U-Isaya 60:1-22

  • Inkazimulo kaJehova isikhanya eZiyoni (1-22)

    • Njengamajuba aya ezidlekeni zawo (8)

    • Esikhundleni sekhopha kuzakuba legolide (17)

    • Abalutshwana bazakuba yinkulungwane (22)

60  “Vuka wena wesifazana;+ khanyisa ngoba ukukhanya kwakho sekufikile. Inkazimulo kaJehova isikhanya kuwe.+   Ngoba ubumnyama buzagubuzela umhlaba,Umnyama wempisi ugubuzele izizwe,Kodwa uJehova uzakhanya phezu kwakho,Inkazimulo yakhe izabonakala kuwe.   Izizwe zizakuya ekukhanyeni kwakho,+Lamakhosi+ aye ebukhazikhazini bakho.*+   Vusa amehlo akho ukhangele kuyo yonke indawo eduze kwakho. Bonke sebebuthanisiwe, sebesiza kuwe. Amadodana akho alokhu ebuya evela khatshana.+Lamadodakazi akho abuya ephethwe.*+   Ngalesosikhathi uzakubona lokhu ujabule,+Inhliziyo yakho ichelese iphuphume ngentokozo,Ngoba inotho yaselwandle izalethwa kuwe,Lempahla yezizwe izabuya kuwe.+   Elizweni lakho kuzagcwala imihlambi yamakamela,Amakamela alamandla avela eMidiyani lase-Efa.+ Bonke abantu abavela eShebha bazabuya,Bazabuya bethwele igolide kanye lenhlaka yokwenza impepha. Bazamemezela izindumiso zikaJehova.+   Yonke imihlambi yaseKhedari+ izabuthelwa kuwe. Inqama zaseNebhayothi+ zizakusiza. Zizabuya e-alithareni lami zamukelwe ngazo zombili,+Ngizakwenza indlu yami ekhazimulayo ibenhle kakhulu.+   Ngobani laba abeza begijima njengamayezi,Abaphapha njengamajuba aya ezidlekeni zawo?   Izihlenge zizathembela kimi,+Imikhumbi yeThashishi iyakhokhela,Izoletha abantwabakho abavela khatshana,+Baphethe isiliva legolide laboUkuze bazodumisa ibizo likaJehova uNkulunkulu wakho, oNgcwele ka-Israyeli, Ngoba uzakukhazimulisa.*+ 10  Abantu bezinye izizwe bazakwakha imiduli yakho,Amakhosi abo azakusebenzela.+Lanxa ngakutshaya ngithukuthele,Ngomusa wami ngizakuba lesihawu kuwe.+ 11  Amagedi akho azahlala evuliwe kokuphela;+Kawasoze avalwe emini lebusuku,Ukuze kulethwe kuwe impahla evela ezizweni,Njalo amakhosi azo azakhokhela phambili.+ 12  Loba yisiphi isizwe, loba yiwuphi umbuso ongasoze ukusebenzele uzatshabalala,Lezozizwe zizabhujiswa ziphele nya.+ 13  Inkazimulo yaseLebhanoni izafika kuwe,+Isihlahla somjunipha lesom-ashi lesomsayiphresi zizabuya zindawonye,+Ukuze zenze indawo yami engcwele ibenhle,Ngizayikhazimulisa indawo yezinyawo zami.+ 14  Abantwana balabo ababekuhlukuluza bazabuya bakhothame phambi kwakho,Bonke ababekudelela kumele bazokhothama enyaweni zakho,Kuzamele bakubize ngokuthi ulidolobho likaJehova,IZiyoni yoNgcwele ka-Israyeli.+ 15  Lanxa ubudeliwe futhi uzondwa, kungelamuntu obedabula phakathi kwakho,+Ngizakwenza ube yilokho abantu abazaziqhenya ngakho kuze kube nini lanini,Ube yisizatho sokuthokoza kuzo zonke izizukulwane.+ 16  Uzalunatha sibili uchago lwezizwe,+Umunye ebeleni lamakhosi,+Uzakwazi mhlophe ukuthi mina Jehova nginguMsindisi wakho,Lokuthi uNkulunkulu kaJakhobe olamandla unguMhlengi wakho.+ 17  Esikhundleni sekhopha ngizaletha igolide,Esikhundleni sensimbi ngilethe isiliva,Esikhundleni sesigodo ngizaletha ikhopha,Esikhundleni samatshe ngilethe insimbi,Ngizabeka ukuthula kube ngababonisi bakho,Ngibeke ukulunga kube ngofolomane bakho.+ 18  Udlakela alusoze luphinde luzwakale elizweni lakho,Lasemingceleni yakho akusoze kuphinde kube lokutshabalalisa lokubhidliza.+ Imiduli yakho uzayibiza ngokuthi yiNsindiso,+ amagedi akho uwabize ngokuthi yiNdumiso. 19  Ilanga alisoze liphinde likukhanyisele emini,Lokukhazimula kwenyanga akusoze kukukhanyisele,Ngoba uJehova uzakuba yikukhanya okungapheliyo kuwe,+UNkulunkulu wakho uzakuba yibuhle bakho.+ 20  Ilanga lakho kalisoze liphinde litshone,Lenyanga yakho kayisoze ifiphale,Ngoba uJehova uzakuba yikukhanya okungapheliyo kuwe,+Izinsuku zokulila kwakho zizabe seziphelile.+ 21  Bonke abantu bakho bazakuba ngabalungileyo,Ilizwe lizakuba ngelabo kuze kube nini lanini. Balihlumela engalihlanyelayo,Umsebenzi wezandla zami+ ozakwenza ngikhazinyuliswe.+ 22  Abalutshwana bazakuba* yinkulungwane,Omncane abe yisizwe esilamandla. Mina Jehova ngizakuphangisisa lokhu ngesikhathi sakho.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ekukhanyeni kwakho kokusa.”
Kumbe, “ephethwe engaseceleni.”
Kumbe, “uzakwenza ube muhle.”
Kumbe, “Oyingcosana uzakuba.”