UDutheronomi 13:1-18

  • Okumele kwenziwe kwabahlamukayo (1-18)

13  “Nxa kungavela umphrofethi phakathi kwenu kumbe umuntu othi uphupha izinto ezizakwenzakala abesememezela isibonakaliso kumbe abike ukuthi kuzakwenzakala okuthile,  lakanye isibonakaliso leso kumbe lokho alitshele ukuthi kuzakwenzakala kugcwaliseke sibili, abesesithi kini, ‘Asilandeleni abanye onkulunkulu sibakhonze,’ esitsho onkulunkulu elingabaziyo,  akumelanga liwalalele amazwi akhulunywa ngumphrofethi lowo kumbe umuntu lowo ophupha amaphupho+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uyalilinga+ ukuze abone ukuthi liyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wenu ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke.+  UJehova uNkulunkulu wenu nguye okumele limlandele njalo nguye okumele limesabe. Kumele ligcine imithetho yakhe lilalele ilizwi lakhe njalo nguye okumele limkhonze futhi nguye okumele libambelele kuye.+  Kodwa umphrofethi lowo kumbe lowomuntu ophupha amaphupho kumele abulawe+ ngoba ukhuthaze abantu ukuthi bahlamukele uJehova uNkulunkulu wabo, owabakhipha elizweni laseGibhithe njalo wabahlenga elizweni lobugqili. Phela wenze lokho ukuze aliphambule endleleni uJehova uNkulunkulu wenu alitshele ukuthi lihambe ngayo. Kumele lisuse okubi phakathi kwenu.+  “Nxa umfowenu ongumntakanyoko loba indodana yakho kumbe indodakazi yakho loba inkosikazi yakho oyithandayo kumbe umngane wakho osekhwapheni ekuyenga ensitha esithi, ‘Asambe siyekhonza abanye onkulunkulu,’+ esitsho onkulunkulu wena laboyihlo elingazange libazi,  onkulunkulu bezizwe eziligombolozeleyo kungelani lokuthi ngeziseduze kumbe ngezikhatshana lani, kusukela komunye umkhawulo welizwe kuze kuyefika komunye umkhawulo welizwe,  akumelanga uvume ekuyenga kumbe umlalele.+ Ungamzweli futhi ungabi lesihawu kuye kumbe umvikele  kodwa kumele umbulale loba sekutheni.+ Wena nguwe okumele ube ngowokuqala ukumfaka isandla ukuze umbulale besekulandela bonke abanye abantu.+ 10  Kumele umkhande ngamatshe+ ngoba ubefuna ukukuphambula kuJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ebugqilini elizweni laseGibhithe. 11  Lapho-ke bonke abako-Israyeli bazakuzwa lokhu besabe njalo abasoze baphinde benze into embi njengale phakathi kwenu.+ 12  “Nxa lingezwa umbiko kwelinye lamadolobho enu uJehova uNkulunkulu wenu alinika wona ukuthi lihlale kuwo, othi 13  ‘Kulamadoda angelancedo asuke phakathi kwenu ukuze ayephambula izakhamizi zedolobho lawo esithi: “Asihambeni siyekhonza abanye onkulunkulu,” onkulunkulu elingabaziyo,’ 14  kumele liyihlole indaba leyo lichwayisise okuzwayo njalo libuzisise.+ Nxa kungatholakala ukuthi into le eyenyanyekayo yenzakele sibili phakathi kwenu, 15  loba sekutheni kumele litshabalalise abantu abahlala edolobheni lelo ngenkemba.+ Kumele lilitshabalalise+ ngenkemba idolobho lelo lakho konke okukulo kanye lezifuyo zakhona. 16  Ngemva kwalokho kumele lithathe yonke impahla eliyithumbe kulo liyihambise phakathi laphakathi kwegceke ledolobho lelo. Ngemva kwalokho beselithungela idolobho lelo ngomlilo njalo impahla eliyithumbe kulo izakuba ngumnikelo ogcweleyo oya kuJehova uNkulunkulu wenu. Idolobho lelo lizahlala lilunxiwa, akumelanga lakhiwe kutsha. 17  Akumelanga lithathe loba yini okumele itshabalaliswe+ ukuze uJehova angaqhubeki ethukuthele kodwa abe lesihawu lozwelo kini futhi alenze libe banengi njengoba nje wafunga kubokhokho benu.+ 18  Phela kumele limlalele* uJehova uNkulunkulu wenu ngokugcina yonke imithetho yakhe engilinika yona lamuhla, lenze okulungileyo phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ulalele ilizwi.”