U-Isaya 4:1-6

  • Abesifazana abayisikhombisa endodeni eyodwa (1)

  • Lokho uJehova azakwenza kuhlume kuzakhazimula (2-6)

4  Ngalelolanga abesifazana abayisikhombisa bazagagadlela indoda eyodwa+ bathi: “Sizakudla ukudla kwethu,*Sigqoke lezigqoko zethu,Esikucelayo nje yikubizwa ngebizo lakhoUkuze sisuse ihlazo lethu.”*+  Ngalelolanga lokho uJehova azakwenza kuhlume kuzakuba kuhle njalo kukhazimule, futhi isithelo selizwe sizakuba yikuziqhenya kanye lobuhle ebantwini bako-Israyeli abazasinda.+  Labo abazasala eZiyoni labazatshiywa eJerusalema bazabizwa ngokuthi bangcwele, bonke nje abaseJerusalema okubhalwe ukuthi baqhubeke bephila.+  Lapho uJehova esegezisa ingcekeza yamadodakazi aseZiyoni+ futhi esehlambulula ukuchithwa kwegazi okuseJerusalema ngomoya wokwahlulela langomoya wokutshisa,+  uJehova uzakwenza lokuthi kuyo yonke intaba iZiyoni lasendaweni yayo yemihlangano kube leyezi kanye lentuthu emini, lokuthi ebusuku kube lokukhanya kwamalangabi omlilo.+ Kuzakuba lomthunzi phezu kwakho konke okukhazimulayo.  Emini kuzakuba ledumba elilomthunzi ovala ukutshisa+ futhi lizabe liyindawo yokuphephela leyokucatshela isiphepho lezulu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “isinkwa sethu.”
Lapha kutshiwo ihlazo lokungatshadi lokuswela inzalo.