U-Isaya 64:1-12

  • Umthandazo wokuphenduka uyaqhubeka (1-12)

    • UJehova “unguMbumbi wethu” (8)

64  Aluba ubudabule amazulu wehlela phansi,Ukuze izintaba zinyikinyeke ngenxa yakho,   Aluba ububuye njengomlilo otshisa incwathi,Lomlilo obilisa amanzi,Izitha zakho bezizalazi ibizo lakho,Lezizwe ziqhaqhazele phambi kwakho!   Ngesikhathi usenza izinto ezesabekayo esasingazilindelanga ngitsho,+Wehlela phansi, izintaba zanyikinyeka phambi kwakho.+   Kusukela kudala kakho osezwile kumbe ovule indlebe,Kalikho ilihlo eselibone omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho,Wena onceda labo abaqhubeka bekulindele ngesineke.+   Usuhlangane labathokoziswa yikwenza okulungileyo,+Abakukhumbulayo futhi abalandela izindlela zakho. Wathukuthela lapho siqhubeka sisona,+Sakwenza lokho okwesikhathi eside. Pho kumele sisindiswe yini?   Sonke sesinjengomuntu ongcolileyo,Yonke imisebenzi yethu elungileyo ifanana lelembu elisetshenziswa ngowesifazana osesikhathini.+ Sonke sizabuna njengehlamvu,Amacala ethu azasiphephula njengomoya.   Akulamuntu obiza ibizo lakho,Kakho ozwa kusithi abambelele kuwe,Ngoba ususifihlele ubuso bakho,+Usenza siphele amandla* ngenxa yamacala ethu.   Kodwa wena Jehova unguBaba wethu.+ Thina silibumba, wena unguMbumbi wethu,*+Sonke singumsebenzi wezandla zakho.   Awu Jehova ungathukutheli kakhulu,+Ungalikhumbuli kokuphela icala lethu. Siyacela, sikhangele ngoba sonke singabantu bakho. 10  Amadolobho akho angcwele aseyinkangala. IZiyoni isiyinkangala,IJerusalema isiyindawo engelalutho.+ 11  Indlu yethu* yenkazimulo* lobungcweleLapho okhokho bethu ababekudumisa khona,Isithungelwe ngomlilo,+Zonke izinto ezaziligugu kithi sezingamanxiwa. 12  Pho uzabe ulokhu ugoqe izandla yini Jehova? Uzabe ulokhu uthule yini usiyekela sihlupheka kangaka?+

Amabala angaphansi

Kumbe, “sicikizeke.”
Kumbe, “ungulowo owasibumbayo.”
Kumbe, “Ithempeli.”
Kumbe, “yobuhle.”