U-Isaya 59:1-21

  • Izono zika-Israyeli zimehlukanisa loNkulunkulu (1-8)

  • Ukuvuma izono (9-15a)

  • UJehova unceda abaphendukayo (15b-21)

59  Isandla sikaJehova kasisifitshane ukuthi singehluleka ukusindisa,+Indlebe yakhe kayibuthundu* ukuthi ingehluleka ukuzwa.+   Amacala enu yiwo aselehlukanise loNkulunkulu wenu.+ Izono zenu sezenze walifihlela ubuso bakhe,Kafuni kulizwa.+   Ngoba lingcolise izandla zenu ngegazi+Langcolisa iminwe yenu ngamacala. Izindebe zenu zikhuluma amanga,+ ulimi lwenu luhlebeza izinto ezingalunganga.   Akulamuntu omemezela ukulunga,+Kakho ofika akhulume iqiniso emthethwandaba. Bathemba izinto eziyize*+ futhi bakhuluma izinto ezingancediyo. Bazithwala isisu sohlupho, babelethe izinto ezilimazayo.+   Bachamisela amaqanda enyoka elobuhlungu obuyingozi,Iqanda elicacadiweyo likhipha ibululu, Loba ngubani odla amaqanda ayo uyafa. Beluka ubulembu besayobe,+   Ubulembu ababelukayo abusoze bube yizigqoko,Kabasoze bazembathise ngalokho abakwenzileyo.+ Imisebenzi yabo iyalimaza,Izenzo zodlakela zisezandleni zabo.+   Inyawo zabo zigijimela ukuyakwenza okubi,Bagijimela ukuchitha igazi labantu abamsulwa.+ Imicabango yabo yimicabango elimazayo,Baphilela ukulimaza abanye lokubahlukuluza.+   Abayazi indlela yokuthula,Ukwahlulela kuhle akukho ezindleleni zabo.+ Benza imigwaqo yabo ibe mazombezombe,Wonke umuntu ohamba ngayo kasoze abe lokuthula.*+   Yikho okwenza ukwahlulela kuhle kube khatshana lathi,Lokulunga kungafiki kithi. Siqhubeka silindele ukukhanya kodwa sibona ubumnyama kuphela,Silindele ukukhanya kodwa siqhubeka sihamba emnyameni.+ 10  Sihamba siphumputha umduli njengeziphofu,Siqhubeka siphumputha njengabantu abangaboniyo.+ Sikhubeka emini libalele angathi sihamba emnyameni,Nxa siphakathi kwabalamandla siyabe sinjengabafileyo nje. 11  Sonke siqhubeka sibhonga njengamabhere,Sikhala kabuhlungu njengamajuba. Silindele ukwahlulela okuhle kodwa akukho,Silindele ukusindiswa kodwa kukhatshana kakhulu lathi. 12  Sesihlamuke kanengi kuwe,+Lezono zethu zifakaza okubi ngathi.+ Ukuhlamuka kwethu sikwazi mhlophe,Siwazi mhlophe amacala ethu.+ 13  Siphambukile, samphika uJehova,Simfulathele uNkulunkulu wethu. Ukucindezela lokuhlamuka bekusemilonyeni yethu,+Sibumbe amanga sangunguna amazwi angamanga asuka enhliziyweni.+ 14  Ukwahlulela kuhle kubuyiselwa emuva,+Lokulunga kumi khatshana le,+Ngoba iqiniso likhubekile* egcekeni ledolobho,Okuqotho kuyehluleka ukungena. 15  Iqiniso selinyamalele,+Loba ngubani otshiya okubi uthathelwa impahla yakhe. UJehova wakubona lokhu futhi akuzange kumthokozise,*Ngoba ukwahlulela kuhle kwakungekho.+ 16  Wabona ukuthi kwakungelamuntu,Kwammangalisa ukuthi kakho owayebancengela,Ngakho ingalo yakhe yaletha insindiso,*Lokulunga kwakhe kwamsekela. 17  Wasegqoka ukulunga njengejazi elenziwe ngensimbi,Wagqoka lengwane yensindiso* ekhanda lakhe.+ Wagqoka izembatho zokuphindisela,+Wazigoqela ngokutshiseka angathi uzembese ngejazi.* 18  Uzabanika umvuzo walokho abakwenzileyo:+ Ulaka kwabamzondayo, lokujeziswa ezitheni zakhe.+ Anike lezihlenge imbadalo yazo. 19  Bazalesaba ibizo likaJehova kusukela entshonalanga,Bazayesaba inkazimulo yakhe kusukela empumalanga,Ngoba uzakuza njengomfula ogeleza ngesiqubu,Ufuqwa ngumoya kaJehova. 20  “UMhlengi+ uzabuya eZiyoni,+Abuye kuzizukulwane zikaJakhobe ezitshiya isiphambeko sazo,”+ kutsho uJehova. 21  “Nansi-ke isivumelwano sami engisenze labo,”+ kutsho uJehova. “Umoya wami okuwe kanye lamazwi engiwafake emlonyeni wakho, akusoze kukhitshwe emlonyeni wakho lasemilonyeni yabantwabakho loba emilonyeni yabazukulu bakho,” kutsho uJehova, “kusukela khathesi kuze kube nini lanini.”

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “kayisindi.”
Kumbe, “ezingekhoyo.”
Kumbe, “akwazi ukuthula.”
Kumbe, “ukuthembeka kukhubekile.”
NgesiHebheru, “kwakukubi emehlweni akhe.”
Kumbe, “yamlethela ukunqoba.”
Kumbe, “ngejazi elingelamikhono.”
Kumbe, “yokunqoba.”