U-Isaya 7:1-25

  • Umbiko oya enkosini u-Ahazi (1-9)

    • USheyari-jashubi (3)

  • Isibonakaliso esimayelana lo-Imanuweli (10-17)

  • Imivuzo yokungathembeki (18-25)

7  Ngensuku zika-Ahazi+ inkosi yakoJuda, indodana kaJothamu, indodana ka-Uziya, kwafika uRezini inkosi yeSiriya kanye loPhekha+ inkosi yako-Israyeli owayeyindodana kaRemaliya bezohlasela iJerusalema kodwa abazange bayinqobe.* +  Kwafika umbiko endlini kaDavida usithi: “Amabutho eSiriya asebambane lamabutho ako-Efrayimi.” U-Ahazi labantu bakhe bafikelwa yikwesaba, baqhuqha njengezihlahla ezinyikinywa ngumoya eguswini.  UJehova wasesithi ku-Isaya: “Ngicela uhambe lendodana yakho uSheyari-jashubi*+ liyebona u-Ahazi ekucineni komgelo wamanzi ovela echibini elingaphezulu,+ eduze komgwaqo omkhulu endaweni yabawatshayo.  Kumele umtshele uthi, ‘Nanzelela uhlaliseke. Ungesabi njalo ungapheli amandla ngenxa yezikhunyana lezi ezimbili ezithunqayo; ngenxa yolaka oluvuthayo lukaRezini lolweSiriya kanye lendodana kaRemaliya.+  Phela iSiriya lo-Efrayimi kanye lendodana kaRemaliya sebebumbe icebo lokukuhlasela, bathi:  “Asambeni siyehlasela ilizwe lakoJuda silidabudabule njalo silinqobe libe ngelethu, besesibeka indodana kaThabheli ukuthi ibe yinkosi yalo.”+  “‘INkosi Enkulu uJehova ithi: “Lokhu akusoze kuphumelele,Njalo akusoze kwenzakale.   Ngoba inhloko yeSiriya yiDamaseko,Lenhloko yeDamaseko nguRezini. Ngeminyaka engu-65 nje kuphelaU-Efrayimi uzabhuqwa aphele nya, isizwe sakhe sitshabalale.+   Inhloko ka-Efrayimi yiSamariya,+Lenhloko yeSamariya yindodana kaRemaliya.+ Nxa lingelalo ukholo oluqinileyo,Kalisoze lime liqine.”’” 10  UJehova waqhubeka ekhuluma lo-Ahazi wathi: 11  “Cela isibonakaliso kuJehova uNkulunkulu wakho;+ lanxa singatshona njengengcwaba kumbe siphakame njengesibhakabhaka.” 12  Kodwa u-Ahazi wathi: “Kangisoze ngicele futhi angisoze ngimlinge uJehova.” 13  U-Isaya wasesithi: “Ngicela lilalele lina bantu bendlu kaDavida. Akwenelanga yini ukuthi lilinga abantu baze baphelelwe yisineke? Kambe selingaze lilinge loNkulunkulu aze aphelelwe yisineke?+ 14  Ngakho uJehova uqobo uzalinika isibonakaliso: Intombi izazithwala ibelethe indodana+ futhi izayinika ibizo elithi Imanuweli.*+ 15  Umntwana lo uzabe esesidla ulaza loluju engakakhuli okokuthi usengenelisa ukukhetha okuhle lokwala okubi. 16  Uzathi engakakwazi ukukhetha okuhle lokwala okubi, ilizwe lamakhosi amabili owesabayo lizatshiywa lisale lingelamuntu.+ 17  UJehova uzakwenza ukuthi wena labantu bakho kanye lendlu kayihlo lifikelwe yisikhathi esinzima esingakaze sibe khona selokhu u-Efrayimi wabhazuka kuJuda,+ ngoba uzathumela inkosi yase-Asiriya+ izokuhlasela. 18  “Ngalelolanga uJehova uzatshaya ukhwelo abize impukane ezivela ezifuleni ezikhatshana zeNayili yaseGibhithe kanye lenyosi eziselizweni le-Asiriya, 19  zonke zizabuya zizohlala ezigodini* ezitshonayo, lasezingoxweni zamadwala, lakuzo zonke izihlahla zameva lasezindaweni zonke ezilamanzi. 20  “Ngalelolanga uJehova uzakuphuca ikhanda lehwanqa elisembaleni esebenzisa ireza ebolekwe esabelweni esiseduze komfula,* yona kanye inkosi yase-Asiriya+ njalo izagela lendevu zakho ziphele du. 21  “Ngalelolanga umuntu uzasala egcine ithokazi elilodwa enkomeni zakhe kanye lezimvu ezimbili. 22  Uzakudla ulaza ngenxa yobunengi bochago njalo bonke abaseleyo elizweni bazakudla ulaza loluju. 23  “Ngalelolanga zonke izindawo ezazilezihlahla zamagilebisi ezingu-1 000 ezingathengwa ngenhlamvu zesiliva ezingu-1 000 zizasala zilokhula lezihlahla zameva kuphela. 24  Abantu bazakuya khona bethwele amadandili* lemitshoko ngoba ilizwe lonke liyabe seligcwele izihlahla zameva lokhula. 25  Awusoze usondele kuzo zonke izintaba lapho okwakucentwa khona ngamakhuba ngoba uyabe usesaba izihlahla zameva lokhula. Izintaba lezo zizakuba ngamadlelo enkomo lezimvu.”

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “kazange ayinqobe.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Kuzaphenduka abaseleyo kuphela.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “UNkulunkulu ulathi.”
Kumbe, “ezihotsheni.”
Lapha kutshiwo umfula uYufrathe.