U-Isaya 9:1-21

  • Ukukhanya okukhulu elizweni laseGalile (1-7)

    • Ukuzalwa ‘kweSikhulu Sokuthula’ (6, 7)

  • Isandla sikaNkulunkulu simelana lo-Israyeli (8-21)

9  Kodwa ubumnyama lobu abusoze bufanane lalobo obabukhona ngesikhathi ilizwe lisebunzimeni, ngezikhathi zakuqala lapho ilizwe lakoZebhuloni lelakoNafithali lisakhangelelwa phansi.+ Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uzakwenza ukuthi indawo leyo ihlonitshwe, yona kanye indlela eya elwandle esabelweni seJodani, iGalile yabezizweni.   Abantu ababehamba emnyameniSebebone ukukhanya okukhulu. Labo abahlala elizweni lobumnyama,Ukukhanya sekufikile kubo.+   Ususikhulisile isizwe;Wenza abantu baso bathokoza kakhulu. Bayathokoza phambi kwakho,Njengabantu abajabulayo ngesikhathi sokuvunaLanjengalabo ababelana inotho ethunjiweyo bethokoza.   Usuphahlaze ijogwe abalithweleyo laba zimvava,Waphahlaza lentonga esemahlombe abo, yona kanye induku yalabo ababacindezelayoNjengasosukwini lukaMidiyani.+   Wonke amajambo anyathela umhlaba usale unyikinyekaLazo zonke izigqoko ezigxanyuzwe egazini,Kuzakuba yikudla komlilo.   Sizalelwe umntwana,+Siphiwe indodana;Umbuso* uzakuba semahlombe ayo.+ Izabizwa ngokuthi nguMeluleki Omangalisayo,+ uNkulunkulu Olamandla,+ uBaba Waphakade langokuthi nguMbusi Wokuthula.   Ukwanda kombuso wayo* akuyikuba lomkhawulo,Lokuthula akusoze kuphele+Esihlalweni sobukhosi sikaDavida+ lasembusweni wayo. Ukuze umiswe uqine+ njalo usekelweNgokulunga+ langokwahlulela okuhle+Kusukela khathesi kuze kube nini lanini. UJehova wamabutho uzatshisekela ukukwenza lokho.   UJehova uthumele ilizwi exwayisa uJakhobeNjalo selifikile ku-Israyeli.+   Lizafika ezindlebeni zabantu bonke,Abako-Efrayimi labantu beSamariyaAbakhuluma beziphakamisa beqholoza besithi: 10  “Lanxa izitina seziwileThina sizakwakha ngamatshe abaziweyo,+ Lanxa izihlahla zomsikhamori seziganyuliweThina sizasebenzisa ezomsedari.”* 11  UJehova uzakwenza izitha zikaRezini zimelane laye,*Uzakwenza izitha zakhe zimsusele amanqe, 12  ISiriya izathutsha ivela empumalanga, amaFilisti athutshe evela entshonalanga,*+Bazavula imilomo yabo badlithize u-Israyeli.+ Ulaka lwakhe alukabohli ngenxa yakho konke lokhu,Ulokhu ephakamise isandla sakhe ukuze abatshaye.+ 13  Phela abantu kababuyelanga kulowo obatshayayo,Kabazange bamdinge uJehova wamabutho.+ 14  Ngelanga elilodwa uJehova uzaquma ikhanda,Lomsila lehlumela kanye lemizi* ko-Israyeli.+ 15  Ikhanda leli ngumuntu osekhulile ohlonitshwa kakhulu,Umsila wona ngumphrofethi otshela abantu izinto ezingamanga.+ 16  Abakhokheli babantu laba benza bahlanhlathe,Lalabo abakhokhelwayo kabakwazi lokuthi okuyikho yikuphi. 17  Yikho uJehova engasoze athokoze ngamajaha abo,Njalo kasoze azizwele isihawu izintandane zabo labafelokazi baboNgoba bonke bangabahlamuki futhi benza okubi.+Imilomo yabo bonke ikhuluma izinto ezingelangqondo. Ulaka lwakhe alukabohli ngenxa yakho konke lokhu,Ulokhu ephakamise isandla sakhe ukuze abatshaye.+ 18  Ububi butshisa njengomlilo,Butshisa bulobise inkotha lezihlahla zameva. Buzalumathisa lezihlahla eguswini,Zitshe kuqubuke amayezi entuthu. 19  Ilizwe selithungelwe ngomliloNgenxa yolaka lukaJehova wamabutho,Njalo abantu bazakuba yikudla komlilo. Kakho loyedwa ozanceda umfowabo. 20  Omunye uzasika inyama kwesokudlaKodwa asale elambile;Omunye uzakudla inyama kwesenxeleKodwa kasoze asuthe. Umuntu ngamunye uzakudla inyama yengalo yakhe, 21  UManase uzakudla u-Efrayimi,Lo-Efrayimi adle uManase. Bobabili bazamelana loJuda.+ Ulaka lwakhe alukabohli ngenxa yakho konke lokhu,Ulokhu ephakamise isandla sakhe ukuze abatshaye.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “Uhulumende; Ubukhosi.”
Kumbe, “kukahulumende wayo; kobukhosi bayo.”
Ezinye inguqulo zithi, “sizahlanyela imisedari endaweni yazo.”
Lapha kutshiwo u-Israyeli.
NgesiHebheru, “evelela emuva.”
Lapha kutshiwo umhlobo wotshani obude. Ezinye inguqulo zithi, “ugatsha lwelala lomhlanga.”