilamasondo ehlukeneyo kodwa ayentshisi, ingcolile kini. Akumelanga lidle inyama yazo kumbe lithinte izidumbu zazo.  “Nanzi elingazidla kuzo zonke ezihlala emanzini: Lingadla loba yini elamaxolo kanye lamaphiko.+ 10  Kodwa akumelanga lidle loba yini engelampiko lamaxolo, ingcolile kini. 11  “Lingadla loba yiphi inyoni ehlanzekileyo. 12  Kodwa lezi ezilandelayo lingazidli: ukhozi, ukhozi lwenhlanzi, lelinqe elimnyama,+ 13  lomzwazwa obomvu, lomzwazwa omnyama layo yonke imihlobo yenkozi ezincane, 14  layo yonke imihlobo yamawabayi, 15  lentshe, lesikhova, lendwandwe layo yonke imihlobo yohelwane, 16  lomandukulo, lomabhengwane, ledada elilentamo ende, 17  lephelikheni,* lelinqe, letshayamanzi, 18  lengabuzane, layo yonke imihlobo yamalanda, lemvenduna kanye lomalulwane. 19  Zonke izibungu eziphaphayo lazo zingcolile kini, akumelanga zidliwe. 20  Loba yisiphi isidalwa esiphaphayo esihlanzekileyo lingasidla. 21  “Akumelanga lidle loba yiphi inyamazana ezifeleyo.+ Lingayinika owesinye isizwe ohlala phakathi kwamadolobho* enu ukuthi ayidle, kumbe liyithengisele umuntu wesinye isizwe. Phela lina lingabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. “Akumelanga lixhwathise izinyane lembuzi ngochago lukanina.+ 22  “Kumele ube leqiniso lokuthi uyakhipha okwetshumi kuzo zonke izithelo zenhlanyelo yakho oyihlanyela emasimini akho minyaka yonke.+ 23  Uzakudla okwetshumi kwamabele akho, lokwewayini lakho elitsha, lokwamafutha akho kanye lamazibulo enkomo zakho lawezimvu lawembuzi, phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni azayikhetha ukuthi ibizo lakhe lihlale kuyo,+ ukuze ufunde ukuhlala umesaba uJehova uNkulunkulu wakho.+ 24  “Kodwa nxa uhambo lwakhona lulude kakhulu kuwe njalo ungenelisi ukuthwala okwetshumi uyelakho endaweni uJehova uNkulunkulu wakho azakhetha ukuthi ibizo lakhe lihlale kuyo,+ ngenxa yokuthi iyabe ikhatshana kakhulu lawe (ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uzakubusisa), 25  ungakutshintsha kube yimali, ubusuthatha imali leyo uhambe layo endaweni uJehova uNkulunkulu wakho azayikhetha. 26  Imali leyo usungayisebenzisa ukuthenga loba yini oyifunayo, kungaba zinkomo, izimvu loba imbuzi, iwayini loba eminye imihlobo yotshwala kumbe okunye nje okuthandayo, njalo uzakudla phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho uthokoze wena labendlu yakho.+ 27  Ungawakhohlwa amaLevi asemadolobheni akho+ ngoba kawaphiwanga isabelo loba ilifa phakathi kwenu.+ 28  “Ngaso sonke isikhathi ekupheleni kweminyaka emithathu kumele ukhiphe okwetshumi kuso sonke isivuno sakho ukufake emadolobheni akho.+ 29  Lapho-ke amaLevi wona angaphiwanga isabelo loba ilifa phakathi kwenu, lowesinye isizwe, lentandane kanye lomfelokazi abasemadolobheni akho bazabuya badle basuthe+ ukuze uJehova uNkulunkulu wakho akubusise kukho konke okwenzayo.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “eligugu.”
Le yinyoni enkulu elomlomo omude.
NgesiHebheru, “kwamagedi.”