U-Isaya 57:1-21

  • Olungileyo loqotho bayatshabalala (1, 2)

  • Ukukhonza kwamanga okulandelwa ngu-Israyeli kuvezwa egcekeni (3-13)

  • Abathobekileyo bayaduduzwa (14-21)

    • Abenza okubi bafanana lolwandle olugubhazelayo (20)

    • Abenza okubi kabalakho ukuthula (21)

57  Olungileyo usetshabalele,Kodwa akulamuntu ozihlupha ngakho. Abantu abaqotho bayanyamalala,*+Njalo kakho oqedisisayo ukuthi olungileyo usefile,Ngenxa yohlupho.*   Usethole ukuthula. Bonke abahamba ngobuqotho bayaphumula emibhedeni* yabo.   “Kodwa lina sondelani eduze,Lina bantwana bomthakathikazi,Lina bantwana besifebe kanye lewule:   Ngubani elimenza inhlekisa? Ngubani lo elimvulele umlomo kangaka limhoza lize limkhiphele lolimi phandle? Kanti lina kalisibo bantwana abayizoni yini,Abantwana abangamaqili?+   Ayisini yini elitshiswa yimizwa lingaphansi kwezihlahla ezinkulu,+Ngaphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza,+Libulalela abantwabenu ezigodini,+Ezingoxweni zamadwala?*   Isabelo sakho ngamatshe abutshelezi asesigodini.+ Yiwo kanye owaphiweyo. Uthela kuwo iminikelo yokunathwayo uwaphe lezipho.+ Kambe kumele ngisuthiswe yizinto* lezi yini?   Walungisa umbheda wakho entabeni ende njalo ephakemeyo,+Waqansa wayanikela umhlatshelo khonale phezulu.+   Wamisa isikhumbuzo* sakho ngemva kwesivalo lomgubazi. Wangitshiya futhi wazinqunula;Waqansa wayaqhelisa umbheda wakho. Wenza isivumelwano lezithandwa zakho. Wawukuthanda ukulala embhedeni wazo,+Njalo wawubuka isitho sowesilisa.*   Wehla waya kuMeleki* ulamafuthaLamakha amanengi. Wathumela izithunywa zakho khatshana,Waze wehlela engcwabeni. 10  Wasebenza nzima uhamba ngezindlela zakho ezinengi,Kodwa awuzange uthi, ‘Lokhu akuncedi lutho!’ Wavuselela amandla akho. Yikho ungakhalali.* 11  Ngubani owawumesaba futhi umqhuqhaWaze waqalisa lokuqamba amanga?+ Kawuzange ungikhumbule.+ Akulalutho owawulufaka enhliziyweni yakho.+ Bengilokhu ngizithulele ngivale owami.+ Yikho ungazange ungesabe. 12  Ngizakuveza egcekeni ukulunga kwakho+ kwamanga kanye lemisebenzi yakho,+Njalo akusoze kukuncede.+ 13  Izithombe zakho owaziqoqayo kazisoze zikukhulule+Nxa usukhalela usizo. Zonke zizaphetshulwa ngumoya,Zizaphetshulwa ngokungumoyana nje okungatsho lutho,Kodwa lowo ophephela kimi uzathola ilifa lelizwe,Intaba yami engcwele izakuba ngeyakhe.+ 14  Kuzathiwa, ‘Lungisani, lungisani umgwaqo! Lungisani indlela!+ Susani loba yini engagwenxa abantu bami endleleni yabo.’” 15  Lowo Ophezulu njalo Ophakemeyo,Ohlala kuze kube nini lanini+ futhi olebizo elingcwele+ uthi: “Ngihlala endaweni ephakemeyo lengcwele,+Kodwa ngihlala labadabukileyo labathobekileyo emoyeni,Ukuze ngivuselele umoya wabathobekileyoNgivuselele inhliziyo zalabo abadabukileyo,+ 16  Phela kangisoze ngimelane labo kuze kube nini laniniKangisoze ngihlale ngizondile,+Ngoba umuntu angaphela amandla ngenxa yami,+Lezidalwa eziphefumulayo engazenzayo. 17  Ngangimzondele ngenxa yesono sakhe sokuthanda inzuzo yobuqili,+Yikho ngamtshaya ngamfihlela ubuso bami ngithukuthele. Kodwa waqhubeka ephila njengomhlamuki,+ elandela lokho okufunwa* yinhliziyo yakhe. 18  Ngizibonile izindlela zakhe,Kodwa ngizamsilisa,+ ngimkhokhele,+Ngiphinde ngimduduze+ yena kanye lalabo abakhala laye.”+ 19  “Sengisenza kube lezithelo zezindebe. Ukuthula okungapheliyo kuzaphiwa oseduze kanye lalowo okhatshana kakhulu,”+ kutsho uJehova,“Njalo ngizamsilisa.” 20  “Kodwa abenza okubi bafanana lolwandle olugubhazela lungathuli,Olulamanzi aqhubeka ekhafula ingcekeza lodaka. 21  Abenza okubi kabalakho ukuthula,”+ kutsho uNkulunkulu wami.

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “Ukuze angaluboni uhlupho.”
Kumbe, “bayathathwa.”
Lapha kutshiwo engcwabeni.
Kumbe, “Ngaphansi kwezingoxo zamadwala.”
Kumbe, “ngiziduduze ngezinto.”
Lokhu kungabe kwakuyisithombe sokukhonza kwamanga.
Lapha kungabe kutshiwo izithombe zesitho sesilisa ezazisetshenziswa ekukhonzeni kwamanga.
Ezinye inguqulo zithi, “enkosini.”
NgesiHebheru, “ungadinwa.”
Kumbe, “indlela efunwa.”