U-Isaya 62:1-12

  • Ibizo leZiyoni elitsha (1-12)

62  Angisoze ngiqhubeke ngithule ngenxa yeZiyoni,+Kangisoze ngiqhubeke ngigoqe izandla ngenxa yeJerusalema,Ukulunga kwayo kuze kukhanye njengokukhanya okukhulu,+Lensindiso yayo ibhebhe njengesibane.+   “Izizwe zizabona ukulunga kwakho wena Jerusalema,*+Lamakhosi wonke ayibone inkazimulo yakho.+ Uzabizwa ngebizo elitsha,+Ibizo elizaphuma emlonyeni kaJehova.   Uzakuba ngumqhele wobuhle esandleni sikaJehova,Ube yiqhiye yesikhosini esandleni sikaNkulunkulu wakho.   Awusoze uphinde ubizwe ngokuthi ungowesifazana olahliweyo,+Lelizwe lakho kalisoze liphinde libizwe ngokuthi lunxiwa.+ Kodwa uzabizwa ngokuthi, iNjabulo Yami Ikuye,+Ilizwe lakho libizwe ngokuthi, Otshadileyo. Ngoba uJehova uzajabula ngawe,Lelizwe lakho lizafanana lalowo otshadileyo.   Amadodana akho azatshada lawe,Njengejaha elitshada lentombi egcweleyo. UNkulunkulu wakho uzathokoza ngawe,Njengomyeni ethabela umakoti wakhe.+   Sengifake abalindi emidulini yakho wena Jerusalema. Imini yonke lobusuku bonke akumelanga bathule. LingaphumuliLina elikhuluma ngoJehova.   Lingamphumuzi aze ayimise iqine iJerusalema,Aze enze ukuthi idunyiswe emhlabeni wonke.”+   UJehova usefunge ngesandla sakhe sokudla, ngayo kanye ingalo yakhe elamandla wathi: “Angisoze ngiphinde nginike izitha zakho amabele akho ukuthi ziwadle,Abezinye izizwe kabasoze balinathe iwayini lakho elitsha olisebenzele nzima.+   Kodwa abavuna amabele yibo abazawadla futhi bazadumisa uJehova,Lalabo ababutha amagilebisi yibo abazanatha iwayini emagumeni ami angcwele.”+ 10  Phumani, phumani emagedini. Vulelani abantu indlela.+ Yakhani, yakhani umgwaqo omkhulu. Susani amatshe kuwo.+ Phakamiselani izizwe uphawu.*+ 11  UJehova usememezele lasemikhawulweni yomhlaba wathi: “Tshelani indodakazi yaseZiyoni lithi,‘Khangela! Ukusindiswa kwakho kuyeza.+ Umvuzo awunikayo usesandleni sakhe,Lomholo awuholisayo uphambi kwakhe.’”+ 12  Abahlengwe nguJehova bazabizwa ngokuthi ngabantu abangcwele,+Wena ubizwe ngokuthi ungoDingiweyo, iDolobho Elingatshiywanga.+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “wesifazana.”
Kumbe, “ugodo oluyisibonakaliso.”