U-Isaya 33:1-24

  • Ukwahlulelwa lethemba labalungileyo (1-24)

    • UJehova unguMahluleli, nguye osinika imithetho njalo uyiNkosi (22)

    • Kakho ozakuthi: “Ngiyagula” (24)

33  Maye kuwe mbhubhisi ongabhujiswanga,+Wena mthengisi ongathengiswanga! Nxa usuqedile ukubhubhisa lawe uzabhujiswa.+ Nxa usuqedile ukuthengisa abanye lawe uzathengiswa.   Awu Jehova, woba lomusa kithi.+ Ithemba lethu likuwe. Woba yingalo yethu*+ nsuku zonke ekuseni,Ube yinsindiso yethu ngesikhathi sokuhlupheka.+   Abantu bayabaleka nxa besizwa umsindo owesabekayo. Wena uthi ungasukuma izizwe zisabalale.+   Abantu bazabutha inotho yenu ethunjiweyo njengentethe ezitshaya zibhuqe konke okusendleleni yazo,Bazagijimela kuyo njengomtshitshi wentethe.   UJehova uzadunyiswa,Ngoba uhlala endaweni ephakemeyo. Uzagcwalisa iZiyoni ngokwahlulela okuhle langokulunga.   Nguye okwenza uhlaliseke empilweni yakho,*Okugcwalisa ngensindiso,+ lokuhlakanipha, lolwazi kanye lokwesaba uJehova,+Lokhu kuyinotho yakhe.   Khangelani! Amaqhawe abo ahlaba umkhosi emgwaqweni,Izithunywa zokuthula zikhala kabuhlungu.   Imigwaqo emikhulu ayiselabantu,Akuselamuntu ohamba ezindleleni. Wephule* isivumelwano,Usewalahlile amadolobho,Kazihluphi ngomunye umuntu.+   Ilizwe liyalila* futhi liyabuna. ILebhanoni isiyangekile,+ isibolile. ISharoni isinjengenkangala,IBhashani leKhameli sekukhithiza amahlamvu akho.+ 10  “Khathesi ngizasukuma,” kutsho uJehova,“Khathesi ngizatshengisa ubukhulu bami,+Khathesi ngizazikhazimulisa. 11  Lizithwala isisu sotshani obomileyo libelethe amahlanga. Imicabango yenu emibi izalitshisa njengomlilo.+ 12  Abantu bazakuba njengomlotha osala nxa kutshiswa ikalaga, Bazathungelwa ngomlilo njengamahlahla ameva aganyuliweyo.+ 13  Zwanini engizakwenza lina elikhatshana! Lani eliseduze vumani ukuthi ngilamandla! 14  Izoni eziseZiyoni zithithibele;+Abahlamuki bayaqhuqha bathi: ‘Ngubani phakathi kwethu ongahlala lapho okulomlilo oqothulayo?+ Ngubani phakathi kwethu ongahlala emalangabini angacitshekiyo?’ 15  Ngulowo oqhubeka ehamba ngokulunga,+Okhuluma okuqotho,+Ongemukeli inzuzo etholwa ngobuqili lokungathembeki,Olezandla ezingavumiyo ukufunjathiswa,+Ovala indlebe zakhe ukuze angezwa amacebo okubulala,Avale lamehlo akhe ukuze angaboni okubi, 16  Uzahlala endaweni eziphakemeyo,Isiphephelo sakhe esiqinileyo sizakuba sezinqabeni ezilamatshe. Uzalethelwa isinkwa,Lamanzi akhe awasoze aphele.”+ 17  Amehlo akho azabona inkosi isenkazimulweni yayo,Azabona ilizwe elikhatshana. 18  Inhliziyo yakho izakhumbula* owawukwesaba: “Ungaphi umabhalani? Ungaphi lowo owayekala umthelo?+ Ungaphi lowo owayebala imiphotshongo?” 19  Awusoze uphinde ubabone abantu abayiziqholo,Abantu abakhuluma ulimi okunzima kakhulu ukuluzwisisa,*Ongeke ubazwisise ngenxa yokugagasa kwabo.+ 20  Khangela iZiyoni, idolobho lemikhosi yethu!+ Amehlo akho azabona iJerusalema isiyindawo yokuhlala elokuthula,Itende elingasoze lisuswe endaweni yalo.+ Izikhonkwane zalo kazisoze zisitshunwe,Lentambo zalo kazisoze ziqunywe. 21  Kodwa khonale, lowo oMkhulu uJehova, Uzakuba yindawo yethu elemifula lemisele yamanzi ebanzi, Akulamikhumbi yempi ezasondela kuyo, Njalo akulamikhumbi emikhulu ezadlula khona. 22  Ngoba uJehova unguMahluleli wethu,+UJehova nguye osinika imithetho,+UJehova uyiNkosi yethu,+Nguye ozasisindisa.+ 23  Intambo zakho zizaxega zilenge,Kazisoze ziyibambe insika yomkhumbi kumbe zelule iseyili. Ngalesosikhathi kuzakwabiwa inotho enengi ethunjiweyo,Labantu abagogekileyo bazabutha okunengi.+ 24  Akulamuntu ohlala khona ozakuthi: “Ngiyagula.”+ Abantu abahlala elizweni bazathethelelwa izono zabo.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngamandla ethu.”
NgesiHebheru, “ezikhathini zakho.”
Lapha kutshiwo isitha.
Ezinye inguqulo zithi, “liyoma.”
Kumbe, “izacabangisisa ngalokho.”
NgesiHebheru, “olujulileyo.”