UDutheronomi 11:1-32

  • Libubonile ubukhulu bukaJehova (1-7)

  • ILizwe Lesithembiso (8-12)

  • Umvuzo wokulalela (13-17)

  • Gxilisani amazwi kaNkulunkulu ezinhliziyweni (18-25)

  • “Isibusiso lesiqalekiso” (26-32)

11  “Kumele umthande uJehova uNkulunkulu wakho+ njalo uqhubeke usenza lokho akukhangelele kuwe, ugcine imithetho yakhe lemilayo yakhe kanye lemithetho yakhe yokwahlulela.  Liyakwazi ukuthi lamuhla ngikhuluma lani, hatshi abantwabenu abangayaziyo njalo abangazange bayibone indlela uJehova uNkulunkulu wenu ajezisa ngayo.+ Abazange babubone ubukhulu bakhe+ lesandla sakhe esilamandla+ kanye lengalo yakhe eyeluliweyo.  Abazange bazibone izibonakaliso zakhe lalokho akwenza eGibhithe kuFaro inkosi yaseGibhithe lakulo lonke ilizwe lakhe,+  loba lokho akwenza ebuthweni laseGibhithe, lalokho akwenza emabhizeni kaFaro lezinqola zakhe zempi, okwagubuzelwa ngamanzi oLwandle Olubomvu ngesikhathi belixotshanisa, uJehova wabatshabalalisa baphela nya.+  Abakubonanga lokho alenzela khona* enkangala laze lafika endaweni le,  kumbe lokho akwenza kuDathani lo-Abhiramu amadodana ka-Eliyabi indodana kaRubheni ngesikhathi umhlaba uvuleka ubaginya kanye lezimuli zabo lamatende abo layo yonke into ephilayo ababelayo, bonke abako-Israyeli bekhangele.+  Lizibonele ngawenu zonke izinto ezimangalisayo uJehova azenzileyo.  “Kumele ligcine wonke umthetho engilinika wona lamuhla ukuze liqine njalo lichaphe liyengena elizweni lilithathe libe ngelenu,  futhi lihlale isikhathi eside+ elizweni uJehova afunga ukuthi uzalinika okhokho benu lezizukulwane zabo,*+ ilizwe eligeleza uchago loluju.+ 10  “Ilizwe eliya kulo ukuyalithatha alifanani lelizwe laseGibhithe elisuke kulo, lapho ebelihlanyela khona inhlanyelo njalo lisebenza nzima lithelela* amasimu ngendlela okuthelelwa ngayo ingadi yemibhida. 11  Kodwa ilizwe eselizachapha liyelithatha lilizwe elilezintaba lamagceke,+ ilizwe elithelelwa ngamanzi ezulu,+ 12  lilizwe elinakekelwa nguJehova uNkulunkulu wenu. Amehlo kaJehova uNkulunkulu wenu ahlala ekulo kokuphela kusukela ekuqaliseni komnyaka kuze kube sekupheleni kwawo. 13  “Nxa lingazimisela ukulalela imithetho yami engilinika yona lamuhla njalo limthande uJehova uNkulunkulu wenu futhi limkhonze ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke,+ 14  lami ngizakwenza ukuthi izulu line ngesikhathi salo elizweni lenu, izulu lokuqala* lezulu lokucina njalo lizabutha isivuno senu samabele lewayini lenu elitsha kanye lamafutha enu.+ 15  Lizakudla lisuthe+ njalo ngizakwenza ukuthi emadlelweni kube lotshani bezifuyo zenu. 16  Nanzelelani inhliziyo zenu zingahugwa beseliphambuka likhonze abanye onkulunkulu njalo libakhothamele.+ 17  Nxa lingaphambuka, uJehova uzalithukuthelela avale amazulu, izulu lingani,+ lomhlabathi awusoze uthele izithelo zawo futhi lizatshabalala masinyane elizweni elihle uJehova alinika lona.+ 18  “Amazwi ami la kumele liwagxilise ezinhliziyweni zenu lasemiphefumulweni yenu njalo liwabophele ezandleni zenu abe yisikhumbuzo futhi kumele abe njengophawu* emabunzini enu.+ 19  Wafundiseni abantwabenu, likhulume ngawo nxa lihlezi ezindlini zenu, lalapho lihamba endleleni, langesikhathi lilala lalapho livuka.+ 20  Wabhaleni emigubazini yezindlu zenu lasemagedini enu, 21  ukuze lina labantwabenu lihlale isikhathi eside+ elizweni uJehova afunga ukuthi uzalinika okhokho benu+ nxa nje amazulu elokhu engaphezu komhlaba. 22  “Nxa lingawugcina ngonanzelelo umthetho lo engilinika wona njalo liwulandele, limthande uJehova uNkulunkulu wenu,+ lihambe kuzo zonke izindlela zakhe futhi linamathele kuye,+ 23  uJehova uzazidudula zonke izizwe lezi phambi kwenu+ njalo lizathatha ilifa lezizwe ezinkulu futhi ezilabantu abanengi kulani.+ 24  Yonke indawo elizanyathela kuyo izakuba ngeyenu.+ Umngcele wenu uzasukela enkangala uze uyefika eLebhanoni, usukele emfuleni, umfula uYufrathe uze uyefika elwandle olusentshonalanga.*+ 25  Kakho ozamisana lani.+ UJehova uNkulunkulu wenu uzakwenza ukuthi abantu belizwe lonke elizahamba kulo batshaywe luvalo njalo besabe+ njengoba nje elithembisile. 26  “Khangelani, sengifaka isibusiso lesiqalekiso phambi kwenu lamuhla.+ 27  Nxa lingalalela imithetho kaJehova uNkulunkulu wenu engilinika yona lamuhla, lizathola izibusiso.+ 28  Kodwa nxa lingayekela ukulalela imithetho kaJehova uNkulunkulu+ wenu njalo liphambuke endleleni engilitshela ukuthi liyilandele lamuhla, beselilandela abanye onkulunkulu elingabaziyo, lizaqalekiswa. 29  “Nxa uJehova uNkulunkulu wenu eselingenisa elizweni elizalithatha, kumele limemezele* isibusiso entabeni iGerizimu njalo limemezele isiqalekiso entabeni i-Ebhali.+ 30  Intaba lezi zingaphetsheya entshonalanga komfula uJodani, elizweni lamaKhenani ahlala e-Arabha maqondana leGiligali, eceleni kwezihlahla ezinkulu zaseMore.+ 31  Phela selichapha umfula uJodani ukuze lingene lithathe ilizwe uJehova uNkulunkulu wenu aselinika lona.+ Nxa selilithethe njalo selihlala kulo 32  kumele linanzelele ukuthi liyayigcina yonke imilayo kanye lemithetho yokwahlulela engiyibeka phambi kwenu lamuhla.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “akwenza kini.”
NgesiHebheru, “lenzalo yabo.”
NgesiHebheru, “lithelela ngenyawo zenu.” Lapha kutshiwo indlela yokuthelela upompa amanzi ngenyawo kungaba sevirini lokuthelela kumbe ngokuvula lokuvala imigelo yamanzi ngenyawo.
Kumbe, “insewula.”
Kumbe, “njengelembu elibotshelwe.”
Lapha kutshiwo uLwandle Olukhulu olubizwa langokuthi luLwandle lweMedithera.
Kumbe, “linike.”