U-Isaya 8:1-22

  • Ukuhlasela kwe-Asiriya okuzayo (1-8)

    • Maheri-shalali-hashi-bhazi (1-4)

  • Lingesabi—“UNkulunkulu ulathi!” (9-17)

  • U-Isaya labantwabakhe banjengezibonakaliso (18)

  • Hlolani umthetho, lingabuzi amadimoni (19-22)

8  UJehova wathi kimi: “Thatha ilitshe elikhulu eliyisibhebhedu+ ubhale kulo amabala alula ngosiba uthi, ‘Maheri-shalali-hashi-bhazi.’*  Ozakubhala ngizakwenza ukuthi kufakazelwe* ngofakazi abathembekileyo, u-Uriya+ umphristi loZakhariya indodana kaJebherekhiya.”  Ngemva kwalokho ngalala lomphrofethikazi* wazithwala futhi ngokuya kwesikhathi wabeletha indodana.+ UJehova wasesithi kimi: “Yinike ibizo elithi Maheri-shalali-hashi-bhazi  ngoba umfana engakenelisi ukuthi, ‘Baba!’ lokuthi ‘Mama!’ inotho yeDamaseko lempahla yeSamariya izathathwa phambi kwenkosi yase-Asiriya.”+  UJehova waphinda wakhuluma lami wathi:   “Ngenxa yokuthi abantu laba bawalile amanzi aseShilowa*+ ageleza kuhle,Bathokoza ngoRezini lendodana kaRemaliya,+   UJehova uzakwehlisela phezu kwaboAmanzi omfula* amanengi lalamandla,Yona kanye inkosi yase-Asiriya+ layo yonke inkazimulo yayo. Izagcwala kuzo zonke izifula zayoIgcwale ize iyefika emakhunjini ayo wonke,   Izafohlela elizweni lakoJuda, Ikhukhule njalo ikhwele ize iyefika entanyeni,+Impiko zayo ezeluliweyo zizafika ezindaweni zonke zelizwe lakho,Wena Imanuweli.”*+   Dalani umonakalo lina zizwe kodwa lizaphahlazwa libe yizicucu. Lalelani lina abavela ezindaweni ezikhatshana zomhlaba! Lungiselelani impi kodwa lizaphahlazwa libe yizicucu!+ Lungiselelani impi kodwa lizaphahlazwa libe yizicucu! 10  Bumbani icebo kodwa lizafadalala! Khulumani santando kodwa elikutshoyo kuzaphelela emoyeni,Ngoba uNkulunkulu ulathi!*+ 11  UJehova wakhuluma lami isandla sakhe esilamandla siphezu kwami, engixwayisa ukuthi ngingalandeli indlela yabantu laba, wathi: 12  “Nxa abantu laba besithi kulecebo elibi, lingalandeli lokho abakutshoyo. Lingakwesabi abakwesabayo;Lingakuqhuqhi. 13  UJehova wamabutho nguye okumele likwazi ukuthi ungcwele,+Nguye okumele limesabe,Njalo nguye okumele limhloniphe.”+ 14  Uzakuba yindawo engcwele,Aphinde abe njengelitshe abantu abazakhubeka kulo,Lanjengedwala eliwisayo+Kuzo zombili izindlu zako-Israyeli. Uzakuba njengesifu* lomjibilaKuzakhamizi zeJerusalema. 15  Abanengi babo bazakhubeka bawe baqamuke,Bazathiywa babanjwe. 16  Goqela ubufakazi obubhaliweyo,Uwuvale ngci umthetho,* ube phakathi kwabafundi bami. 17  Ngizaqhubeka ngimlindele ngabomvu uJehova,+ yena ofihlele indlu kaJakhobe+ ubuso bakhe njalo ngizathembela kuye. 18  Mina labantwana uJehova anginike bona+ sinjengezibonakaliso+ lezimangaliso ko-Israyeli, ezivela kuJehova wamabutho ohlala entabeni iZiyoni. 19  Nxa besithi kini: “Buzani kwabalamadlozi lakulabo abalomoya wokutshela abantu ngekusasa, abakhuluma benyenyeza njalo bengunguna,” lizakwenza yini lokho? Abantu akumelanga babuze kuNkulunkulu wabo yini? Kambe okwabaphilayo kumele kubuzwe kwabafileyo?+ 20  Hatshi! Abantu kumele bahlole umthetho lobufakazi obubhaliweyo. Nxa bekhuluma okungahambelani lelizwi leli, kabalakho ukukhanya.+ 21  Umuntu ngamunye uzadlula elizweni ephakathi kosizi njalo elambile;+ uzakhangela phezulu athuke inkosi yakhe loNkulunkulu wakhe ngoba uyabe elambile futhi ezonde kakhulu. 22  Uzakhangela phansi abone usizi lobumnyama kuphela, ubumnyama obukhulu lobunzima, umnyama owesabekayo hatshi ukukhanya.

Amabala angaphansi

Ibizo leli lingabe lisitsho ukuthi, “Ukugijimela okuthunjiweyo.”
Kumbe, “kuqiniswe.”
Lapha kutshiwo umka-Isaya.
IShilowa yayingumgelo wamanzi.
Lapha kutshiwo umfula uYufrathe.
Khangela amabala angaphansi ku-Isy 7:14.
Ibizo lesiHebheru elihunyutshwe ngokuthi “uNkulunkulu ulathi” ngelithi Imanuweli. Khangela amabala angaphansi ku-Isy 7:14 lo-8:8.
Isifu yilokho okusetshenziswa ukuthiya inyoni.
Kumbe, “umlayo.”