U-Isaya 65:1-25

  • UJehova wahlulela abakhonza izithombe (1-16)

    • Unkulunkulu wenhlanhla, lonkulunkulu ohlela ikusasa (11)

    • “Izinceku zami zizakudla” (13)

  • Amazulu amatsha lomhlaba omutsha (17-25)

    • Bazakwakha izindlu, balime lamasimu amagilebisi (21)

    • Kakho ozasebenzela ize (23)

65  “Sengivumele ukuthi abantu ababengabuzi ngami bangidinge,Ngenza lokuthi ababengangidingi bangithole.+ Ngathi esizweni esasingabizi ibizo lami, ‘Ngilapha, ngilapha!’+   Ilanga lonke bengibavulele izandla zami abantu abayiziqholo,+Labo abahamba ngendlela engalunganga,+Belandela imicabango yabo,+   Abantu abaqhubeka bengicaphula ngikhangele,+Besenza imihlatshelo ezingadini,+ bethunqisa intuthu yemihlatshelo ezitineni.   Abantu abahamba bayehlala emangcwabeni,+Abaqeda ubusuku bonke besezindaweni ezicatshileyo,Besidla inyama yengulube,+Ezitsheni zabo kulomsobho wezinto ezenyanyekayo.*+   Bathi, ‘Hlala wedwa, ungasondeli kimi,Ngoba ngingcwele ukwedlula wena.’* Abantu laba bayintuthu emakhaleni ami, lomlilo obhebha ilanga lonke.   Kubhaliwe phambi kwami,Kangisoze ngigoqe izandla,Kodwa ngizabajezisa,+Ngizabanika umvuzo ogcweleyo sibili,   Ngenxa yamacala abo lamacala abokhokho babo,”+ kutsho uJehova. “Ngizaqala ngibabhadale wonke umholo wabo obafaneleyo,Ngoba bathunqise intuthu yemihlatshelo ezintabeni,Bangithuka emaqaqeni.”+   Nanku okutshiwo nguJehova: “Njengoba nje iwayini elitsha litholakala elixheni lamagilebisi,Omunye abesesithi, ‘Ungalitshabalalisi ngoba kukhona okuhle* kulo,’ Lami ngizakwenza njalo ngenxa yezinceku zami,Angisoze ngizitshabalalise zonke.+   Ngizakwenza ukuthi kube lomntwana ozaphuma* kuJakhobe,LakuJuda ngiveze lowo ozathatha ilifa lezintaba zami,+Abakhethiweyo bami bazalithatha ilizwe libe ngelabo,Izinceku zami zizahlala khona.+ 10  ISharoni+ izakuba ngamadlelo ezimvu,Isigodi se-Akhori+ sibe yindawo inkomo eziphumula kuyo. Lokhu kuzakwenzelwa abantu bami abangidingayo. 11  Kodwa lina liphakathi kwalabo abatshiya uJehova,+Labo abakhohlwa intaba yami engcwele,+Abalungisela unkulunkulu wenhlanhla itafula yokudla, Labagcwalisa iwayini emankomitshini besenzela unkulunkulu ohlela ikusasa. 12  Ngakho ngizalimisela inkemba,+Lonke lizakhothama ukuze libulawe,+Ngoba ngalibiza kodwa alisabelanga,Ngakhuluma kodwa alilalelanga.+Laqhubeka lisenza okubi phambi kwami,Lakhetha ukwenza izinto engingazithandiyo.”+ 13  Yikho-ke nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova: “Izinceku zami zizakudla kodwa lina lizalamba.+ Izinceku zami zizanatha+ kodwa lina lizakoma. Izinceku zami zizathokoza+ kodwa lina lizayangeka.+ 14  Izinceku zami zizamemeza ngentokozo ngenxa yokuchelesa kwenhliziyo,Kodwa lina lizakhala ngenxa yobuhlungu benhliziyoLizahlaba umkhosi ngenxa yokudabuka emoyeni. 15  Ibizo lenu lizasala lisetshenziswa ngabakhethiweyo bami nxa beqalekisa. INkosi Enkulu uJehova izabulala munye ngamunye wenu,Kodwa izabiza izinceku zayo ngelinye ibizo,+ 16  Ukuze kuthi loba ngubani ofuna ukuthola isibusiso emhlabeni,Abusiswe nguNkulunkulu weqiniso,*Loba ngubani owenza isifungo emhlabeni,Afunge ngoNkulunkulu weqiniso.*+ Inhlupho zakuqala zizakhohlakala,Zisuswe emehlweni ami,+ 17  Ngoba sengidala amazulu amatsha lomhlaba omutsha,+Izinto zakuqala kazisoze ziphinde zikhunjulwe,Njalo kazisoze zifike enhliziyweni.+ 18  Ngakho thokozani lithabe kokuphela ngenxa yalokho esengikudala. Ngoba ngidala iJerusalema ukuze ibe yisizatho sokuthokoza,Labantu bayo babe yisizatho sokujabula.+ 19  Ngizathokoza ngeJerusalema, ngijabule ngabantu bami,+Akusoze kuphinde kuzwakale kuyo umsindo wokulila njalo akusoze kube lokukhala okubangelwa yikukhathazeka.”+ 20  “Endaweni leyo akusoze kuphinde kube losane oluphila insuku ezilutshwana,Kumbe ixhegu elehluleka ukugcwalisa izinsuku zalo. Loba ngubani ofa eleminyaka engu-100 uzabe elokhu ekhanya engumfana omncane nje,Lesoni sizaqalekiswa lanxa sesileminyaka engu-100.* 21  Bazakwakha izindlu bahlale kuzo,+Balime amasimu amagilebisi badle izithelo zawo.+ 22  Abasoze bakhe besekuhlala omunye umuntu,Kumbe balime kudle abanye abantu. Ngoba insuku zabantu bami zizakuba njengensuku zesihlahla,+Abakhethiweyo bami bazawukholisa kakhulu* umsebenzi wezandla zabo. 23  Abasoze basebenzele* ize,*+Kumbe bazale abantwana abazahlupheka,Ngoba bona lezizukulwane zabo+Bangabantu ababusiswe* nguJehova.+ 24  Ngizabaphendula bengakangibizi lokungibiza,Bazakuthi besakhuluma nje ngibezwe. 25  Iganyana kanye lezinyane lemvu kuzakudla ndawonye,Isilwane sizakudla utshani njengenkunzi,+Inyoka idle uthuli. Kazisoze zilimaze loba zibangele umonakalo kuyo yonke intaba yami engcwele,”+ kutsho uJehova.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ezingcolileyo.”
Ezinye inguqulo zithi, “ngingakupha ubungcwele bami.”
NgesiHebheru, “kulesibusiso.”
Kumbe, “lenzalo ezaphuma.”
Kumbe, “othembekileyo.”
Kumbe, “othembekileyo.”
Ezinye inguqulo zithi, “Ongafikisi iminyaka engu-100 uzakhangelwa njengoqalekisiweyo.”
Kumbe, “ngokupheleleyo.”
Kumbe, “baginqele.”
Kumbe, “amahala.”
Kumbe, “Bayinzalo ebusiswe.”