U-Isaya 34:1-17

  • UJehova uyaphindisela ezizweni (1-4)

  • I-Edomi izakuba lunxiwa (5-17)

34  Sondelani eduze lizokuzwa lina zizwe, Lalelisisani lina bantu. Akuthi umhlaba lakho konke okugcwele kuwo kulalele, Ilizwe kanye lakho konke okuvela kulo.   Ngoba uJehova uthukuthelele izizwe zonke,+ Ulaka lwakhe lumelene lawo wonke amabutho azo.+ Uzazibhubhisa ngokupheleleyo, Uzazibulala.+   Ababuleweyo bazo bazalahlelwa khatshana, Iphunga lezidumbu zabo lizakwenyuka,+ Izintaba zincibilike ngenxa yegazi* labo.+   Lonke ibutho elisemazulwini lizabola,Amazulu agoqwe njengencwadimgoqwa. Lonke ibutho lawo lizabuna,Lizakuba njengehlamvu elibunileyo elikhithika esihlahleni samagilebisi,Lanjengamakhiwane aswabileyo akhithika esihlahleni.   “Ngoba inkemba yami izagava igazi emazulwini.+ Izakwehlela phezu kwe-Edomi ukuze yahlulele+Abantu engibanikele ekubhujisweni.   UJehova ulenkemba, izagcwala igazi. Izatshutshuma amafutha,+Izagcwala igazi lezimbuzi lelemvana ezinduna,Lamafutha ezinso zezinqama. Ngoba uJehova ulomhlatshelo azawenza eBhozira,Kuzabulawa izifuyo ezinengi elizweni lako-Edomi.+   Inkunzi zeganga zizakwehla kanye lazo,Amajongosi azakwehla labalamandla. Ilizwe labo lizagcwala igazi,Lomhlabathi wabo uzakuba manzi ngamafutha.”   Ngoba uJehova ulelanga azaphindisela ngalo,+Umnyaka azajezisa ngawo ukuze alwele udaba lweZiyoni.+   Izifula zayo* zizatshintshwa zibe yingcino,Lothuli lwayo lube yisalufa,Ilizwe layo lizakuba njengengcino etshayo. 10  Kaliyikucitshwa ebusuku loba emini;Intuthu yalo izaqhubeka iqansa kuze kube nini lanini. Lizahlala lilunxiwa kusukela kwesinye isizukulwane kusiya kwesinye,Kakho ozadabula phakathi kwalo kuze kube nini lanini.+ 11  Lizakuba yindawo ehlala iphelikheni* kanye lenungu,*Izikhova lamawabayi kuzahlala kulo. UNkulunkulu uzakwelula intambo yokulinganisa phezu kwalo ukuze atshengise ukuthi lizasala lingelalutho,Elule lentambo yokuqondisa ukuze atshengise ukuthi lizatshabalala. 12  Akula loyedwa umhlonitshwa walo ozabizwa ebukhosini,Zonke iziphathamandla zalo zizakuba yize. 13  Ameva azamila ezinqabeni zalo eziqinileyo,Ezinqabeni zalo kuzagcwala ukhula oluhlabayo lezihlahla zameva. Lizakuba yindawo yamakhanka,+Libe yindawo ehlala izintshe. 14  Inyamazana zenkangala zizahlangana lenyamazana ezitshaya umkhulungwane,Igogo* lizakhalela umngane walo. Idahwa* lizahlala khona lithole indawo yokuphumula. 15  Inyoka izalungisa indawo yokuhlala* kuleyondawo ibekele amaqanda ayo,Izawachamisela iwabuthelele ngaphansi komthunzi wayo. Imizwazwa izabuthana khonapho, yilowo lalowo lomngane wawo. 16  Dingisisani ebhukwini likaJehova, libalele phezulu: Akukho lokukodwa okuzaswelakala;Kayikho leyodwa ezaswela umngane,Ngoba umlayo lo uphuma emlonyeni kaJehova,Njalo umoya wakhe yiwo ozibuthanise ndawonye. 17  Nguye ophose inkatho yalokho ezizakuthola,Isandla sakhe yiso esilinganise indawo yazo eziyinikiweyo. Izakuba ngeyazo kokuphela;Zizahlala kuyo kusukela kwesinye isizukulwane kusiya kwesinye.

Amabala angaphansi

Kumbe, “zizageleza igazi.”
Lapha kungabe kutshiwo iBhozira, idolobho elikhulu lako-Edomi.
Le yinyoni enkulu elomlomo omude.
Inungu yinyamazana yeganga elensiba ezihlabayo.
Kumbe, “Imbuzi yeganga.” Ezinye inguqulo zithi, “Amadimoni aphose afanane lembuzi.”
Le yinyoni ephapha ntambama ehambelana lesikhova.
NgesiHebheru, “izakwenza isidleke sayo.”