U-Isaya 63:1-19

  • UJehova uyaphindisela ezizweni (1-6)

  • Uthando lukaJehova oluqotho ngezikhathi zakudala (7-14)

  • Umthandazo wokuphenduka (15-19)

63  Ngubani lo ovela ko-Edomi,+Ovela eBhozira+ egqoke izembatho ezilemibalabala,*Olezigqoko ezinhle kakhulu,Omatsha ngamandla amakhulu? “Yimi kanye engikhuluma ngokulunga,Lowo olamandla amakhulu okusindisa.”   Kungani izigqoko zakho zibomvu? Kungani izembatho zakho zinjengezalowo ovoxa amagilebisi esikhamelweni sewayini?*+   “Nginyathenyathele okusegodini lokukhamela amagilebisi ngingedwa. Kakho loyedwa obelami. Bengilokhu ngibagxobagxoba ngizondile,Ngaqhubeka ngibavoxavoxa ngolaka lwami.+ Izembatho zami zachaphakelwa ligazi labo,Konke engikugqokileyo sekungcolile.   Usuku lokuphindisela lusenhliziyweni yami,+Umnyaka wabahlengiweyo bami usufikile.   Ngakhangela kodwa kwakungelamuntu owayenganceda,Kwangimangalisa ukuthi kakho owayefuna ukuncedisa. Ngakho ingalo yami yaletha insindiso,*+Ulaka lwami lwangincedisa.   Ngagxobagxoba izizwe ngizondile,Ngazenza zadakwa ngolaka lwami,+Ngathululela igazi lazo emhlabathini.”   Ngizakhuluma ngezenzo zikaJehova zothando oluqotho,Izenzo okumele uJehova adunyiswe ngazo,Ngenxa yakho konke uJehova asenzele khona,+Izinto ezinengi ezinhle azenzele abendlu ka-Israyeli,Ngenxa yesihawu sakhe lothando lwakhe oluqotho.*   Wathi: “Ngeqiniso bangabantu bami, amadodana azahlala eqotho.”*+ Yikho waba nguMsindisi wabo.+   Kulo lonke usizi lwabo, laye waba losizi.+ Isithunywa sakhe sabasindisa.*+ Wabahlenga ngenxa yothando lwakhe lozwelo lwakhe,+Wabaphakamisa wabathwala kuzo zonke izinsuku zakudala.+ 10  Kodwa bahlamuka,+ badabukisa* umoya wakhe ongcwele.+ Wasephenduka waba yisitha sabo,+Walwa labo.+ 11  Basebekhumbula izinsuku zakudala,Insuku zenceku yakhe uMosi, bathi: “Ungaphi lowo owabachaphisa elwandle+ kanye labelusi bomhlambi wakhe?+ Ungaphi lowo owafaka umoya wakhe ongcwele kuye,+ 12  Owenza ukuthi ingalo yakhe ekhazimulayo iphelekezele isandla sokudla sikaMosi,+Wehlukanisa amanzi phambi kwabo+Ukuze azenzele ibizo laphakade?+ 13  Ungaphi lowo owabenza badabula ezinzikini zamanzi,Bahamba bengakhubeki,Njengebhiza elihamba endaweni eligceke?* 14  Umoya kaJehova wabenza baphumula+Njengezifuyo ezehlela emagcekeni.” Le yiyo indlela owakhokhela ngayo abantu bakhoUkuze uzenzele ibizo elihle.*+ 15  Khangela phansi usezulwini ubone,Khangela usendaweni yakho ephakemeyo, engcwele lekhazimulayo.* Kungaphi ukutshiseka kwakho lamandla akho? Lungaphi uzwelo* lwakho+ lesihawu sakho?+ Konke ngikufihlelwe. 16  Wena unguBaba wethu;+Lanxa kungenzakala ukuthi u-Abrahama angasaziLo-Israyeli angasinanzeleli,Wena Jehova unguBaba wethu. Kusukela kudala ubulokhu ubizwa ngokuthi unguMhlengi wethu.+ 17  Awu Jehova, kungani uvumela ukuthi siphambuke* ezindleleni zakho? Kungani uvumela ukuthi inhliziyo zethu zibe lukhuni, sicine singasakwesabi?+ Phenduka ubuye ngenxa yezinceku zakho,Izizwana ezililifa lakho.+ 18  Ilizwe laba ngelabantu bakho abangcwele okwesikhatshana. Izitha zethu sezinyathenyathele indawo yakho engcwele.+ 19  Sesilesikhathi eside sinjengabantu ongakaze ubabuse,Lanjengabantu abangakaze babizwe ngebizo lakho.

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “ezibomvu gebhu.”
Lapha kutshiwo indawo okuvoxelwa kuyo amagilebisi.
Kumbe, “ukunqoba.”
Kumbe, “lobukhulu bothando lwakhe oluqotho.”
Kumbe, “angasoze angilahlise.”
Kumbe, “Ingilosi yobukhona bakhe yabasindisa.”
Kumbe, “badanisa.”
Kumbe, “eyinkangala?”
Kumbe, “elilodumo.”
Kumbe, “lenhle.”
Kumbe, “Kungaphi ukuqubuka kozwelo.”
Kumbe, “usiyekela siphambuka.”