U-Isaya 61:1-11

  • Ugcotshwe ukuthi atshumayele izindaba ezinhle (1-11)

    • “Umnyaka womusa kaJehova” (2)

    • ‘Izihlahla ezinkulu zokulunga’ (3)

    • Abezinye izizwe bazancedisa (5)

    • ‘Abaphristi bakaJehova’ (6)

61  Umoya weNkosi Enkulu uJehova uphezu kwami,+Ngoba uJehova ungigcobile ukuthi ngitshumayele izindaba ezinhle kwabamnene.+ Ungithume ukuthi ngibophe inhliziyo zabadabukileyo,Ngimemezele ukukhululwa kwabathunjiweyo,Lokuvulwa kwamehlo ezibotshwa.+   Ukuthi ngimemezele umnyaka womusa kaJehova,Losuku lokuphindisela kukaNkulunkulu wethu,+Ngiduduze bonke abalilayo,+   Lokuthi ngincede labo abakhalela iZiyoni,Ngibanike iqhiye yentokozo esikhundleni somlotha,Ngibaphe lamafutha enjabulo esikhundleni sokulila,Lesigqoko sokudumisa esikhundleni sokudana. Bazabizwa ngokuthi bayizihlahla ezinkulu zokulunga,Izihlahla ezihlanyelwe nguJehova ukuze akhazinyuliswe.+   Bazakwakha kutsha amanxiwa akudala,Bavuse izindawo zakudala ezasezidilikile.+Bazavuselela amadolobho ayedilikile,+Izindawo ezasezingamanxiwa okweminyaka eminengi.+   “Abemzini bazasukuma beluse imihlambi yenu,Abezinye izizwe+ bazakuba ngabalimi benu, basebenze lasemasimini enu amagilebisi.+   Kodwa lina lizabizwa ngokuthi lingabaphristi bakaJehova,+Bazalibiza ngokuthi lizinceku zikaNkulunkulu wethu. Lizakudla impahla yezinye izizwe,+Liziqhenye ngenkazimulo* yazo.   Kulokuthi libe lehlazo lizathola isabelo esiphindwe kabili. Kulokuthi babe lenhloni bazamemeza ngentokozo ngenxa yesabelo sabo. Bazasithola sibili isabelo esiphindwe kabili elizweni labo.+ Intokozo engapheliyo izakuba ngeyabo,+   Ngoba mina Jehova ngithanda ukwahlulela kuhle,+Ngiyabuzonda ubugebenga lakho konke okungalunganga.+ Ngizabanika umvuzo wabo* ngoba ngithembekile,Ngizakwenza labo isivumelwano esingapheliyo.+   Abantwababo bazakwaziwa* phakathi kwezizwe+Lezizukulwane zabo zaziwe phakathi kwabantu. Bonke abababonayo bazananzelelaUkuthi bangabantwana ababusiswe* nguJehova.”+ 10  Ngizathokoza kakhulu ngoJehova. Umphefumulo wami uzajabula* ngoNkulunkulu wami,+ Ngoba usengigqokise izigqoko zensindiso.+Usengigoqele ngejazi* lokulunga,Njengomyeni ogqoke iqhiye enjengeyomphristi,+Lanjengomakoti ogqoke imiceciso yakhe. 11  Njengoba nje umhlabathi usenza ukuthi izinto zihlume,Lengadi isenza okuhlanyelwe kuyo kuhlume,INkosi Enkulu uJehovaLayo izakwenza ukulunga+ lokudumisa kuhlume+ phambi kwazo zonke izizwe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngenotho.”
Kumbe, “imbadalo yabo.”
Kumbe, “Inzalo yabo izakwaziwa.”
Kumbe, “bayinzalo ebusiswe.”
Kumbe, “Ikonke yami izajabula.”
Kumbe, “ngejazi elingelamikhono.”