U-Isaya 46:1-13

  • Izithombe zeBhabhiloni ziqathaniswa loNkulunkulu ka-Israyeli (1-13)

    • UJehova ubika okuzakwenzakala esikhathini esizayo (10)

    • Inyoni evela empumalanga edla inyama (11)

46  UNebho uyakhothama, loBheli* uyakhothama aze ayefika phansi.+ Izithombe zabo zifakwe phezu kwezinyamazana ezisetshenziswa ukuthwala imithwalo,+Sezingumthwalo osinda izinyamazana ezidiniweyo.   Bayakhothama baye phansi, bakhothama kanye kanye,Kabenelisi ukuhlenga imithwalo,*Njalo labo bayathunjwa.   “Ngilalelani lina abendlu kaJakhobe, lina lonke abaseleyo endlini ka-Israyeli,+Lina engilincede kusukela lizalwa ngalithwala kusukela lisesiswini.+   Lizaze liguge ngilokhu nginjalo,+Ngizaqhubeka ngilithwele lize libe lenwele ezimhlophe. Ngizaliphakamisa ngilithwale njalo ngilihlenge njengoba bengivele ngisenza.+   Kambe ngubani elingangifanisa laye kumbe lingilinganise laye?+Ukhona yini ofanana lami elingangiqathanisa laye?+   Kulabanye abathulula igolide elinengi elisesikhwameni sabo,Balinganise isiliva esikalini. Baqhatsha umkhandi wensimbi, abesebumba unkulunkulu ngaso.+ Besebekhothama kuye bamkhonze.+   Bayasiphakamisa basifake emahlombe abo,+Basithwale basifake endaweni yaso njalo sihlala khonapho singanyikinyeki. Kasisuki lapho esifakwe khona.+ Bayasimemeza kodwa kasiphenduli,Kasenelisi ukuhlenga loba ngubani osebunzimeni.+   Kukhumbuleni lokho libe lesibindi. Kufakeni ezinhliziyweni zenu lina bantu abenza okubi.   Khumbulani izinto zakuqala, ezenzakala endulo,Ukuthi nginguNkulunkulu kakho omunye. NginguNkulunkulu kakho ofanana lami.+ 10  Kusukela ekuqaleni ngihle ngibike lokho okuzakwenzakala ekucineni,Kusukela endulo ngimemezela izinto ezingakenzakali.+ Ngithi, ‘Inhloso yami izaphumelela,*+Ngizakwenza loba yini engiyifunayo.’+ 11  Ngibiza inyoni evela empumalanga edla inyama,+Indoda evela elizweni elikhatshana ukuze yenze engikukhethileyo.*+ Sengikhulumile njalo ngizakwenza lokhu. Sengilibumbile icebo lami futhi ngizalenza liphumelele.+ 12  Ngilalelani lina bantu abalenhliziyo ezilukhuni,Lina bantu abakhatshana lokulunga. 13  Sengisondeze ukulunga kwami eduze,Akukho khatshana,Lokusindisa kwami akusoze kuphuze.+ Ngizaletha insindiso eZiyoni kanye lenkazimulo yami ko-Israyeli.”+

Amabala angaphansi

UNebho loBheli ngonkulunkulu baseBhabhiloni.
Lapha kutshiwo izithombe ezithwelwe zinyamazana.
Kumbe, “Isinqumo sami sizaphumelela.”
Kumbe, “igcwalise injongo yami.”