U-Isaya 66:1-24

  • Ukukhonza kweqiniso lokwamanga (1-6)

  • IZiyoni lamadodana ayo (7-17)

  • Abantu bayaqoqwa ukuze bayekhonza eJerusalema (18-24)

66  Nanku okutshiwo nguJehova: “Amazulu ayisihlalo sami sobukhosi, umhlaba uyisenabelo* senyawo zami.+ Pho-ke ngenjani indlu elingangakhela yona?+Ingaba ngaphi indawo yami yokuphumula?”+   “Konke lokhu kwenziwe yisandla sami,Le yiyo indlela konke okwabakhona ngayo,” kutsho uJehova.+ “Ngakho ngizakhangela kulowoOthobekileyo lodabukileyo emoyeni, olesabayo* ilizwi lami.+   Ohlaba inkunzi ufanana lalowo obulala umuntu.+ Owenza umhlatshelo ngemvu ufanana lomuntu owephula intamo yenja.+ Onikela ngesipho ufanana lomuntu onikela ngegazi lengulube.+ Onikela umnikelo wesikhumbuzo ngenhlaka yokwenza impepha+ ufanana lalowo obusisa ngokukhuluma amazwi emilingo.*+ Sebekhethe ukulandela izindlela zaboBayakuthanda ukwenza izinto ezenyanyekayo.   Yikho ngizakhetha indlela engizabajezisa ngazo,+Ngibehlisele zona kanye izinto abazesabayo, Ngoba kakho owasabelayo ngesikhathi ngibiza,Kakho loyedwa owalalelayo ngesikhathi ngikhuluma.+ Babeqhubeka besenza okubi phambi kwami,Bekhetha lokwenza izinto engingazithandiyo.”+   Zwanini ilizwi likaJehova lina elilesabayo* ilizwi lakhe: “Abafowenu abalizondayo njalo abalininela khatshana ngenxa yebizo lami bathi, ‘Kakhazinyuliswe uJehova.’+ Kodwa yena uzabonakala kini alenze lithokoze,Bona basale beyangekile.”+   Kuzwakala umsindo wokuxokozela edolobheni, umsindo ovelela ethempelini, Ngumsindo kaJehova esephindisela ezitheni zakhe ngalokho okuzifaneleyo.   Wabeletha engakahelelwa.+ Wazala umntwana ongumfana engakabuzwa ubuhlungu bemihelo.   Ngubani owake wezwa into enjalo? Ngubani owake wazibona izinto ezinjalo? Kambe ilizwe lingazalwa ngelanga elilodwa nje? Isizwe singazalwa ngesikhatshana yini? Kodwa iZiyoni yathi isanda kuhelelwa, yahle yabeletha amadodana ayo.   “Kambe ngingavumela ukuthi isikhathi sokubeletha umntwana sifike besengimvalela angaphumi?” kutsho uJehova. “Kambe ngingenza owesifazana aqale ukukhululeka, besengivala isibeletho sakhe?” kutsho uNkulunkulu wakho. 10  Jabulani leJerusalema lithabe kanye layo,+ lonke lina abayithandayo.+ Thokozani layo kakhulu lonke lina abayikhalelayo, 11  Ngoba lizamunya emabeleni ayo enduduzo lize lisuthe nti,Lizanatha likholwe lithokoziswe yinkazimulo yayo enkulu. 12  Ngoba nanku okutshiwo nguJehova: “Khathesi sengisenza ukuthi ibe lokuthula njengomfula,+Lokuthi inkazimulo yezizwe ize kuyo njengesifula esigcwele phamu.+ Lizamunya liphethwe,Lidlalidlaliswe liphethwe enyaweni. 13  Ngizaqhubeka ngiliduduza,+Njengomama oduduza indodana yakhe,Lizaduduzwa ngenxa yeJerusalema.+ 14  Lizakubona lokhu inhliziyo zenu zithokoze,Amathambo enu azavuselelwa ahlume njengotshani obuluhlaza.* UJehova uzakwenza izinceku zakhe zibone isandla sakhe,*Kodwa ulaka lwakhe uzalubonakalisa ezitheni zakhe.”+ 15  “Phela uJehova uzakuza njengomlilo,+Izinqola zakhe zinjengesivunguzane,+Ukuze azophindisela ngolaka oluvuthayo,Akhuze ngamalangabi omlilo.+ 16  UJehova uzakwahlulela ngomlilo,Uzabahlulela sibili bonke abantu* ngenkemba yakhe,Ababulewe nguJehova bazakuba banengi. 17  “Labo abazingcwelisayo labazihlambululayo ukuze bangene ezingadini*+ belandela lowo ophakathi laphakathi, abadla inyama yengulube+ lamagundwane+ lezinye izinto ezenyanyekayo, bonke bazabhubha kanye kanye,” kutsho uJehova. 18  “Ngiyeza ukuzoqoqa abantu bezizwe zonke lezindimi ngoba ngiyayazi imisebenzi yabo lemicabango yabo, bazabuya bayibone inkazimulo yami.” 19  “Ngizabeka uphawu phakathi kwabo, abanye balabo abazama ukuphunyuka ngizabathumela ezizweni, eThashishi+ lePhuli laseLudi,+ khona kanye ebantwini abazingcitshi zokusebenzisa idandili.* Ngizabathumela eThubhali laseJavani+ lasezihlengeni ezikhatshana, ebantwini abangakaze bazwe umbiko ngami labangakaze bayibone inkazimulo yami. Bazamemezela inkazimulo yami phakathi kwezizwe.+ 20  Bazaletha bonke abafowenu bevela kuzo zonke izizwe+ babe yisipho kuJehova. Bazabaletha eJerusalema, entabeni yami engcwele behamba ngamabhiza, lezinqola, langezimbongolo,* lezinqola ezivaleke phezulu lamakamela alesiqubu esikhulu,” kutsho uJehova, “futhi kuzakuba njengalapho abantu bako-Israyeli beletha isipho sabo endlini kaJehova besiphethe ngesitsha esihlambulukileyo.” 21  “Ngizathatha abanye ngibenze babe ngabaphristi lamaLevi,” kutsho uJehova. 22  “Njengoba nje amazulu amatsha lomhlaba omutsha+ engikwenzayo kuzahlala kukhona phambi kwami,” kutsho uJehova, “labantwabenu* lebizo lenu lakho kuzahlala kukhona.”+ 23  “Kusukela kokunye ukuthwasa kwenyanga kusiya kokunye ukuthwasa kwayo, kusukela kwelinye isabatha kusiya kwelinye,Abantu bonke bazabuya bakhothame phambi kwami,”*+ kutsho uJehova. 24  “Bazaphuma bayebona izidumbu zabantu bonke abangihlamukelayo,Ngoba impethu eziphezu kwazo azisoze zife,Lomlilo ozitshisayo awusoze ucitshwe,+Zizakuba yinto eyenyanyekayo kubo bonke abantu.”

Amabala angaphansi

Isenabelo kulapho umuntu abeka khona inyawo zakhe nxa ehlezi esitulweni.
Kumbe, “oliqhuqhayo.”
Ezinye inguqulo zithi, “lalowo odumisa isithombe.”
Kumbe, “eliqhuqha.”
Kumbe, “njengohlaza.”
Kumbe, “amandla akhe.”
Kumbe, “Uzayahlulela sibili yonke inyama.”
Lapha kutshiwo izingadi ezazisetshenziswa ekukhonzeni izithombe.
Imbongolo yinyamazana ezalwa libhiza lobabhemi.
Kumbe, “lenzalo yenu.”
Kumbe, “bangikhonze.”