U-Isaya 58:1-14

  • Ukuzila okuqondileyo lokungaqondanga (1-12)

  • Ukuthokoziswa yikunanza iSabatha (13, 14)

58  “Memeza ngelizwi elikhulu, ungayekeli. Khweza ilizwi lakho lizwakale njengophondo. Tshela abantu bami ngokuhlamuka kwabo,+Utshele abendlu kaJakhobe ngezono zabo.   Bayangidinga nsuku zonke,Bathi kuyabathokozisa ukwazi izindlela zami,Angathi bayisizwe ebesisenza okulungileyo,Esingazange sitshiye ukwahlulela okuhle kukaNkulunkulu waso.+ Bacela ukuthi ngibahlulele ngendlela elungileyo,Angathi kuyabathokozisa ukusondela kuNkulunkulu.+   Bathi: ‘Kungani ungaboni nxa sizila ukudla?+ Kungani ungananzeleli nxa sizithoba?’+ Ngoba lizenzela elikufunayo* ngelanga lokuzila kwenu,Njalo licindezela izisebenzi zenu.+   Ukuzila kwenu kuphetha ngokuxabana lokulwa,Lokutshayana ngezibhakela ezivuthayo.* Ngeke lizile ngendlela le, beselikhangelela ukuthi amazwi enu azwakale ezulwini.   Le yiyo yini indlela engifuna lizile ngayo? Kambe kumele kube lilanga lokuthi umuntu azikhalale yini,Akhothamise ikhanda njengemizi,*Alale phezu kwamasaka lomlotha? Yikho yini lokhu elikubiza ngokuthi yikuzila langokuthi lilanga elithokozisa uJehova?   Elikwenzayo ayisikho! Nansi indlela engifuna lizile ngayo: Khiphani amaketane obubi,Lithukulule izitilobho ejogweni,+Likhulule abacinde- zelweyo,+Lephule lejogwe ngalinye libe zingxenye ezimbili,   Labelane isinkwa senu labalambileyo,+Lingenise abaswelayo ezindlini zenu, labangelandawo zokuhlala,Ligqokise onqunu nxa lingambona+Lingafulatheli izihlobo zenu.   Lingenza njalo, ukukhanya kwenu kuzakhanya njengokusa,+Lisiliswe masinyane. Ukulunga kwenu kuzahamba phambi kwenu,Lenkazimulo kaJehova izakuba ngemva kwenu.+   Lizabiza, uJehova asabele;Lizakhalela uncedo, yena athi, ‘Ngilapha!’ Nxa lingasusa ijogwe phakathi kwenu,Liyekele ukukhombela ngomunwe lokukhuluma izinto ezilimazayo,+ 10  Nxa linganika abalambileyo lokho lina elikufunayo,+Lisuthise abahluphekayo,Ukukhanya kwenu kuzakhanya lasemnyameni,Lobumnyama benu bube njengemini enkulu.+ 11  UJehova uzahlala elikhokhelaAlenze lisuthiseke lanxa liselizweni elome qha;+Uzaqinisa amathambo enu. Lizakuba njengengadi ethelelwa kuhle,+Lanjengomthombo ohlala ugobhoza. 12  Bazavuselela amanxiwa akudala besenzela wena,+Njalo uzakwakha kutsha izisekelo zezizukulwane ezadlulayo.+ Uzabizwa ngokuthi ungumakhi wemiduli edilikileyo,+Langokuthi ungumvuseleli wemigwaqo ukuze abantu bahlale eduze kwayo. 13  Nxa ungayekela ukuzenzela okufunayo* ngeSabatha, ilanga lami elingcwele,+Ubususithi iSabatha lilanga lokuthokoza okukhulu, ilanga likaJehova elingcwele, ilanga okumele likhazinyuliswe,+Ulikhazimulise kulokuthi uzenzele okufunayo kumbe ukhulume amazwi angelancedo, 14  Lapho-ke uzathokoza kakhulu ngenxa kaJehova,Ngizakwenza ubuse ezindaweni zomhlaba eziphezulu,+ Ngenze lokuthi udle* ilifa likakhokho wakho uJakhobe,+Ngoba umlomo kaJehova usukhulumile.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “elikuthandayo.”
NgesiHebheru, “zobubi.”
Lapha kutshiwo umhlobo wotshani obude.
Kumbe, “okuthandayo.”
Kumbe, “ukholise.”