UDutheronomi 1:1-46

  • Ukusuka entabeni iHorebhi (1-8)

  • Ukukhethwa kwezinduna labahluleli (9-18)

  • Ukuhlamuka eKhadeshi-bhaneya (19-46)

    • Abako-Israyeli bayala ukungena elizweni (26-33)

    • Ukwehluleka ukunqoba iKhenani (41-46)

1  La ngamazwi uMosi awatshela bonke abantu bako-Israyeli esabelweni seJodani enkangala, emagcekeni aphambi kweSufi phakathi kwePharani, leThofeli, leLabhani, leHazerothi kanye leDizahabi.  Kuthatha insuku ezingu-11 ukusuka eHorebhi usiya eKhadeshi-bhaneya+ nxa uhamba ngendlela eya entabeni iSeyiri.  Mhlaka 1 ngenyanga yesi-11 ngomnyaka wesi-40,+ uMosi wakhuluma labantu bako-Israyeli* ebatshela konke uJehova ayethe abatshele khona.  Ngalesosikhathi uMosi wayesenqobe uSihoni+ inkosi yama-Amori eyayihlala eHeshibhoni kanye lo-Ogi+ inkosi yaseBhashani eyayihlala e-Ashitharothi e-Edreyi.+  UMosi waqalisa ukuchasisela abantu uMthetho+ esabelweni seJodani elizweni lakoMowabi wathi:  “UJehova uNkulunkulu wethu wakhuluma lathi eHorebhi wathi, ‘Selihlale kakhulu endaweni le esezintabeni.+  Sukani liqonde emangweni wama-Amori+ osezintabeni laseduze kwazo zonke indawo akhelane lazo e-Arabha,+ lasezintabeni, laseShefela, laseNegebhi, lasendaweni eziseduze kolwandle,+ laselizweni lamaKhenani kanye laseLebhanoni*+ lize liyefika emfuleni omkhulu, umfula uYufrathe.+  Khangelani, sengibeke ilizwe phambi kwenu. Ngenani lilithathe ilizwe uJehova afunga ngalo kuboyihlo, u-Abrahama lo-Isaka+ loJakhobe+ ukuthi uzabanika lona libe ngelabo kanye lezizukulwane zabo ezizalandela ngemva kwabo.’+  “Ngalesosikhathi ngalitshela ngathi, ‘Angenelisi ukulithwala ngingedwa.+ 10  UJehova uNkulunkulu wenu uselenze landa kakhulu, khathesi selibanengi njengezinkanyezi ezisemazulwini.+ 11  Kwangathi uJehova uNkulunkulu wabokhokho benu angalenza libe banengi+ okuphindwe ka-1 000 ukwedlula lokhu eliyikho khona, kwangathi angalibusisa njengoba nje walithembisa.+ 12  Kambe ngingenelisa yini ukulithwala ngingedwa, ngithwale lenhlupho zenu kanye lengxabano zenu?+ 13  Khethani phakathi kwezizwana zenu amadoda ahlakaniphileyo alokuqedisisa futhi alolwazi, ngizawabeka ukuthi abe ngabakhokheli benu.’+ 14  Lina laselingiphendula lathi, ‘Lokho othi sikwenze kuhle sibili.’ 15  Ngakho ngathatha abakhokheli bezizwana zenu, amadoda ahlakaniphileyo futhi alolwazi ngawabeka ukuthi abe zinduna zabantu abayinkulungwane, lezinduna zabantu abalikhulu, lezinduna zabantu abangamatshumi amahlanu, lezinduna zabantu abalitshumi kanye labaphathi bezizwana zenu.+ 16  “Ngalesosikhathi ngatshela abahluleli benu ngathi, ‘Nxa lithonisisa icala labafowenu elilethwe kini kumele lahlulele ngendlela elungileyo+ phakathi komuntu lomfowabo kumbe lowesinye isizwe.+ 17  Akumelanga libe lobandlululo nxa lisahlulela.+ Kumele lilalele umuntukazana ngendlela elilalela ngayo umhlonitshwa.+ Lingaqhuqhi muntu+ ngoba ukwahlulela ngokukaNkulunkulu+ futhi nxa indaba inzima kakhulu kini kumele liyilethe kimi ngiyizwe.+ 18  Ngalesosikhathi ngalitshela konke okwakumele likwenze. 19  “Ngemva kwalokho sasuka eHorebhi sadabula phakathi kwayo yonke inkangala leyana enkulu futhi eyesabekayo+ elayibonayo ngesikhathi sisendleleni eya esabelweni sama-Amori esisezintabeni,+ njengoba nje uJehova uNkulunkulu wethu wayetshilo kithi futhi sacina sifikile eKhadeshi-bhaneya.+ 20  Ngasengisithi kini, ‘Khathesi selifikile esabelweni sama-Amori esisezintabeni, leso uJehova uNkulunkulu wethu asinika sona. 21  Khangelani, uJehova uNkulunkulu wenu uselinike ilizwe. Qansani lilithathe njengoba nje uJehova uNkulunkulu wabokhokho benu etshilo kini.+ Lingesabi njalo lingethuki.’ 22  “Lanxa kunjalo lonke labuya kimi lathi, ‘Asithumeni amadoda ahambe phambi kwethu ayesihlolela ilizwe, abesephenduka azositshela ukuthi yiphi indlela okufanele sihambe ngayo lokuthi amadolobho esiya kuwo anjani.’+ 23  Ngalithanda icebo lelo, ngasengikhetha amadoda angu-12 phakathi kwenu, indoda eyodwa esizwaneni ngasinye.+ 24  Ngakho asuka aqansa aya emangweni osezintabeni+ aze ayafika esigodini se-Eshikholi alihlola ilizwe. 25  Akha ezinye izithelo zalelolizwe abuya lazo kithi njalo afika asitshela athi, ‘Ilizwe uJehova uNkulunkulu wethu asinika lona lihle.’+ 26  Kodwa layala ukuya kulo futhi lahlamuka layekela ukulandela umlayo elaliwuphiwe nguJehova uNkulunkulu wenu.+ 27  Lalilokhu likhonona lisematendeni enu lisithi, ‘UJehova uyasizonda sibili yikho wasikhipha elizweni leGibhithe ukuze azosinikela kuma-Amori asitshabalalise. 28  Yindawo bani le esiya kuyo? Abafowethu basenza saphela amandla,+ bathi: “Kulenkalakatha zabantu, abade kulathi, lamadolobho abo makhulu futhi alezivikelo ezitshaya khonale emazulwini,*+ size sabona lamadodana ka-Anakhi+ kuleyondawo.”’ 29  “Ngakho ngathi kini, ‘Lingatshaywa luvalo njalo lingabesabi.+ 30  UJehova uNkulunkulu wenu uzahamba phambi kwenu njalo uzalilwela+ njengoba nje wenza eGibhithe lizibonela ngawenu.+ 31  Lazibonela indlela uJehova uNkulunkulu wenu alithwala ngayo enkangala njengendoda ethwele umntanayo, walithwala loba ngaphi lapho elalisiya khona laze lafika endaweni le.’ 32  Kodwa phezu kwakho konke lokhu kalizange libe lokholo kuJehova uNkulunkulu wenu,+ 33  owayehamba phambi kwenu endleleni ukuze alidingele indawo elizakhempa kuyo. Wayebonakala ngomlilo ebusuku kuthi emini abonakale ngeyezi ukuze alitshengise indlela okufanele lihambe ngayo.+ 34  “Kusenzakala konke lokhu uJehova wayesizwa elalikukhuluma njalo wathukuthela waze wafunga+ wathi, 35  ‘Kakho loyedwa umuntu kulesi sizukulwane esibi ozalibona ilizwe elihle engathembisa ukulinika oyihlo+ 36  ngaphandle kukaKhalebhi indodana kaJefune. Uzalibona njalo ilizwe ahamba kulo ngizalinika yena lamadodana akhe ngoba ulandele uJehova ngenhliziyo yonke.*+ 37  (UJehova waze wangizondela lami ngenxa yenu wathi: “Lawe futhi awusoze ungene kulo.+ 38  UJoshuwa indodana kaNuni oma phambi kwakho+ nguye ozangena elizweni lelo.+ Mqinise*+ ngoba nguye ozakwenza abako-Israyeli balithathe libe lilifa labo.”) 39  Kanti njalo abantwabenu ebelisithi bazathunjwa+ kanye lamadodana enu angakwaziyo okubi lokuhle lamuhla, yibo abazangena kulo njalo ngizabanika lona libe ngelabo.+ 40  Kodwa lina phendukani libuyele enkangala ngendlela eya oLwandle Olubomvu.’+ 41  “Lina langiphendula lathi, ‘Sonile kuJehova. Sizaqansa siyehlasela njengoba nje uJehova uNkulunkulu wethu etshilo.’ Ngakho ngamunye wenu wahloma ngezikhali zakhe zempi njalo lalicabanga ukuthi kuzakuba yinto elula nje ukuqansa intaba liyehlasela.+ 42  Kodwa uJehova wathi kimi, ‘Batshele uthi: “Akumelanga liqanse liyehlasela ngoba angisoze ngihambe lani.+ Nxa lingahamba izitha zenu zizalinqoba.’” 43  Ngakho ngakhuluma lani kodwa alizange lingilalele. Lahlamuka layekela ukulandela umlayo elawunikwa nguJehova njalo lenza inkani lazama ukuqansa intaba. 44  Ama-Amori ayehlala entabeni leyo athi ekubona lokho ehla alihlangabeza njalo alixotshanisa njengokwenziwa zinyosi, alisabalalisa eSeyiri laze layafika eHoma. 45  Ngakho laphenduka laqalisa ukukhala phambi kukaJehova kodwa uJehova kazange alilalele futhi kazange abe lendaba lani. 46  Yikho laqhubeka lihlala eKhadeshi okwesikhathi sonke leso.

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “lamadodana ako-Israyeli.”
Lapha kungabe kutshiwo ezintabeni zeLebhanoni.
Lapha kutshiwo imiduli emide.
NgesiHebheru, “ngokugcweleyo; ngokupheleleyo.”
Ezinye inguqulo zithi, “UNkulunkulu usemqinisile.”