U-Isaya 52:1-15

  • Vuka, wena Ziyoni! (1-12)

    • Zinhle inyawo zalabo abaletha izindaba ezinhle (7)

    • Abalindi beZiyoni bamemeza kanyekanye (8)

    • Abathwala izitsha zikaJehova kumele bahlanzeke (11)

  • Inceku kaJehova izanikwa isikhundla esikhulu (13-15)

    • Indlela eyayikhangeleka ngayo yonakaliswa (14)

52  Vuka! Vuka! Ugqoke amandla+ wena Ziyoni!+ Gqoka izigqoko zakho ezinhle+ wena Jerusalema, dolobho elingcwele. Ngoba abangasokanga labangcolileyo kabasoze baphinde bangene kuwe.+   Thintitha uthuli, usukume uhlale esitulweni wena Jerusalema. Thukulula intambo ezisentanyeni yakho wena ndodakazi yaseZiyoni ethunjiweyo.+   Nanku okutshiwo nguJehova: “Lathengiswa kungelambadalo,+Njalo lizahlengwa kungakhitshwanga mali.”+   INkosi Enkulu uJehova ithi: “Ekuqaliseni abantu bami bahamba eGibhithe bayahlala khonale baba ngabezizweni;+Ngemva kwalokho, i-Asiriya yabahlukuluza kungelasizatho.”   “Manje kuyini osekumele ngikwenze khathesi?” kubuza uJehova. “Phela abantu bami bathathwa kungelambadalo. Ababusi babo baqhubeka bezitshaya isifuba ngakho,”+ kutsho uJehova,“Ibizo lami liqhubeka lichothozwa ilanga lonke.+   Ngenxa yalesosizatho, abantu bami bazalazi ibizo lami,+Ngenxa yalesosizatho, bazakwazi ngalelolanga ukuthi yimi engikhulumayo. Yimi sibili!”   Ayisibuhle benyawo zalowo owehla ezintabeni eletha izindaba ezinhle,+Lowo omemezela ukuthula,+Oletha izindaba ezinhle zalokho okungcono,Omemezela insindiso,Othi kuyo iZiyoni: “UNkulunkulu wakho useyiNkosi!”+   Zwana! Abalindi bakho baphakamisa amazwi abo. Bayamemeza ngentokozo kanyekanye,Ngoba bazazibonela ngawabo nxa uJehova eseyiqoqa iZiyoni.   Lina manxiwa aseJerusalema, jabulani limemeze ngentokozo kanyekanye,+ Ngoba uJehova usebaduduzile abantu bakhe;+ useyihlengile iJerusalema.+ 10  UJehova useveze ingalo yakhe engcwele phambi kwamehlo ezizwe zonke;+ Yonke imikhawulo yomhlaba izayibona insindiso kaNkulunkulu* wethu.+ 11  Sukani, sukani, phumani kuleyondawo,+ lingathinti lutho olungcolileyo!+ Phumani phakathi kwayo,+ lizigcine lihlanzekileLina elithwala izitsha zikaJehova.+ 12  Kalisoze lisuke liphaphatheka,Njalo akusoze kudingeke ukuthi libaleke,Ngoba uJehova uzahamba phambi kwenu,+UNkulunkulu ka-Israyeli uzakuba ngemva kwenu ukuze alivikele.+ 13  Khangelani! Inceku yami+ izakuba lokuqedisisa. Izaphakanyiselwa phezulu,Iphakanyiswe inikwe isikhundla esikhulu.+ 14  Abanengi babeyikhangele bemangeleNgoba indlela eyayikhangeleka ngayo yonakaliswa ukwedlula eyabantu bonke,Lobuhle bayo baphambaniseka ukwedlula obabantu. 15  Kodwa izaphinda imangalise izizwe ezinengi.+ Amakhosi azavala imilomo yawo* phambi kwayo,+Ngoba azabona lokho angakutshelwanga, Acabangisise ngalokho angakaze akuzwe.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “izakubona ukunqoba kukaNkulunkulu.”
Kumbe, “azaphelelwa ngamazwi.”