U-Isaya 49:1-26

  • Umsebenzi ozakwenziwa yinceku kaJehova (1-12)

    • Uyikukhanya kwezizwe (6)

  • U-Israyeli uyaduduzwa (13-26)

49  Ngilalelani lina zihlenge,Lithiye indlebe lina zizwe ezikhatshana.+ UJehova wangibiza ngingakazalwa.*+ Waqamba ibizo lami ngisesesiswini sikamama.   Wenze umlomo wami waba njengenkemba ebukhali,Ungifihle ngaphansi komthunzi wesandla sakhe.+ Ungenze ngaba ngumtshoko ololiweyo,Wangifihla emxhakeni wakhe wemitshoko.   Wathi kimi: “Uyinceku yami wena Israyeli,+Engizatshengisa ngayo ubukhazikhazi bami.”+   Kodwa mina ngathi: “Ngisebenzele ize.* Ngiqedele amandla ami entweni engekhoyo, engelancedo. Kodwa ngiyakwazi ukuthi uJehova uzangahlulela kuhle,Lembadalo yami ikuNkulunkulu* wami.”+   Khathesi uJehova, yena owangibumbayo esiswini ukuthi ngibe yinceku yakheUngitshele ukuthi ngibuyisele uJakhobe kuye,Ukuze u-Israyeli aqoqelwe kuye.+ Ngizakhazinyuliswa phambi kukaJehova,LoNkulunkulu wami uzabe esengamandla ami.   Yena wathi: “Akwenelanga ukuthi uyinceku yamiEzavusa izizwana zikaJakhobe,Ibuyisele abalondoloziweyo bako-Israyeli. Sengiphinde ngakwenza waba yikukhanya kwezizwe,+Ukuze insindiso yami ifike emikhawulweni yomhlaba.”+  UJehova uMhlengi ka-Israyeli, iNkosi yakhe eNgcwele,+ utshela lowo okhangelelwa phansi,+ ozondwa yisizwe njalo oyinceku yamakhosi athi: “Amakhosi azabona asukume,Iziphathamandla zizakhothamaNgenxa kaJehova yena othembekileyo,+ONgcwele ka-Israyeli osekukhethile.”+   Nanku okutshiwo nguJehova: “Ngakuphendula ngesikhathi sami sokuba lomusa,+Ngakunceda ngelanga lensindiso,+Ngaqhubeka ngikulindile ukuze ube yisivumelwano phakathi kwami labantu,+Ukuze ilizwe lilungiswe,Lokuthi bathole ilifa labo elaselideliwe.+   Izibotshwa zizatshelwa ukuthi, ‘Phumani!’+ Labasemnyameni batshelwe ukuthi,+ ‘Phumani libe segcekeni!’ Bazakudla ezindleleni, Lamadlelo abo azakuba kuzo zonke izindlela ezihanjwa ngabanengi.* 10  Kabasoze balambe futhi abasoze bome,+Kabasoze batshiswe lilanga loba yikutshisa okuhangulayo.+ Ngoba lowo olesihawu kubo uzabakhokhela,+Uzabaqhuba abase emithonjeni yamanzi.+ 11  Ngizakwenza zonke izintaba zami zibe ngumgwaqo,Lemigwaqo yami emikhulu izaphakanyiswa.+ 12  Khangelani! Laba bavela khatshana,+Abanye bavela enyakatho, abanye entshonalanga,Abanye bavela elizweni leSinimi.”+ 13  Memezani ngokuthaba lina mazulu, jabula lawe mhlaba.+ Izintaba kazithokoze ngomsindo wokujabula.+ UJehova useduduze abantu bakhe,+Ubenzela isihawu abantu bakhe abahluphekayo.+ 14  Kodwa iZiyoni ibilokhu isithi: “UJehova usengitshiyile,+ uJehova usengikhohliwe.”+ 15  Kambe owesifazana angamkhohlwa yini umntanakhe omunyayo? Angayekela yini ukuyizwela indodana ayithwala ngesisu sakhe? Lanxa owesifazana engakhohlwa, mina kangisoze ngalikhohlwa loba sekutheni.+ 16  Sengikubhale entendeni zezandla zami. Imiduli yakho ihlala iphambi kwami. 17  Abantwabakho sebebuyela ngokuphangisa. Labo ababekudilizile bakubhidliza bazasuka kuwe. 18  Phakamisa amehlo akho ukhangele yonke indawo. Bonke sebebuthana ndawonye.+ Sebesiza kuwe. “Ngifunga ngokuphila kwami,” kutsho uJehova,“Uzabagqoka bonke njengemiceciso,Ucece ngabo njengalokho okwenziwa ngumakoti. 19  Lanxa izindawo zakho zachithwa zasala zingelalutho, lelizwe lakho lasala lingamanxiwa,+Khathesi ilizwe lizaminyana, abahlala kulo baswele indawo,+ Labo ababekuchitha*+ bazakuba khatshana lawe.+ 20  Abantwana abazelwe ngemva kokuba usufelwe ngabantwabakho bazakhuluma usizwa bathi,‘Indawo le incane kakhulu kithi. Sinikeni indawo lapha ukuze sihlale.’+ 21  Wena uzakhulumela enhliziyweni uthi,‘Ngubani ubaba wabantwana laba esengibaphiweNjengoba mina ngingowesifazana owafelwa ngabantwana njalo nginjengongazalanga? Phela ngathunjwa ngaba yisibotshwa. Pho ngubani okhulise abantwana laba?+ Phela ngasengitshiywe ngedwa,+Manje sebevele ngaphi laba?’”+ 22  Nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova: “Ngizaphakamisela izizwe isandla sami,Ngiphakamisele abantu uphawu lwami.*+ Bazaletha amadodana akho bewaphethe ngezandla zabo,*Bathwale lamadodakazi akho emahlombe abo.+ 23  Amakhosi azakugcina,+Lamakhosazana awo akondle. Azakuthi mbo phansi akukhothamele,+Akhothe uthuli enyaweni zakho.+Kuzamele ukwazi ukuthi nginguJehova,Abangithembayo kabasoze bayangeke.”+ 24  Abantu asebethunjiwe bangathathwa yini endodeni elamandla? Abathunjwe ngumuntu olesihluku bona bangakhululwa yini? 25  Kodwa nanku okutshiwo nguJehova: “Abantu abathunjwe yindoda elamandla bazathathwa,+Abathunjwe ngumuntu olesihluku bazakhululwa.+ Ngizahlasela abantu abakuhlaselayo,+Ngizasindisa amadodana akho. 26  Ngizakwenza ukuthi abakuphatha kubi badle inyama yabo,Bazadakwa ligazi labo angathi badakwe liwayini elimnandi. Abantu bonke kuzamele bakwazi ukuthi nginguJehova,+UMsindisi wakho+ loMhlengi wakho,+UNkulunkulu kaJakhobe, olamandla.”+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “ngisesibelethweni.”
Kumbe, “amahala.”
Kumbe, “Lomvuzo wami ukuNkulunkulu.”
Ezinye inguqulo zithi, “kuwo wonke amaqaqa angelalutho.”
Kumbe, “ababekuginya.”
NgesiHebheru, “ezifubeni.”
Kumbe, “ugodo oluyisibonakaliso.”