U-Isaya 39:1-8

  • Izithunywa ezivela eBhabhiloni (1-8)

39  Ngalesosikhathi inkosi yaseBhabhiloni uMerodakhi-bhaladani, indodana kaBhaladani yathumela izincwadi lesipho kuHezekhiya+ ngoba yayizwile ngokugula lokusila kwakhe.+  UHezekhiya wabemukela ngazo zombili* abantu ababethunywe kuye wabatshengisa okwakusendlini okwakugcinelwa kuyo inotho yakhe.+ Wabatshengisa isiliva, legolide, lamafutha ebhalisamu* lamanye amafutha aligugu, lezikhali zakhe zonke kanye lakho konke okwakutholakala enothweni yakhe. Akulalutho uHezekhiya angazange abatshengise lona endlini yakhe* lasembusweni wakhe wonke.  Ngemva kwalokho umphrofethi u-Isaya wafika enkosini uHezekhiya wayibuza wathi: “Abantu laba batheni futhi bebevela ngaphi?” UHezekhiya wathi: “Bebevela khatshana khonale elizweni laseBhabhiloni.”+  U-Isaya wasebuza wathi: “Baboneni endlini yakho?”* UHezekhiya waphendula wathi: “Babone konke okusendlini yami.* Akulalutho engingazange ngibatshengise lona kuyo yonke inotho yami.”  U-Isaya wasesithi kuHezekhiya: “Zwana ilizwi elivela kuJehova wamabutho,  ‘Ziyeza insuku lapho okuzathathwa khona konke okusendlini yakho* lakho konke okwabuthelelwa ngokhokho bakho kuze kube lamuhla. Kuzahanjiswa eBhabhiloni, akulalutho oluzasala,’+ kutsho uJehova.+  ‘Amanye amadodana ozakuba lawo azathathwa ayekuba yiziphathamandla esigodlweni senkosi yaseBhabhiloni.’”+  UHezekhiya wasesithi ku-Isaya: “Ilizwi likaJehova olikhulumileyo lilungile.” Waqhubeka wathi: “Ngoba kuzakuba lokuthula lokuhlaliseka* ngesikhathi ngisaphila.”*+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “wabathabela.”
Kumbe, “esigodlweni sakhe.”
Kumbe, “esigodlweni sakho.”
Kumbe, “okusesigodlweni sami.”
Kumbe, “okusesigodlweni sakho.”
Kumbe, “leqiniso.”
NgesiHebheru, “ngezinsuku zami.”