U-Isaya 54:1-17

  • IZiyoni eyinyumba izakuba labantwana abanengi (1-17)

    • UJehova unjengomyeni weZiyoni (5)

    • Abantwana beZiyoni bazafundiswa nguJehova (13)

    • Izikhali ezilungiselwe iZiyoni kaziyikuphumelela (17)

54  “Memeza ngentokozo wena wesifazana oyinyumba, ongazalanga.+ Thaba umemeze ngenjabulo+ wena ongazange uhelelwe,+Ngoba abantwana balowo* otshiyiweyo banengi kakhuluUkwedlula abantwana bomfazi olendoda,”*+ kutsho uJehova.   “Qhelisa indawo yetende lakho ibe banzi kakhulu.+ Yelula amalembu etende lethabanikeli lakho elikhulu. Ungami, qhubeka uselula intambo zetende lakho,Uqinise lezikhonkwane zalo.+   Ngoba uzaqhela uye kwesokudla lakwesenxele. Abantwabakho bazabusa izizwe,Bazahlala emadolobheni ayesengamanxiwa.+   Ungesabi+ ngoba awusoze uyangiswe,+Ungabi lenhloni ngoba awusoze udaniswe. Uzakukhohlwa ukuyangeka kobutsha bakho,Lehlazo lokuba ngumfelokazi awusoze uphinde ulikhumbule.”   “Ngoba uMenzi wakho Omkhulu+ unjengomyeni wakho,*+Ibizo lakhe nguJehova wamabutho,ONgcwele ka-Israyeli unguMhlengi wakho,+ Yena uzabizwa ngokuthi nguNkulunkulu womhlaba wonke.+   Lapho uJehova ekubiza wawungathi ungumfazi olahliweyo, ophakathi kosizi,*+Wawunjengomfazi owathathwa esesemncane waphinda waliwa,” kutsho uNkulunkulu wakho.   “Ngakutshiya okwesikhatshana,Kodwa ngizakubuyisela ngesihawu esikhulu.+   Ngakufihlela ubuso bami okwesikhatshana ngiphuphuma ngolaka,+Kodwa ngizakuba lesihawu kuwe,+ ngoba ngilothando oluqotho olungapheliyo,” kutsho uMhlengi wakho+ uJehova.   “Lokhu kunjengasezinsukwini zikaNowa.+ Njengoba nje ngafunga ukuthi amanzi kawasoze aphinde asibekele umhlaba njengasesikhathini sikaNowa,+Ngiyafunga ukuthi angisoze ngiphinde ngikuzondele kumbe ngikusole.+ 10  Lanxa izintaba zingasuswa,Lamaqaqa anyikinywe,Uthando lwami oluqotho alusoze lususwe kuwe,+Lesivumelwano sami sokuthula kasisoze sinyikinywe,”+ kutsho uJehova, lowo olesihawu kuwe.+ 11  “Awu wena wesifazana ohluphekileyo,+ ophoselwe le lale yisiphepho njalo ongaduduzwanga,+Sengikwakha ngamatshe lesamende esiqinileyo,Sengibeka isisekelo sakho ngamatshe esafire.+ 12  Imithangala yakho ngizayenza ngamatshe abomvu aligugu,*Ngenze amagedi akho ngamatshe acazimulayo,Lemingcele yakho yonke ngamatshe aligugu. 13  Bonke abantwabakho bazafundiswa* nguJehova,+Lokuthula kwabantwabakho* kuzakuba kukhulu.+ 14  Uzamiswa uqine ekulungeni.+ Ukucindezelwa kuzakuba khatshana lawe,+Awusoze wesabe lutho njalo awusoze ube lesizatho sokwethuka,Ngoba akulalutho olwesabekayo oluzasondela kuwe.+ 15  Loba ngubani ozakuhlaselaUyabe engathunywanga yimi. Loba ngubani ozakuhlasela kasoze aphumelele.”+ 16  “Phela yimi engadala umkhandi wensimbi,Ovuthela amalahle omlilo,Alungise isikhali emsebenzini wakhe. Yimi engadala indoda etshabalalisayo ukuze idilize.+ 17  Akulasikhali esilungiselwe ukukuhlasela esizaphumelela,+Loba nguphi umuntu ozama ukukwahlulela uzambeka icala.* Leli lilifa lezinceku zikaJehova,Lokulunga kwazo kuvela kimi,” kutsho uJehova.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “olenkosi.”
Kumbe, “amadodana alowo.”
Kumbe, “unjengenkosi yakho.”
Kumbe, “odabukileyo emoyeni.”
Kumbe, “ngamarubhi.”
Kumbe, “kwamadodana akho.”
Kumbe, “Wonke amadodana akho azafundiswa.”
Kumbe, “Loba yiluphi ulimi olukumangalelayo uzalubeka.”