U-Isaya 6:1-13

  • Umbono omayelana loJehova esethempelini lakhe (1-4)

    • “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova” (3)

  • Izindebe zika-Isaya ziyahlanjululwa (5-7)

  • U-Isaya uyathunywa (8-10)

    • “Ngilapha! Thuma mina!” (8)

  • “Awu Jehova, kuze kube nini?” (11-13)

6  Ngomnyaka iNkosi u-Uziya eyafa ngawo+ ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sobukhosi esiphezulu njalo esiphakemeyo.+ Umphetho wesembatho sakhe wawuchayeke wagcwala ithempeli.  Amaserafi ayemi ngaphezulu eduze kwakhe, ngalinye lalilempiko eziyisithupha futhi lalivale ubuso balo ngempiko ezimbili, lavala lenyawo zalo ngezinye ezimbili njalo linye ngalinye laliphapha ngempiko ezimbili.   Ngalinye lalimemeza elinye lisithi: “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova wamabutho.+ Umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe.”  Kwathi kuzwakala umsindo wokumemeza lokho,* imigubazi yeminyango yanyikinyeka futhi intuthu yagcwala endlini.+   Ngasengisithi: “Maye babo! Ngafa mina,Ngoba ngingumuntu olezindebe ezingcolileyo,Njalo ngihlala phakathi kwabantu abakhuluma izinto ezingcolileyo,*+Amehlo ami asebone iNkosi, uJehova wamabutho ngokwakhe!”  Kusenjalo, elinye iserafi laphapha labuya kimi lithwele ilahle elivuthayo+ elalilithethe e-alithareni+ ngodlawu.*  Lathinta umlomo wami ngalo lathi: “Khangela! Lokhu sekuthinte izindebe zakho. Icala lakho selisusiwe,Lesono sakho sesihlawulelwe.”  Ngasengisizwa ilizwi likaJehova lisithi: “Ngizathuma bani njalo ngubani ozasihambela?”+ Ngasengiphendula ngathi: “Ngilapha! Thuma mina!”+   Yena waphendula wathi, “Hamba uyetshela abantu laba uthi: ‘Lizakuzwa kanengi,Kodwa alisoze lizwisise;Lizabona kanengi,Kodwa alisoze libe lolwazi.’+ 10  Yenza inhliziyo zabantu laba zibe lukhuni,+Wenze indlebe zabo zibe buthundu,+Uvale lamehlo aboUkuze bangaboni ngamehlo abo,Futhi bangezwa ngendlebe zabo,Ukwenzela ukuthi bangazwisisi ngezinhliziyo zabo,Njalo bangaphenduki basiliswe.” 11  Ngasengisithi: “Awu Jehova, kuze kube nini?” Yena wathi: “Amadolobho aze adilike kusale kungela ngitsho lesisodwa isakhamuzi,Lezindlu zisale zingaselabantu,Lelizwe lisale lingamanxiwa futhi lingelalutho;+ 12  UJehova aze abaxotshele khatshana abantu,+Lomumo welizwe lelo eselingamanxiwa usumubi kakhulu. 13  “Kodwa elizweni kuzabe kulokhu kulabalutshwana abaseleyo* njalo kuzaphinda kube lokutshiswa. Abantu laba bazakuba njengesihlahla esikhulu lesihlahla som-okhi, ezithi zingaganyulwa kusale isidindi. Inhlanyelo* engcwele izakuba yisidindi leso.”

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “ilizwi lalowo owayememeza.”
Kumbe, “abalezindebe ezingcolileyo.”
Lapha kutshiwo insimbi yokubambisa amalahle esasigelo.
Kumbe, “kulengxenye eyodwa etshumini eseleyo.”
Kumbe, “Inzalo.”