U-Isaya 5:1-30

  • Ingoma emayelana lensimu kaJehova (1-7)

  • Maye ngensimu kaJehova (8-24)

  • UNkulunkulu ubathukuthelele abantu bakhe (25-30)

5  Ngicela ukuhlabelela lowo engimthandayoIngoma emayelana lalowo engimthandayo kanye lensimu yakhe yamagilebisi.+ Lowo engimthandayo wayelensimu yamagilebisi eqaqeni oluvundileyo.   Wayigebha wakhipha amatshe kuyo, Wasehlanyela izihlahla ezinhle ezithela amagilebisi abomvu,Wakha lomphotshongo phakathi laphakathi kwayo,Wagebha lesikhamelo sewayini* kuyo.+ Wayelokhu ekhangelele ukuthi izathela amagilebisi amahle,Kodwa yona yakhipha amagilebisi amabi kuphela.+   “Khathesi lina zakhamizi zeJerusalema lani bantu bakoJuda,Ngicela lahlulele phakathi kwami lensimu yami yamagilebisi.+   Kuyini okunye engingakakwenzi+Obekumele ngikwenze ensimini yami yamagilebisi? Kungani ithele amagilebisi amabi kuphela,Mina ngilindele amagilebisi amahle?   Khathesi ngicela ukulitshelaEngizakwenza ensimini yami yamagilebisi: Ngizasusa uthango lwayo,Njalo izatshiswa ilobe.+ Ngizadiliza umduli wayo wamatshe,Njalo izanyathenyathelwa.   Ngizayenza ibe yindawo engelalutho,+Ayisoze ihlakulwe futhi lezihlahla zamagilebisi ezikuyo azisoze zithenwe. Izagcwala ukhula lezihlahla zameva,+Njalo ngizatshela amayezi ukuthi anganisi izulu kuyo.+   Insimu yamagilebisi kaJehova wamabutho yindlu ka-Israyeli,+Abantu bakoJuda bebeyinsimu yakhe ayithandayo. Wayekhangelele ukuthi kube lokwahlulela okuhle,+Kodwa ukwahlulela okuhle akubanga khona;Wayekhangelele ukuthi kube lokulunga,Kodwa abantu babekhala ngenxa yokuphathwa kubi.”+   Maye kulabo abaqhubeka besengezelela inani lezindlu zabo,*+Labaqhubeka beqhelisa amasimu bewahlanganisa+Kuze kusale kungelandawo,Besebehlala bodwa elizweni.   UJehova wamabutho ufunge ngizizwela ngezamiUkuthi lanxa izindlu ezinengi zizinkulu futhi zizinhleZizakuba ngamanxiwa angakhangelekiyo,Njalo akula loyedwa ozahlala kuzo.+ 10  Indima* ezilitshumi zensimu yamagilebisi zizakhipha iwayini eligcwala ibhathi* elilodwa nje,Lenhlanyelo egcwala ihomeri* izakhipha i-efa* eyodwa kuphela.+ 11  Maye kwabavuka ekuseni kakhulu besiyanatha utshwala,+Abanatha iwayini kuze kube sebusuku, badakwe baze bacine bengasaboni lutho. 12  Emadilini abo kulehabhu* lesiginci,Lethamborini lefluthi kanye lewayini,Kodwa abalandaba lemisebenzi kaJehova,Njalo kabawuboni umsebenzi wezandla zakhe. 13  Ngakho abantu bami bazathunjwaNgenxa yokuswela ulwazi;+Izikhulu zabo zizalamba,+Labantu babo bonke bazakoma ngenxa yokuswela amanzi. 14  Ingcwaba lizivule laba likhulu,Lakhamisa umlomo walo wavuleka kakhulu,+Ubuhle* bedolobho lelo, lamaxuku alo alomsindo kanye labaxokozelayoBazangena sibili engcwabeni. 15  Umuntu uzakhothama,Indoda izatshona phansi,Labaziphakamisayo bazakhangela phansi ngenxa yokuyangeka. 16  UJehova wamabutho uzaphakanyiswa ngenxa yokwahlulela kwakhe,*UNkulunkulu weqiniso, yena oNgcwele+ uzazingcwelisa ngokulunga.+ 17  Imvana zizakudla angathi zisemadlelweni azo,Labezizweni bazakudla ezindaweni ezingamanxiwa ezazihlala izinyamazana ezazigcinwe kuhle. 18  Maye kulabo abadonsa icala labo ngentambo zobuqili,Lesono sabo ngentambo zokudonsa izinqola, 19  Labo abathi: “Kawuphangisise umsebenzi wakhe;Kawubuye masinyane siwubone. Okuhloswe ngoNgcwele* ka-Israyeli akwenzakaleUkuze sikwazi.”+ 20  Maye kulabo abathi okuhle kubi, lokubi kuhle,+Abathi ubumnyama yikukhanya, ukukhanya yibumnyama,Abathi okubabayo kumnandi, okumnandi kuyababa. 21  Maye kulabo abazitshela ukuthi bahlakaniphile,Labazibona bekhaliphile.+ 22  Maye kulabo abazintshantshu zokunatha iwayini,Lalabo abazingcitshi ekuhlanganiseni utshwala obutshiyeneyo,+ 23  Lalabo abakhulula abenza okubi ngokufunjathiswa,+Labangamahluleli kuhle olungileyo.+ 24  Njengoba nje ilangabi lomlilo litshisa amahlanga alobe,Lotshani obomileyo buphelela phakathi kwamalangabi,Impande zabo lazo zizabola,Lamaluba abo azaphephuka* njengothuli,Ngoba bawulahlile umthetho* kaJehova wamabutho,Kabalihloniphanga ilizwi loNgcwele ka-Israyeli.+ 25  Yikho uJehova ebathukuthelele abantu bakhe,Uzaphakamisa isandla sakhe simelane labo, abatshaye.+ Intaba zizanyikinyeka,Lezidumbu zabo zibe njengezibi emigwaqweni.+ Ulaka lwakhe alukabohli ngenxa yakho konke lokhu,Ulokhu ephakamise isandla sakhe ukuze abatshaye. 26  Usephakamisele abantu besizwe esikhatshana isibonakaliso,*+Wabatshayela ukhwelo ukuze babuye bevela emikhawulweni yomhlaba;+Njalo babuya ngesiqubu esikhulu.+ 27  Phakathi kwabo akula odiniweyo kumbe okhubekayo. Kakho owozelayo kumbe oleleyo. Ibhanti elisekhalweni lwabo kalixegi,Lentambo zamanyathela abo kaziqamukanga. 28  Yonke imitshoko yabo ibukhali,Lamadandili* abo wonke aselungele ukutshoka.* Amasondo amabhiza abo anjengelitshe eliqine nko,Amaviri enqola zabo anjengesivunguzane.+ 29  Babhonga njengesilwane,Lanjengezilwane ezilamandla.+ Bazahwabha, babambe inyamazana,Njalo kakho ongabathathela nxa sebeyibambile. 30  Ngalolosuku bazayihwabhela,Bahwabhe njengokuduma kolwandle.+ Loba ngubani okhangela ilizwe uzabona ubumnyama obesabekayo,Lokukhanya sekutshintshe kwaba mnyama ngenxa yamayezi.+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo indawo okuvoxelwa kuyo amagilebisi.
Kumbe, “bebambanisa izindlu.”
Kumbe, “Ama-ekha.”
Ihabhu lichacho elilentambo ezifanana lezekatali.
Kumbe, “Abahlonitshwa.”
Kumbe, “yokwahlulela kwakhe okuhle.”
Kumbe, “Icebo loNgcwele.”
Kumbe, “umlayo.”
Kumbe, “Impoko zabo zizaphephuka.”
Kumbe, “ugodo oluyisibonakaliso.”
NgesiHebheru, “agotshisiwe.”