Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UDutheronomi

Izahluko

Okumunyethweyo

 • 1

  • Ukusuka entabeni iHorebhi (1-8)

  • Ukukhethwa kwezinduna labahluleli (9-18)

  • Ukuhlamuka eKhadeshi-bhaneya (19-46)

   • Abako-Israyeli bayala ukungena elizweni (26-33)

   • Ukwehluleka ukunqoba iKhenani (41-46)

 • 2

  • Ukuzulazula enkangala okweminyaka engu-38 (1-23)

  • Ukunqotshwa kukaSihoni inkosi yaseHeshibhoni (24-37)

 • 3

  • Ukunqotshwa kuka-Ogi inkosi yaseBhashani (1-7)

  • Ukwabiwa kwelizwe elisempumalanga kukaJodani (8-20)

  • UJoshuwa utshelwa ukuthi angesabi (21, 22)

  • UMosi kasoze angene elizweni lesithembiso (23-29)

 • 4

  • Abantu batshelwa ukuthi balalele (1-14)

   • Lingayikhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu (9)

  • UJehova ufuna abantu bazinikele kuye kuphela (15-31)

  • Akula omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova (32-40)

  • Amadolobho okuphephela asempumalanga kukaJodani (41-43)

  • Ukwethulwa koMthetho (44-49)

 • 5

  • Isivumelwano sikaJehova eHorebhi (1-5)

  • IMithetho Elitshumi iyaphindwa (6-22)

  • Abantu baqala ukwesaba entabeni iSinayi (23-33)

 • 6

  • Thanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke (1-9)

   • “Lalela we Israyeli” (4)

   • Abazali kumele bafundise abantwana (6, 7)

  • Ungamkhohlwa uJehova (10-15)

  • Ungamlingi uJehova (16-19)

  • Landisela isizukulwane esizayo (20-25)

 • 7

  • Izizwe eziyisikhombisa okumele zibhujiswe (1-6)

  • Kungani ama-Israyeli akhethwa (7-11)

  • Ukulalela kuzaletha izibusiso (12-26)

 • 8

  • Izibusiso ezivela kuJehova ziyaphindwa (1-9)

   • “Umuntu kaphili ngesinkwa sodwa” (3)

  • Lingamkhohlwa uJehova (10-20)

 • 9

  • Okwenza abako-Israyeli banikwa ilizwe (1-6)

  • Ama-Israyeli azondisa uJehova izikhathi ezine (7-29)

   • Ithole legolide (7-14)

   • UMosi uncengela abantu (15-21, 25-29)

   • Baphinda bamzondisa kathathu uNkulunkulu (22)

 • 10

  • Izibhebhedu zamatshe ezimbili zenziwa kutsha (1-11)

  • Lokho uJehova akufunayo kuwe (12-22)

   • Mesabe futhi umthande uJehova (12)

 • 11

  • Libubonile ubukhulu bukaJehova (1-7)

  • ILizwe Lesithembiso (8-12)

  • Umvuzo wokulalela (13-17)

  • Gxilisani amazwi kaNkulunkulu ezinhliziyweni (18-25)

  • “Isibusiso lesiqalekiso” (26-32)

 • 12

  • Khonzani uNkulunkulu endaweni ayikhethileyo (1-14)

  • Inyama lingayidla kodwa igazi lingalidli (15-28)

  • Lingahugwa ukukhonza abanye onkulunkulu (29-32)

 • 13

  • Okumele kwenziwe kwabahlamukayo (1-18)

 • 14

  • Okungamelanga likwenze nxa lilila (1, 2)

  • Ukudla okuhlanzekileyo lokungcolileyo (3-21)

  • Okwetshumi okuya kuJehova (22-29)

 • 15

  • Izikwelede kumele zesulwe ngomnyaka wesikhombisa (1-6)

  • Ukunceda abayanga (7-11)

  • Ukukhululwa kwezigqili ngomnyaka wesikhombisa (12-18)

   • Ukubhoboza indlebe yesigqili ngosungulo (16, 17)

  • Ukungcwelisa amazibulo ezifuyo (19-23)

 • 16

  • IPhasika; UMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo (1-8)

  • UMkhosi Wamaviki (9-12)

  • UMkhosi Wezihonqo (13-17)

  • Ukukhethwa kwabahluleli (18-20)

  • Izinto okungamelanga zikhonzwe (21, 22)

 • 17

  • Imihlatshelo akumelanga ibe lesici (1)

  • Okumele kwenziwe kwabahlamukayo (2-7)

  • Nxa indaba inzima kakhulu (8-13)

  • Okumele kwenziwe yinkosi ezakhethwa (14-20)

   • Inkosi kumele izibhalele uMthetho (18)

 • 18

  • Isabelo sabaphristi lamaLevi (1-8)

  • Lingenzi izinto eziphathelane lamadimoni (9-14)

  • Umphrofethi onjengoMosi (15-19)

  • Indlela yokubona abaphrofethi bamanga (20-22)

 • 19

  • Icala legazi; amadolobho okuphephela (1-13)

  • Umngcele akumelanga utshediswe (14)

  • Ofakazi emthethwandaba (15-21)

   • Kumele kube labofakazi ababili kumbe abathathu (15)

 • 20

  • Imithetho ephathelane lempi (1-20)

   • Okungamelanga baye empini (5-9)

 • 21

  • Nxa kungatholakala umuntu obuleweyo (1-9)

  • Ukuthatha owesifazana othunjiweyo (10-14)

  • Ilungelo lezibulo (15-17)

  • Umntwana olihlongandlebe (18-21)

  • Umuntu olengiswe esigodweni uqalekisiwe (22, 23)

 • 22

  • Ukuphatha kuhle isifuyo sikamakhelwane (1-4)

  • Ukugqoka isigqoko sowesilisa kumbe esowesifazana (5)

  • Ukuphatha kuhle izinyamazana (6, 7)

  • Ukwakha umduli ogombolozele uphahla (8)

  • Izinto okungamelanga zihlanganiswe (9-11)

  • Intshaka ezigqokweni (12)

  • Imithetho ephathelane lobuntombi, lobufebe leganyavu (13-30)

 • 23

  • Abangavunyelwayo ukungena ebandleni likaNkulunkulu (1-8)

  • Izihonqo kumele zihlanzeke (9-14)

  • Izigqili ezibalekileyo (15, 16)

  • Ubuwule abavunyelwa (17, 18)

  • Imali ezalayo kanye lezifungo (19-23)

  • Okumele kudliwe yizihambi (24, 25)

 • 24

  • Umtshado lokudivosa (1-5)

  • Ukuqakathekisa impilo (6-9)

  • Ukuphatha kuhle abayanga (10-18)

  • Imithetho yalokho okusele nxa kuvunwa (19-22)

 • 25

  • Indlela yokujezisa owonileyo (1-3)

  • Ungayifaki isayeke inkunzi nxa ibhula (4)

  • Ukungena umkamfowenu (5-10)

  • Odumela amaphambili omunye nxa kuliwa (11, 12)

  • Izikali lezilinganiso eziqondileyo (13-16)

  • Ama-Amaleki kumele abhujiswe (17-19)

 • 26

  • Ukunikela ngezithelo zakuqala (1-11)

  • Okwetshumi kwesibili (12-15)

  • Abako-Israyeli bayimpahla eqakathekileyo kuJehova (16-19)

 • 27

  • UMthetho kumele ubhalwe ematsheni (1-10)

  • Entabeni i-Ebhali lasentabeni iGerizimu (11-14)

  • Ukumemezela iziqalekiso (15-26)

 • 28

  • Izibusiso zokulalela (1-14)

  • Iziqalekiso zokungalaleli (15-68)

 • 29

  • Isivumelwano esenziwa labako-Israyeli eMowabi (1-13)

  • Izixwayiso zokungalaleli (14-29)

   • Izinto ezifihlakeleyo lezinto eziveziweyo (29)

 • 30

  • Ukubuyela kuJehova (1-10)

  • Imithetho kaJehova kayinzima (11-14)

  • Ukukhetha phakathi kokufa lokuphila (15-20)

 • 31

  • UMosi usezakufa (1-8)

  • Abantu kumele babalelwe uMthetho (9-13)

  • UJoshuwa ubekwa esikhundleni (14, 15)

  • Isiphrofetho esiphathelane lokuhlamuka kwama-Israyeli (16-30)

   • Ingoma okumele ifundiswe abako-Israyeli (19, 22, 30)

 • 32

  • Ingoma kaMosi (1-47)

   • UJehova uliDwala (4)

   • Abako-Israyeli bakhohlwa iDwala labo (18)

   • “Ukuphindisela ngokwami” (35)

   • “Jabulani lina zizwe labantu bakhe” (43)

  • UMosi uzafela entabeni iNebho (48-52)

 • 33

  • UMosi ubusisa izizwana (1-29)

   • Ingalo zikaJehova zaphakade (27)

 • 34

  • UJehova utshengisa uMosi ilizwe (1-4)

  • Ukufa kukaMosi (5-12)