UDanyeli 7:1-28

 • Umbono wezilo ezine (1-8)

  • Kuvela uphondo oluncane oluzikhukhumezayo (8)

 • USimakade uvula inkundla (9-14)

  • Indodana yomuntu iphiwa ubukhosi (13, 14)

 • UDanyeli uchasiselwa ukuthi umbono utshoni (15-28)

  • Izilo ezine ngamakhosi amane (17)

  • Abangcwele bazakwamukela umbuso (18)

  • Kuzavela impondo ezilitshumi, kumbe amakhosi (24)

7  Ngomnyaka wokuqala wokubusa kukaBhelishazari+ inkosi yaseBhabhiloni, uDanyeli wathi elele embhedeni wakhe+ waphupha iphupho wabona lemibono. Walibhala phansi iphupho lelo+ kanye lakho konke okumayelana lezinto lezo.  UDanyeli wathi: “Ngathi ngisakhangele emibonweni yami ebusuku ngabona imimoya emine yamazulu idunga ulwandle olukhulu,+  kwasekuphuma izilo ezine ezinkulu+ elwandle futhi zazingafanani.  “Esokuqala sasinjengesilwane+ silempiko ezinjengezokhozi.+ Ngaqhubeka ngilokhu ngibukele, impiko zaso zaze zakhitshwa sasesiphakanyiswa emhlabeni njalo samiswa ngenyawo ezimbili njengomuntu futhi sanikwa inhliziyo yomuntu.  “Ngasengibona esinye isilo sesibili esinjengebhere.+ Sasiphakamise icele laso elilodwa njalo emlonyeni waso kwakulembambo ezintathu ezaziphakathi laphakathi kwamazinyo aso. Isilo lesi satshelwa kwathiwa, ‘Sukuma udle inyama enengi.’+  “Ngemva kwalokho ngaqhubeka ngikhangele ngasengibona esinye isilo esinjengengwe.+ Emhlane waso sasilempiko ezine ezinjengezenyoni. Isilo lesi sasilamakhanda amane+ njalo sanikwa amandla okubusa.  “Ngemva kwalokho ngaqhubeka ngikhangele imibono eyafika kimi ebusuku, ngasengibona isilo sesine. Sasisesabeka, sisethusa, siqine ngendlela engajayelekanga njalo silamazinyo ensimbi amakhulu. Sasitshaya sibhuqe, sifohloze, kuthi okuseleyo sikugxobagxobe ngenyawo zaso.+ Sasitshiyene lazo zonke ezinye izilo ezazifike kuqala kulaso futhi sasilempondo ezilitshumi.  Ngathi ngisakhangele impondo lezo, ngicabangisisa ngazo, kwavela olunye uphondo oluncane+ phakathi kwazo njalo impondo ezintathu zokuqala zakhitshwa phambi kwalo. Uphondo lolu lwalulamehlo anjengawomuntu kanye lomlomo owawukhuluma amazwi okuzikhukhumeza.+  “Ngaqhubeka ngikhangele kwaze kwabekwa izihlalo zobukhosi, uSimakade+ wahlala phansi.+ Izigqoko zakhe zazimhlophe njengongqwaqwane,+ inwele zakhe zimhlophe njengoboya bezimvu. Isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalangabi omlilo futhi amaviri aso ayengumlilo ovuthayo.+ 10  Kwakulesifula somlilo esasigeleza sisuka phambi kwakhe.+ Inkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane zaqhubeka zimkhonza njalo izinkulungwane ezilitshumi eziphindwe ngezinkulungwane ezilitshumi zazimi phambi kwakhe.+ Inkundla+ yahlala* phansi, kwavulwa amabhuku. 11  “Ngalesosikhathi ngaqhubeka ngikhangele ngenxa yamazwi okuzikhukhumeza ayekhulunywa luphondo.+ Ngangilokhu ngikhangele isilo leso saze sabulawa, umzimba waso waphoselwa emlilweni watshabalaliswa. 12  Kodwa ezinye zonke izilo+ zathathelwa ubukhosi bazo njalo ukuphila kwazo kwelulwa okwesikhathi lenkathi ethile. 13  “Ngaqhubeka ngikhangele imibono eyafika kimi ebusuku, ngabona lowo owayenjengendodana yomuntu+ esiza lamayezi ezulu njalo wavunyelwa ukungena kuSimakade,+ wasondezwa eduze kwakhe. 14  Wasenikwa ubukhosi+ lodumo+ kanye lombuso ukuze bonke abantu lezizwe labantu bendimi zonke bamkhonze.+ Ubukhosi bakhe yibukhosi baphakade obungasoze budlule njalo umbuso wakhe kawusoze utshabalaliswe.+ 15  “Mina Danyeli ngakhathazeka emoyeni wami ngoba imibono eyafika ekhanda lami yangethusa.+ 16  Ngasondela eduze komunye walabo ababemi khonapho ngambuza ukuthi kutshoni sibili lokhu. Wasengiphendula wangichasisela ukuthi izinto lezi zitshoni. 17  “‘Izilo lezi ezine ezinkulu+ ngamakhosi amane azakuba khona emhlabeni.+ 18  Kodwa abangcwele bakaNkulunkulu oPhakemeyo+ bazawamukela umbuso+ njalo umbuso uzakuba ngowabo+ kuze kube phakade, kuze kube nini lanini.’ 19  “Kodwa ngangifuna ukwazi okunengi ngesilo sesine esasitshiyene lazo zonke ezinye. Phela sona sasisesabeka kakhulu, silamazinyo ensimbi lenzipho zekhopha. Sasitshaya sibhuqe, sifohloze, kuthi okuseleyo sikugxobagxobe ngenyawo zaso.+ 20  Ngangifuna ukwazi langempondo ezilitshumi+ ezazisekhanda laso, lolunye uphondo olwamilayo, kwathi ezinye impondo ezintathu zakhithika phambi kwalo.+ Uphondo lwakhona lwalulamehlo lomlomo owawukhuluma amazwi okuzikhukhumeza njalo lwalulukhulu kulezinye impondo. 21  “Ngaqhubeka ngikhangele uphondo lolu lusilwa labangcwele futhi lwalubehlula,+ 22  kwaze kwafika uSimakade+ njalo kwahlulelwa kusekelwa abangcwele bakaNkulunkulu oPhakemeyo,+ futhi safika isikhathi esibekiweyo sokuthi abangcwele bathathe umbuso.+ 23  “Lowo owayengichasisela wathi: ‘Isilo sesine ngumbuso wesine ozakuba khona emhlabeni. Uzabe utshiyene layo yonke eminye imibuso, uzatshaya ubhuqe umhlaba wonke, uwugxobagxobe njalo uwufohloze.+ 24  Impondo ezilitshumi ngamakhosi alitshumi azavela embusweni lowo. Ngemva kwamakhosi la kuzakuba lenye inkosi ezabe itshiyene lamakhosi okuqala futhi izayangisa amakhosi amathathu.+ 25  Inkosi le izakhuluma kubi ngoPhezukonke+ njalo izaqhubeka ihlukuluza abangcwele bakaNkulunkulu oPhakemeyo. Izazama ukutshintsha izikhathi lomthetho njalo abangcwele bazanikelwa esandleni sayo okwesikhathi, lezikhathi, lengxenye yesikhathi.*+ 26  Kodwa inkundla yahlala* phansi, inkosi le yasithathelwa ubukhosi bayo ukuze ibhujiswe njalo itshabalaliswe iphele nya.+ 27  “‘Umbuso lobukhosi lobukhulu bayo yonke imibuso engaphansi kwamazulu kwasekuphiwa abangcwele bakaNkulunkulu oPhakemeyo.+ Umbuso wabo ngumbuso ongapheliyo+ njalo yonke imibuso izabakhonza, ibalalele.’ 28  “Lesi yiso isiphetho sendaba. Kodwa mina Danyeli ngakhathazeka kakhulu ngenxa yemicabango yami, ubuso bami bahloba* futhi indaba le ngayigcina enhliziyweni yami.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “Umthethwandaba wahlala.”
Lapha kutshiwo izikhathi ezintathu lengxenye.
Kumbe, “umthethwandaba wahlala.”
Kumbe, “batshintsha.”