U-Isaya 50:1-11

  • Izono zika-Israyeli zibangela inhlupho (1-3)

  • Inceku kaJehova elalelayo (4-11)

    • Ulimi lendlebe yabafundisiweyo (4)

50  Nanku okutshiwo nguJehova: “Ingaphi incwadi yokudivosa+ engayipha unyoko ngesikhathi ngimxotsha? Ngake ngalithengisela abantu engangibakweleda yini? Lathengiswa ngenxa yamacala enu,+Lonyoko waxotshwa ngenxa yokuphambuka kwenu.+   Pho kungani ngingatholanga muntu lapha ngesikhathi ngifika?+ Kungani bekungelamuntu osabelayo ngesikhathi ngibiza? Kambe isandla sami sifitshane yini ukuthi ngilihlenge?+Kangilawo yini amandla okulikhulula? Phela ngenza ulwandle lome qha ngokulukhuza nje,+Ngenza imifula ibe yinkangala,+ Inhlanzi ezikuyo zibole ngenxa yokutshelwa ngamanzi,Zife ngenxa yokuswela amanzi.   Amazulu ngiwagqokisa ubumnyama,+Ngenze amasaka abe yisembeso sawo.”   INkosi Enkulu uJehova inginike ulimi lwabafundisiweyo,*+Ukuze ngikwazi ukuphendula* odiniweyo ngelizwi elifaneleyo.*+ Ingivusa ekuseni nsuku zonke,Ivusa indlebe yami ukuze ilalele njengabafundisiweyo.+   INkosi Enkulu uJehova isivule indlebe yami. Kangizange ngihlamuke,+ Kangizange ngiphambukele eceleni.+   Umhlane wami ngawunika ababengitshaya,Lezihlathi zami ngazinika labo abangicutha indevu.* Kangizange ngifihle ubuso bami lapho ngiyangiswa futhi ngikhafulelwa.+   Kodwa iNkosi Enkulu uJehova izanginceda.+ Yikho ngingasoze ngiyangeke. Yikho ngenze ubuso bami baba njengelitshe eliqine nko,+Ngiyakwazi ukuthi angisoze ngibe lenhloni.   Lowo othi ngilungile useduze. Ngubani ongangethesa icala?*+ Kasukume siqondane. Ngubani ongimangalelayo? Kabuye kimi.   INkosi Enkulu uJehova izanginceda. Ngubani ozakuthi ngilecala? Bonke bazaguga njengesigqoko, Badliwe yisibungu* baphele. 10  Ngubani phakathi kwenu omesabayo uJehova,Olalela ilizwi lenceku yakhe?+ Ngubani odabule emnyameni owesabekayo ongelakho ukukhanya? Lowomuntu kathembe ibizo likaJehova, abambelele* kuNkulunkulu wakhe. 11  “Zwanini lina lonke elibasa umliloLisenza inhlansi zigcwale emoyeni,Hambani ekukhanyeni komlilo wenu,Phakathi kwenhlansi elizenza zichachambe emoyeni. Nanku elizakwamukela esandleni sami: Lizalala phansi lifuthelwa.

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “ukuqinisa.”
NgesiHebheru, “ngelizwi.”
Kumbe, “oluqeqetshwe kuhle.”
Kumbe, “abazicutha zasala zingelalutho.”
Kumbe, “ongamelana lami?”
Ibala lesiHebheru elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
Kumbe, “athembele.”