U-Isaya 35:1-10

  • IPharadayisi liyabuyiselwa (1-7)

    • Iziphofu zizabona, izacuthe zizakuzwa (5)

  • Indlela yobuNgcwele yabahlengiweyo (8-10)

35  Ilizwe elomileyo kanye lenkangala kuzathokoza,+Lendawo elugwadule izathaba njalo iqhakaze njengesafroni.*+   Izaqhakaza loba sekutheni,+Ijabule futhi imemeze ngentokozo. Izaphiwa inkazimulo yeLebhanoni,+Ubuhle beKhameli+ leSharoni.+ Abantu bazayibona inkazimulo kaJehova, ubuhle bukaNkulunkulu wethu.   Qinisani izandla ezibuthakathaka,Liqinise lamadolo axegayo.+   Khulumani labakhathazekileyo* lithi kubo: “Qinani, lingesabi. UNkulunkulu wenu uzabuya ezophindisela,UNkulunkulu uzabuya ezojezisa.+ Uzabuya azolisindisa.”+   Ngalesosikhathi amehlo eziphofu azavulwa,+Lendlebe zezacuthe zizavulwa.+   Ngalesosikhathi umuntu oyisigoga uzakweqa njengempala,*+Lesimungulu sizamemeza* ngentokozo.+ Amanzi azampompoza enkangala,Lezifula zigeleze endaweni elugwadule.   Umhlabathi otshisa bhe uzakuba lichibi lamanzi elilemihlanga,Lomhlabathi owomileyo ube lemithombo empompoza amanzi.+ Ezindaweni amakhanka ayephumula kuzo+Kuzakuba lotshani obuluhlaza lemihlanga lemizi.   Kuzakuba lomgwaqo omkhulu,+Umgwaqo lo uzabizwa ngokuthi yiNdlela yobuNgcwele. Akulamuntu ongcolileyo ozahamba ngaleyondlela.+ Igcinelwe lowo oyilandelayo,Kakho oyisiphukuphuku ozahamba kuyo.   Akusoze kutholakale isilwane kuyo,Njalo akulanyamazana zeganga eziyingozi ezizasondela kuyo. Kazisoze zitholakale kuyo;+Abathengwe nguNkulunkulu yibo kuphela abazahamba kuyo.+ 10  Abahlengwe nguJehova bazaphenduka,+ bazafika eZiyoni bememeza ngentokozo.+ Intokozo engapheliyo izakuba ngumqhele emakhanda abo.+ Ukujabula lokuthaba kuzakuba ngokwabo,Futhi usizi lokububula kuzanyamalala.+

Amabala angaphansi

Isafroni liluba.
Kumbe, “labakhathazekileyo enhliziyweni.”
NgesiHebheru, “Lolimi lwesimungulu luzamemeza.”
Ibala lesiHebheru elisetshenziswe lapha litsho inyamazana ehambelana lempala.