UDutheronomi 12:1-32

  • Khonzani uNkulunkulu endaweni ayikhethileyo (1-14)

  • Inyama lingayidla kodwa igazi lingalidli (15-28)

  • Lingahugwa ukukhonza abanye onkulunkulu (29-32)

12  “Le yimilayo kanye lemithetho yokwahlulela okumele liyigcine ngonanzelelo kuzo zonke insuku zokuphila kwenu elizweni uJehova uNkulunkulu wabokhokho benu azalinika lona ukuthi libe ngelenu.  Kumele lidilize ngokupheleleyo zonke indawo lapho izizwe elizazithathela ilifa lazo ezikhonzela khona onkulunkulu bazo,+ kungaba sezintabeni ezinde, emaqaqeni loba kwesinye nje isihlahla esiyisithingithingi.  Kumele lidilize ama-alithare azo, liphahlaze insika zazo ezingcwele,+ litshise lezithombe zazo zika-Ashera* njalo ligamule lezithombe ezibaziweyo zabonkulunkulu bazo,+ licitshe amabizo abo kuleyondawo.+  “Akumelanga likhonze uJehova uNkulunkulu wenu ngaleyondlela.+  Kodwa kumele limdinge uJehova uNkulunkulu wenu loba ngaphi lapho azakhetha ukuthi ibizo lakhe lihlale khona, endaweni yakhe yokuhlala phakathi kwazo zonke izizwana zenu futhi yikho okumele liyekhona.+  Endaweni leyo yikho okufanele lilethe khona iminikelo yenu yokutshiswa,+ lemihlatshelo yenu, leminikelo yenu yokwetshumi,+ leminikelo evela esandleni senu,+ leminikelo yenu yezifungo, leminikelo yenu yokuzithandela+ kanye lamazibulo emihlambi yenu yenkomo leyezimvu leyembuzi.+  Lina kanye lezimuli zenu kumele lidlele phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu+ kuleyondawo njalo lijabule kukho konke elikwenzayo+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu ulibusisile.  “Akumelanga lenze njengalokhu esikwenza lapha lamuhla, wonke umuntu uzenzela loba yini ayibona iqondile emehlweni akhe,*  ngenxa yokuthi alikafiki endaweni yokuphumula,+ elifeni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona. 10  Nxa selichaphile uJodani,+ selihlala elizweni uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuthi libe ngelenu, loba sekutheni uzaliphumuza kuzo zonke izitha zenu eziligombolozeleyo njalo lizahlala livikelekile.+ 11  Kumele lilethe konke engilitshela khona, likulethe endaweni uJehova uNkulunkulu wenu azakhetha ukuthi ibizo lakhe lihlale kuyo.+ Lizaletha iminikelo yenu yokutshiswa, lemihlatshelo yenu, leminikelo yenu yokwetshumi,+ leminikelo evela esandleni senu kanye leminikelo yazo zonke izifungo elizenza kuJehova. 12  Lizathokoza phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu,+ lina lamadodana enu, lamadodakazi enu, lezigqili lezigqilikazi zenu kanye lamaLevi aphakathi kwamadolobho* enu njengoba engaphiwanga isabelo loba ilifa phakathi kwenu.+ 13  Kumele linanzelele ukuthi aliphongunikela iminikelo yenu yokutshiswa kuloba yiphi enye indawo elizayibona.+ 14  Iminikelo yenu yokutshiswa kumele liyinikele kuphela endaweni uJehova azayikhetha, phakathi kwenye yezindawo zezizwana zenu njalo nxa selikhonale kumele lenze konke engilitshela khona.+ 15  “Loba nini lapho elifisa khona ukudla inyama lingahlaba isifuyo+ kusiya ngesibusiso uJehova uNkulunkulu wenu alinike sona kuwo wonke amadolobho* enu, umuntu ohlanzekileyo longcolileyo bangadla inyama yaso njengalapho lisidla inyama yempala. 16  Kodwa akumelanga lidle igazi,+ kumele lilichithele phansi emhlabathini njengamanzi.+ 17  Alisoze livunyelwe ukudlela emadolobheni* enu okwetshumi kwamabele enu, lokwewayini lenu elitsha, lokwamafutha enu kanye lamazibulo enkomo zenu lawezimvu lawembuzi+ loba eminye nje iminikelo yezifungo zenu elizenzayo, leminikelo yokuzithandela kumbe iminikelo evela ezandleni zenu. 18  Izinto lezi kumele liyezidlela phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu endaweni uJehova uNkulunkulu wenu azayikhetha,+ lina kanye lamadodana enu, lamadodakazi enu, lezisebenzi zenu zesilisa lezesifazana kanye lamaLevi aphakathi kwamadolobho* enu njalo lizathokoza phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu kukho konke elikwenzayo. 19  Nanzelelani lingawakhohlwa amaLevi+ nxa nje lilokhu lisahlala elizweni lenu. 20  “Nxa uJehova uNkulunkulu wenu eseqhelisa indawo yenu+ njengoba nje elithembisile,+ beselisithi, ‘Sifuna ukudla inyama’ ngoba seliyikhanuka, lingadla inyama loba nini nxa seliyikhanuka.+ 21  Nxa indawo ezakhethwa nguJehova uNkulunkulu wenu ukuthi abeke ibizo lakhe+ kuyo ikhatshana lalapho elikhona, lingahlaba ezinye izifuyo zenu emihlambini yenu yenkomo leyezimvu leyembuzi uJehova alinike yona njengoba nje ngitshilo kini njalo kumele lidlele inyama yazo phakathi kwamadolobho* enu loba nini nxa liyikhanuka. 22  Lingadla inyama yazo njengalapho lisidla inyama yempala,+ umuntu ongcolileyo lohlanzekileyo bangayidla inyama yazo. 23  Kumele libe leqiniso lokuthi kalidli igazi+ ngoba igazi liyikuphila*+ futhi akumelanga lidle ukuphila kanye lenyama. 24  Akumelanga lilidle, kumele lilichithele phansi emhlabathini njengamanzi.+ 25  Akumelanga lilidle ukuze kulihambele kuhle lina labantwabenu abazalandela ngemva kwenu, ngoba liyabe lisenza okulungileyo emehlweni kaJehova. 26  Nxa selisiya endaweni uJehova azayikhetha kumele lithathe kuphela izinto zenu ezingcwele kanye leminikelo yenu yezifungo. 27  Endaweni leyo yikho lapho elizanikela khona iminikelo yenu yokutshiswa, inyama kanye legazi,+ e-alithareni likaJehova uNkulunkulu wenu njalo igazi lemihlatshelo yenu kumele lithelwe eceleni kwe-alithare+ likaJehova uNkulunkulu wenu, kodwa inyama lingayidla. 28  “Kumele libe leqiniso lokuthi liyawalalela wonke amazwi la engilitshela wona ukuze kuhlale kulihambela kuhle lina labantwabenu abazalandela ngemva kwenu, ngoba liyabe lisenza okuhle kanye lokulungileyo phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu. 29  “Nxa uJehova uNkulunkulu wenu esetshabalalisa izizwe elizazithathela ilifa lazo+ futhi nxa selihlezi elizweni lazo, 30  nanzelelani lingalandeli indlela zazo nxa sezitshabalalisiwe phambi kwenu njalo lingabuzi ngabonkulunkulu bazo lithi, ‘Kanti vele izizwe lezi bezibakhonza njani onkulunkulu bazo? Lathi sizakwenza okufananayo.’+ 31  Akumelanga lenzele uJehova uNkulunkulu wenu into enjalo ngoba abantu bezizwe lezi benzela onkulunkulu babo izinto ezenyanyekayo, uJehova azizondayo, baze batshise amadodana lamadodakazi abo emlilweni, benikela ngawo kubonkulunkulu babo.+ 32  Kumele libe leqiniso lokuthi liyawalandela wonke amazwi engilitshela wona lamuhla,+ akumelanga lingezelele kumbe likhiphe lutho kuwo.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “acabanga ukuthi kuqondile.”
NgesiHebheru, “asemagedini.”
NgesiHebheru, “phakathi kwawo wonke amagedi.”
NgesiHebheru, “phakathi kwamagedi.”
NgesiHebheru, “kwamagedi.”
NgesiHebheru, “kwamagedi.”
Kumbe, “lingumphefumulo.”