U-Isaya 38:1-22

  • Ukugula kukaHezekhiya lokusila kwakhe (1-22)

    • Ingoma yokubonga (10-20)

38  Ngalezonsuku uHezekhiya wagula wabangwa lezibi.+ Umphrofethi u-Isaya+ indodana ka-Amozi wasefika kuye wamtshela wathi: “UJehova uthi, ‘Layezela abemuli yakho* ngoba awusoze usile, uzakufa.’”+  UHezekhiya wathi ekuzwa lokho watshibilika wakhangela emdulini, wasekhuleka kuJehova wathi:  “Awu Jehova, ngiyakuncenga, ngicela ukhumbule+ ukuthi bengihamba phambi kwakho ngenhliziyo yami yonke+ futhi ngithembekile, ngisenza okuhle phambi kwakho.” UHezekhiya wasekhala kabuhlungu.  Ngemva kwalokho ilizwi likaJehova lafika ku-Isaya lathi:  “Buyela kuHezekhiya uthi kuye,+ ‘Nanku okutshiwo nguJehova uNkulunkulu kakhokho wakho uDavida: “Ngiwuzwile umthandazo wakho,+ lenyembezi zakho ngizibonile.+ Ngakho sengisengezelela iminyaka engu-15 empilweni yakho.*+  Ngizakukhulula wena ledolobho leli esandleni senkosi ye-Asiriya njalo ngizalilwela idolobho leli.+  Nansi isibonakaliso esivela kuJehova esizakutshengisa ukuthi uJehova uzakwenza lokho akukhulumileyo:+  Ngizakwenza umthunzi welanga owehla emasitephisini* ka-Ahazi ubuyele emuva ngamasitephisi alitshumi.”’”+ Ngakho umthunzi welanga wabuyela emuva ngamasitephisi alitshumi emasitephisini owawusudlule kuwo.  La ngamazwi abhalwa nguHezekhiya inkosi yakoJuda aze agule njalo asile emkhuhlaneni wakhe. 10  Ngathi: “Kuzamele ngiye emagedini engcwabaNgingakagugi lokuguga. Ngizathathelwa iminyaka yami eseleyo.” 11  Ngathi: “Kangisoze ngimbone uJah,* kangisoze ngimbone uJah elizweni labaphilayo.+ Kangisoze ngiphinde ngibakhangele abantuNxa sengilalabo abahlala elizweni elingelampilo. 12  Indawo yami yokuhlala isidiliziwe yasuswa kimi+Njengetende lomelusi. Sengigoqe impilo yami njengelembu eligoqwe ngumuntu olungisa amalembu,UNkulunkulu uyangiquma njengohali oluqunywa kulokho okuthungwayo. Kusukela emini kuze kube sebusuku, uqhubeka engifikisa ekucineni.+ 13  Ngiyazama ukuhlaliseka kuze kube sekuseni. Uqhubeka evodloza wonke amathambo ami njengesilwane,Kusukela emini kuze kube sebusuku, uqhubeka engifikisa ekucineni.+ 14  Ngiqhubeka ngitshiyoza njengenyoni ezincane,+Ngiqhubeka ngikhala njengejuba.+ Amehlo ami asediniwe ngokukhangela phezulu:+ ‘Awu Jehova, ngikhathazeke kakhulu,Ngicela ungisize.’+ 15  Pho kuyini okunye engingakutsho? Usekhulume lami futhi usekwenzile akutshoyo. Ngizahamba ngokuzithoba okwempilo yami yonkeNgenxa yobuhlungu obukhulu engiphakathi kwabo.* 16  ‘Awu Jehova wonke umuntu uzaphila ngalezizinto,*Njalo ukuphila kwami kuvela kuzo.* Wena uzangipha impilakahle, ulondoloze impilo yami.+ 17  Bengisizwa ubuhlungu obukhulu kulokuthi ngibe lokuthula,Kodwa ungivikele ukuze ngingangeni egodini lokufa,+Ngenxa yokuthi uyangithanda. Izono zami zonke usuziphosele ngemva kwakho.*+ 18  Ingcwaba ngeke likukhazimulise,+Ukufa ngeke kukudumise.+ Labo abangena phansi egodini ngeke bakubone ukuthembeka kwakho.+ 19  Abaphilayo yibo bodwa abenelisa ukukudumisa,Njengoba lami ngisenza lamuhla. Obaba bayenelisa ukupha amadodana abo ulwazi olumayelana lokuthembeka kwakho.+ 20  Awu Jehova, ngisindisa,Ngizahlabela izingoma zami ngitshaya iziginci labanye,+Endlini kaJehova kuzo zonke insuku zokuphila kwethu.’”+ 21  U-Isaya wasesithi: “Lethani ikhekhe elenziwe ngamakhiwane awonyisiweyo, beselilininda phezu kwethumba lakhe ukuze asile.”+ 22  Phela uHezekhiya wayebuze wathi: “Ngizabona ngani ukuthi ngizakuya endlini kaJehova?”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “abesigodlo sakho.”
NgesiHebheru, “ezinsukwini zakho.”
Kumbe, “emakhwelelweni.” Kungenzakala ukuthi la kwakungamasitephisi ayesetshenziswa ukubala isikhathi.
Lesi yisifitshaniso sebizo elithi Jehova ngesiHebheru.
Kumbe, “yobuhlungu bomphefumulo wami.”
Lapha kutshiwo amazwi kaNkulunkulu lezenzo zakhe.
Kumbe, “umoya wami uthola ukuphila kuzo.”
Kumbe, “usuzisusile phambi kwakho.”