U-Isaya 44:1-28

  • Izibusiso zabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo (1-5)

  • Kakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova (6-8)

  • Izithombe ezenziwe ngabantu azincedi (9-20)

  • UJehova, uMhlengi ka-Israyeli (21-23)

  • Ukuvuselelwa kusetshenziswa uKhoresi (24-28)

44  “Khathesi lalela wena Jakhobe nceku yami,Wena Israyeli engikukhethileyo.+   Nanku okutshiwo nguJehova,UMenzi wakho, yena owakubumbayo,+Obekunceda kusukela usesiswini:* ‘Ungesabi nceku yami Jakhobe,+Wena Jeshuruni*+ engikukhethileyo,   Ngoba ngizanika owomileyo* amanzi+Ngenze lokuthi izifula zamanzi zigeleze emhlabathini owomileyo. Ngizathululela umoya wami phezu kwabantwabakho,*+Lesibusiso sami ezizukulwaneni zakho.   Bazahluma angathi baphakathi kotshani obuluhlaza,+Njengezihlahla zomphophula eziseduze lezifula zamanzi.   Omunye uzakuthi: “NgingokaJehova.”+ Omunye uzazinika ibizo likaJakhobe,Omunye abhale esandleni sakhe athi: “NgingokaJehova,” Njalo uzathatha ibizo lika-Israyeli.’   Nanku okutshiwo nguJehova,INkosi ka-Israyeli+ loMhlengi wakhe,+ uJehova wamabutho: ‘Ngingowokuqala futhi ngingowokucina.+ Kakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami.+   Ngubani onjengami?+ Kamemezele, akukhulume lokho njalo angitshengise ubufakazi bakhe.+ Kusukela ngisenza ukuthi abantu basendulo babekhona,Ukhona yini ongakhuluma izinto ezizabuya,Aphinde atsho ezisazokwenzakala?   Lingatshaywa luvalo, Lingathithibali ngenxa yokwesaba.+ Kangilitshelanga kudala yini ngalibikela konke? Lingofakazi bami.+ Ukhona yini omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami? Hatshi, kalikho elinye iDwala;+ Kalikho elinye engilaziyo.’”   Bonke abenza izithombe ezibaziweyo kabasilutho,Lezinto zabo abaziqakathekisayo kazisoze zibancede.+ Zingofakazi abangaboni lutho futhi kazazi lutho.+Ngakho abazenzayo bazayangiswa.+ 10  Kambe kulomuntu olengqondo ongabumba unkulunkuluKumbe enze isithombe sensimbi esingancedi ngalutho?+ 11  Bonke abangane bakhe bazayangiswa.+ Labo ababaza izithombe bangabantu nje. Kababuthane bonke bame ezindaweni zabo. Bazabanjwa ngumhedehede bayangiswe bendawonye. 12  Umkhandi wensimbi utshisa insimbi emalahleni ayisebenze ngethuluzi lakhe. Uyikhanda ngezando zakhe,Ayisebenze ngesandla sakhe esilamandla.+ Ngemva kwalokho uyalamba, aphele amandla,Kanathi amanzi futhi ucina esediniwe. 13  Umbazi wezigodo welula intambo yokulinganisa phezu kwesigodo, alandelele umdwebo ngetshoko ebomvu. Uyasibaza ngetshizela abesesidweba ngethuluzi lokudweba.* Usenza sifane lomuntu,+Sibe sihle njengomuntu,Ukuze sihlale endlini.+ 14  Ukhona olomsebenzi wokugamula izihlahla zomsedari. Ukhetha isihlahla esithile, isihlahla som-okhi,Asiyekele sikhule size siqine phakathi kwezihlahla zeganga.+ Uhlanyela isihlahla somloreli besesikhuliswa lizulu. 15  Ngemva kwalokho siba zinkuni umuntu abasa ngazo umlilo. Uthatha ingxenye yaso othe ukuze akhudumale,Ubasa umlilo apheke isinkwa. Kodwa uphinda enze unkulunkulu ngaso abesemkhonza. Wenza ngaso isithombe esibaziweyo abesesikhothamela.+ 16  Ubasa umlilo ngengxenye yaso,Awose inyama, adle asuthe nti. Uphinda azikhudumeze abesesithi: “Ya! Ngaze ngakhudumala emlilweni lo engiwothayo.” 17  Kodwa esiseleyo wenza ngaso unkulunkulu, sibe yisithombe sakhe esibaziweyo. Uyasikhothamela asikhonze, Akhuleke kuso athi: “Ngisindisa ngoba ungunkulunkulu wami.”+ 18  Abakwazi lutho njalo kabazwisisi lutho,+Ngoba amehlo abo avalwe ngci, ababoni,Inhliziyo zabo kazilakho ukuqedisisa. 19  Kakho ocabangisisayo enhliziyweni yakhe,Loba ololwazi kumbe ozwisisayo othi: “Ingxenye yaso ngibase ngayo umlilo,Ngapheka isinkwa ngosa lenyama ngamalahle aso. Kambe sengingenza okusele kuso kube yinto eyenyanyekayo?+ Sengingaze ngikhonze isigodo sesihlahla yini?” 20  Udla umlotha. Inhliziyo yakhe emqilayo isimphambukisile. Kenelisi ukuzisindisa njalo katsho ukuthi: “Lokhu okusesandleni sami sokudla yinto engasizi lutho.”* 21  “Khumbula izinto lezi Jakhobe, wena Israyeli,Ngoba uyinceku yami. Ngakubumba futhi uyinceku yami.+ Kangisoze ngikukhohlwe Israyeli.+ 22  Ngizacitsha iziphambeko zakho, kube angathi zivalwe liyezi,+Ngesule izono zakho ngeyezi elijiyileyo. Phenduka kimi ngoba ngizakuhlenga.+ 23  Memezani ngentokozo lina mazulu,Ngoba uJehova usethethe inyathelo. Memezani ngenjabulo lina zindawo ezitshonayo zomhlaba! Memezani ngokuthokoza lina zintaba,+Lawe gusu lazo zonke izihlahla ezikuwe. Ngoba uJehova usemhlengile uJakhobe,Utshengisa ubuhle bakhe ku-Israyeli.”+ 24  Nanku okutshiwo nguJehova uMhlengi wakho+Owakubumba usesesiswini: “NginguJehova, owenza zonke izinto. Amazulu ngawelula ngingedwa,+Ngendlala lomhlaba.+ Ngubani owayelami ngikwenza lokho? 25  Ngifadalalisa izibonakaliso zalabo abakhuluma okungasizi ngalutho,*Yimi engenza abahlahlulayo benze njengeziphukuphuku,+Ngingulowo ophithanisa amakhanda ezihlakaniphi,Ngenze ukuthi ulwazi lwazo lube yibuphukuphuku.+ 26  Ngingulowo owenza ilizwi lenceku yakhe ligcwaliseke,Ogcwalisa konke okubikwe yizithunywa zakhe ukuthi kuzenzakala,+Lowo othi ngeJerusalema, ‘Kuzahlalwa kuyo,’+ Athi ngamadolobho akoJuda, ‘Azakwakhiwa kutsha,+Ngizavuselela amanxiwa ayo,’+ 27  Lowo othi enzikini yamanzi, ‘Tshana,Ngizawomisa yonke imifula yakho,’+ 28  Lowo othi ngoKhoresi,+ ‘Ungumelusi wami,Uzakwenza konke engikufunayo,’+Lowo othi ngeJerusalema, ‘Izakwakhiwa kutsha,’ Akhulume ngethempeli athi, ‘Isisekelo sakho sizabekwa.’”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “uzalwa.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Oqotho,” njalo libizo lika-Israyeli lokuhlonipha.
Kumbe, “ilizwe elomileyo.”
Kumbe, “kwenzalo yakho.”
Kumbe, “ngekhampasi yokudweba.”
Kumbe, “yamanga.”
Kumbe, “zabaphrofethi bamanga.”