U-Isaya 41:1-29

  • Umnqobi ovela empumalanga (1-7)

  • U-Israyeli ukhethwa ukuthi abe yinceku kaNkulunkulu (8-20)

    • ‘U-Abrahama umngane wami’ (8)

  • Abanye onkulunkulu batshelwa ukuthi balethe ubufakazi (21-29)

41  “Thulani lingilalele* lina zihlenge,Izizwe azivuselele amandla azo. Kazisondele zikhulume.+ Asihlanganeni enkundleni yokwahlulela.   Ngubani ovuse lowo ovela empumalanga?+Embizela enyaweni zakhe* ukuthi alethe ukulunga,Lokuthi anikele izizwe kuye,Njalo amenze anqobe amakhosi?+ Ngubani ozawabhuqa ngenkemba yakhe awatshiye eluthuli,Awabhuqe ngedandili* lakhe abe njengamahlanga aphetshulwa ngumoya?   Uyazixotshanisa izizwe adlule kungelalutho olumvimbelayoEhamba ezindleleni angakaze anyathele kuzo ngenyawo zakhe.   Ngubani osukumileyo wakwenza lokhu,Obize izizukulwane kusukela ekuqaleni? Mina Jehova ngingowokuqala,+Lakuzizukulwane zokucina ngilokhu nginguye.”+   Izihlenge zikubonile lokhu zesaba, Imikhawulo yomhlaba yaqalisa ukuqhuqha. Abantu bayasondela eduze.   Omunye lomunye unceda umngane wakhe,Athi kumfowabo: “Qina.”   Ngakho oyingcitshi uqinisa umkhandi wensimbi,+Ololonga insimbi ngesandoUqinisa okhanda insimbi, Uthi okunuselweyo kuhle. Ngemva kwalokho okukhandiweyo kuyabethelwa ngezipikili ukuze kungawi.   “Kodwa wena Israyeli uyinceku yami,+Wena Jakhobe engikukhethileyo,+Nzalo ka-Abrahama umngane wami,+   Wena engakuthatha emikhawulweni yomhlaba,+Wena engakubiza ezindaweni zawo ezikhatshana kakhulu. Ngathi kuwe, ‘Uyinceku yami;+Ngikukhethile; Kangizange ngikulahlele iganga.+ 10  Ungesabi ngoba ngilawe.+ Ungakhathazeki ngoba nginguNkulunkulu wakho.+ Ngizakuqinisa, ngikuncede.+Ngizakubamba* ngesandla sami sokudla esilungileyo.’ 11  Bonke abakuzondelayo bazayangiswa babe lenhloni.+ Abalwa lawe bazabhujiswa baphele du.+ 12  Abantu abalwisana lawe uzabadinga kodwa awusoze ubathole,Lalabo abalwa lawe bazakuba yize, into engekhoyo.+ 13  Ngoba mina Jehova, uNkulunkulu wakho, ngibambe isandla sakho sokudla,Ngithi kuwe, ‘Ungesabi. Ngizakunceda.’+ 14  Ungesabi Jakhobe, wena oliwemusi,*+Wena Israyeli, ngizakunceda,” kutsho uJehova uMhlengi wakho,+ yena oNgcwele ka-Israyeli. 15  “Sengikwenze waba yisileyi sokubhula,*+Ithuluzi lokubhula elitsha elilamazinyo abukhali. Uzanyathela izintaba uzichole,Wenze lamaqaqa abe njengomule. 16  Konke uzakwela,Kuphetshulwe ngumoya,Kuzathathwa yisivunguzane kugcwale yonke indawo. Kodwa wena uzathokoza ngoJehova,+Uziqhenye ngoNgcwele ka-Israyeli.”+ 17  “Abaswelayo labayanga badinga amanzi kodwa kawakho. Ulimi lwabo lome qha ngenxa yokoma.+ Mina Jehova ngizabaphendula.+ Mina Nkulunkulu ka-Israyeli kangisoze ngibatshiye.+ 18  Ngizakwenza imifula igeleze emaqaqeni angelalutho+Lemithombo impompoze ezindaweni ezingamagceke.+ Ngizatshintsha indawo ewomileyo ibe lichibi lamanzi elilemihlanga,Lelizwe elingelamanzi libe yimithombo yamanzi.+ 19  Ngizahlanyela isihlahla somsedari enkangala,Ngihlanyele lesinga lesihlahla sommethile lesephayini.+ Lasendaweni elugwadule ngizahlanyela isihlahla somjunipha,Lesom-ashi lesomsayiphresi,+ 20  Ukuze abantu bonke babone njalo bakwazi,Balalelisise futhi bazwisiseUkuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokhu,Lokuthi oNgcwele ka-Israyeli nguye okulethileyo.”+ 21  “Yethulani udaba lwenu,” kutsho uJehova. “Vezani izizatho zenu,” kutsho iNkosi kaJakhobe. 22  “Lethani ubufakazi, lisitshele izinto ezizakwenzakala. Sitsheleni ngezinto zakuqala,Ukuze sicabangisise ngazo, sikwazi ukuthi zizaphetha ngani. Kumbe lisitshele okuzakwenzakala.+ 23  Sitsheleni okuzakwenzakala ngesikhathi esizayo,Ukuze sikwazi ukuthi lingonkulunkulu sibili.+ Yenzani okuthile, okuhle loba okubi,Ukuze simangale nxa sikubona.+ 24  Zwanini! Liyazifananela nje lento engasizi ngalutho,Lomsebenzi wenu awusilutho.+ Loba ngubani okhetha ukulikhonza uyenyanyeka.+ 25  Sengivuse othile enyakatho njalo uzabuya,+Lowo ovela empumalanga+ ozabiza ibizo lami. Uzagxobagxoba ababusi angathi bangumdaka,+Njengombumbi ovoxa umdaka. 26  Ngubani owakhuluma lokhu kusukela ekuqaleni ukuze sikwazi? Ngubani owakukhulumayo kusukela ezinsukwini ezadlulayo ukuze sithi, ‘Akutshoyo kuqondile’?+ Kakho loyedwa owakubikayo! Kakho owakukhulumayo! Kakho owezwa loba yini evela kini!”+ 27  Yimi engaqala ukutshela iZiyoni ngathi: “Khangelani okuzakwenzakala!”+ Ngizathuma lowo ozakuza ephethe izindaba ezinhle eJerusalema.+ 28  Kodwa ngaqhubeka ngikhangele, kangibonanga muntu,Kakho loyedwa phakathi kwabo owayengaba ngumeluleki. Lanxa ngaqhubeka ngicela ukuthi baphendule, akulamuntu owaphendulayo. 29  Bonke bayiziphamaso nje. Imisebenzi yabo kayincedi ngalutho. Lezithombe zabo ezenziwe ngensimbi zizifananela lomoya njalo ziyize.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “Thulani zwi phambi kwami.”
Lapha kutshiwo ukuthi ambizele ukuthi azomkhonza.
Kumbe, “Ngizakusekela.”
Lapha kutshiwo ukuthi kenelisi ukuzivikela njalo ungumuntu ophansi.
Khangela iNgcazelo Yamabala ebaleni elithi, “Ukubhula; Indawo yokubhulela.”