U-Isaya 51:1-23

  • IZiyoni izaphinda ibe njengensimu yase-Edeni (1-8)

  • Ukududuzwa nguMenzi weZiyoni olamandla (9-16)

  • Inkomitsho yolaka lukaJehova (17-23)

51  “Ngilalelani lina elidinga ukulunga,Lina elidinga uJehova. Khangelani edwaleni elacezulwa kulo,Lasegodini elagejwa kulo.   Khangelani kuyihlo u-Abrahama,LakuSara+ owalizalayo.* Ngoba u-Abrahama wayeyedwa zwi ngesikhathi ngimbiza,+Ngasengimbusisa, ngenza ukuthi abantwabakhe bande.+   UJehova uzayiduduza iZiyoni.+ Uzaduduza wonke amanxiwa ayo,+Enze inkangala yayo ibe njenge-Edeni,+Lendawo yayo elugwadule ibe njengensimu kaJehova.+ Ukuthokoza lokujabula kuzatholakala kuyo,Lokubonga kanye lengoma ezimnandi.+   Awu bantu bami ngilalelani,Ngicela indlebe zenu bantu besizwe sami.+ Ngoba kuzakuba lomthetho ovela kimi,+Ngizaletha ukwahlulela kwami okuhle kube yikukhanya ebantwini.+   Ukulunga kwami kuyasondela.+ Insindiso yami izabuya.+Ingalo zami zizakwahlulela izizwe.+ Izihlenge zizathembela kimi,+Zilindele ingalo yami.*   Phakamiselani amehlo enu emazulwini,Likhangele laphansi emhlabeni. Ngoba amazulu azanyamalala njengentuthu,Umhlaba uguge njengesigqoko,Abahlala kuwo bazakufa njengeminyane. Kodwa insindiso yami izahlala ikhona kuze kube nini lanini,+ Lokulunga kwami akusoze kuphele.*+   Ngilalelani lina elikwaziyo ukulunga,Lina bantu abagcine umthetho* wami ezinhliziyweni zabo.+ Lingesabi ukuchothozwa ngabantu,Lingethuswa yikuthuka kwabo.   Ngoba isibungu* sizabadla ngendlela esidla ngayo isigqoko,Isibungu esidla amalembu sizabadla sibaqede njengewulu.+ Kodwa ukulunga kwami akusoze kuphele,Insindiso yami izahlala ikhona kuzo zonke izizukulwane.”+   Vuka! Vuka! Ugqoke amandla,Wena ngalo kaJehova!+ Vuka njengasezinsukwini zakudala, njengasezizukulwaneni ezadlulayo. Ayisuwe yini owaqumaquma uRahabi?*+Ayisuwe yini owagwaza isilo solwandle?+ 10  Ayisuwe yini owenza ulwandle loma qha, womisa amanzi atshona kakhulu?+ Ayisuwe yini owenza inziki yolwandle yaba ngumgwaqo ukuze abahlengiweyo bachaphe?+ 11  Abahlengiweyo bakaJehova bazaphenduka.+ Bazabuya eZiyoni bememeza ngentokozo.+Intokozo engapheliyo izakuba ngumqhele wabo.*+ Bazahlala bethokoza futhi bejabula,Usizi kanye lokububula kunyamalale.+ 12  “Mina uqobo yimi engikududuzayo.+ Kungani kumele wesabe umuntu ozazifela nje,+Lendodana yomuntu ezabuna njengotshani obuluhlaza? 13  Kungani ukhohlwa uMenzi wakho uJehova,+Yena owelula amazulu,+ wabeka lesisekelo somhlaba? Ubutshaywe luvalo ilanga lonke usesaba ulaka lomuntu obekucindezela,Angathi ubelawo amandla okukubhubhisa. Lungaphi khathesi ulaka lwalowo obekucindezela? 14  Lowo obotshwe ngamaketane uzakhululwa masinyane nje,+Kasoze afe futhi kasoze angene egodini,Ngeke akuswele ukudla. 15  Kodwa mina nginguJehova uNkulunkulu wakho,Lowo odunga ulwandle, enze amagagasi alo ahlokome.+Ibizo lami nguJehova wamabutho.+ 16  Ngizafaka amazwi ami emlonyeni wakho,Ngikwembese ngomthunzi wesandla sami,+Ukuze ngimise amazulu, ngibeke lesisekelo somhlaba,+Lokuthi ngithi kuyo iZiyoni, ‘Lingabantu bami.’+ 17  Vuka! Vuka! Sukuma wena Jerusalema,+Wena onathe enkomitshini yolaka lukaJehova evela esandleni sakhe. Usunathe okuphakathi kwenkezo,Usutshaye wavala okusenkomitshini ebangela ukudiyazela.+ 18  Kuwo wonke amadodana owazeleyo kayikho leyodwa engakukhokhela,Kuwo wonke amadodana owakhulisileyo kayikho leyodwa ekubambe ngesandla. 19  Uzakwehlelwa yizinto ezimbili. Ukubhujiswa lokutshabalaliswa; indlala lenkemba.+ Ngubani ozakuzwela? Ngubani ozakududuza?+ 20  Abantwabakho sebeqalekile.+ Balele phansi kuwo wonke amakhona emigwaqoNjengemvu yeganga ebanjwe ngumambule wokuthiya inyamazana. Sebethululelwe lonke ulaka lukaJehova lokukhuza kwakhe.” 21  Yikho-ke lalela uzwe,Wena wesifazana ohluphekileyo futhi odakiweyo, lanxa ungadakwanga liwayini. 22  Nanku okutshiwo yiNkosi yakho uJehova, uNkulunkulu olwela abantu bakhe: “Ngizathatha inkomitsho esesandleni sakho ebangela ukudiyazela,+Yona kanye inkezo, inkomitsho yami yolaka,Awusoze uphinde unathe kuyo.+ 23  Ngizayifaka esandleni salabo ababekuhlukuluza,+Labo ababesithi kuwe, ‘Lala phansi ukuze sihambe phezu kwakho.’ Yikho wenze umhlane wakho waba njengenhlabathi,Waba njengomgwaqo ukuze bahambe kuwo.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “owalibeletha ngobuhlungu bemihelo.”
Kumbe, “amandla ami.”
Kumbe, “kuchithwe.”
Kumbe, “umlayo.”
Ibala lesiHebheru elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
NgesiHebheru, “izakuba semakhanda abo.”