UDutheronomi 10:1-22

  • Izibhebhedu zamatshe ezimbili zenziwa kutsha (1-11)

  • Lokho uJehova akufunayo kuwe (12-22)

    • Mesabe futhi umthande uJehova (12)

10  “Ngalesosikhathi uJehova wathi kimi, ‘Baza amanye amatshe amabili ayizibhebhedu anjengawokuqala,+ ubusuqansa intaba uze kimi njalo kumele uzibazele ibhokisi ngezigodo.  Ngizabhala kuzo amazwi abebhalwe ezibhebhedwini zakuqala oziphahlazileyo njalo kumele uzifake ebhokisini.’  Ngakho ngabaza ibhokisi ngezigodo zesinga, ngabaza lezibhebhedu zamatshe ezimbili ezinjengezakuqala, ngasengikhwela entabeni ngiphethe izibhebhedu lezo ngesandla.+  UJehova wasebhala ezibhebhedwini lezo amazwi ayewabhale kuqala,+ iMithetho Elitshumi,*+ amazwi ayewakhulume lani entabeni, phakathi komlilo+ ngelanga lomhlangano*+ futhi uJehova wanginika izibhebhedu lezo.  Ngemva kwalokho ngaphenduka ngehla entabeni+ njalo ngafaka izibhebhedu lezo ebhokisini engangilenzile futhi zilokhu zikulo njengoba nje uJehova wayetshilo kimi.  “Abako-Israyeli basebesuka eBheherothi Bhene-jakhani baya eMoserothi. U-Aroni wafela kuleyondawo njalo wangcwatshwa khona+ futhi indodana yakhe u-Eliyazari yangena esikhundleni sakhe yaba ngumphristi.+  Basuka kuleyondawo baya eGudigoda, basebesuka eGudigoda baya eJothibhatha+ elizweni elilezifula ezigeleza amanzi.  “Ngalesosikhathi uJehova wehlukanisa abesizwana sakoLevi+ lezinye izizwana ukuze bathwale ibhokisi lesivumelwano sikaJehova+ njalo bame phambi kukaJehova ukuze bamkhonze futhi babusise ngebizo lakhe+ njengoba belokhu bekwenza kuze kube lamuhla.  Ngenxa yalokhu abesizwana sakoLevi abaphiwanga isabelo kumbe ilifa phakathi kwabafowabo. UJehova ulilifa labo njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho etshilo kubo.+ 10  Mina ngahlala entabeni okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40+ njengakuqala njalo uJehova waphinda wangilalela langalesosikhathi.+ UJehova wayengasafuni ukulibhubhisa. 11  Ngemva kwalokho uJehova wathi kimi, ‘Hamba phambi kwabantu laba, lilungele ukusuka ukuze bangene bathathe ilizwe engafunga kubokhokho babo ukuthi ngizabanika lona.’+ 12  “Awu Israyeli! Kambe kuyini uJehova uNkulunkulu wakho akufunayo kuwe?+ Akufunayo yikuthi umesabe uJehova uNkulunkulu wakho,+ uhambe kuzo zonke indlela zakhe,+ umthande, umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke+ 13  njalo ugcine imilayo kanye lemithetho kaJehova engikunika yona lamuhla ukuze kukuhambele kuhle.+ 14  Amazulu ngakaJehova uNkulunkulu wakho, wona kanye amazulu aphakeme kakhulu* kanye lomhlaba lakho konke okukuwo.+ 15  Kodwa uJehova wasondela kuboyihlo njalo wabathanda futhi ukhethe lina izizukulwane zabo+ kuzo zonke izizwe njengoba nje kunjalo lamuhla. 16  Ngakho kumele lihlambulule inhliziyo* zenu+ njalo liyekele ubuqholo.*+ 17  Phela uJehova uNkulunkulu wenu nguNkulunkulu wabonkulunkulu,+ uyiNkosi yamakhosi, uNkulunkulu omkhulu, olamandla futhi owesabekayo. Kabandlululi muntu+ futhi kavumi ukufunjathiswa. 18  Wahlulela kuhle intandane lomfelokazi+ njalo uyamthanda umuntu wesinye isizwe,+ uyamnika ukudla kanye lezigqoko. 19  Lani kumele libathande abantu bezinye izizwe, ngoba lani lake laba ngabezizweni elizweni laseGibhithe.+ 20  “UJehova uNkulunkulu wakho nguye okumele umesabe, umkhonze,+ unamathele kuye njalo ufunge ngebizo lakhe. 21  Nguye okumele umdumise.+ UnguNkulunkulu wakho okwenzele izinto zonke lezi ezinkulu lezimangalisayo ozibone ngawakho.+ 22  Okhokho bakho baya eGibhithe beliqembu labantu abangu-70* kuphela+ kodwa khathesi uJehova uNkulunkulu wakho uselenze laba banengi njengezinkanyezi ezisemazulwini.+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “Amazwi Alitshumi.”
Kumbe, “lombuthano.”
Kumbe, “amazulu amazulu.”
NgesiHebheru, “lisoke ijwabu lenhliziyo.”
NgesiHebheru, “lingaphindi lenze intamo zenu zibe lukhuni.”
Kumbe, “beyimiphefumulo engu-70.”