U-Isaya 32:1-20

  • Inkosi lezikhulu bazakwahlulela kuhle (1-8)

  • Abesifazana abanganaki lutho bayaxwayiswa (9-14)

  • Umoya uzathululwa, kube lezibusiso (15-20)

32  Khangelani! Inkosi+ izabusa ngokulunga,+Labakhokheli abazabusa bazakwahlulela kuhle.   Ngamunye uzakuba njengendawo yokucatshela umoya,Abe yisiphephelo sokucatshela* izulu elina ngamandla,Njengezifula zamanzi elizweni elingelamanzi,+Lanjengomthunzi wedwala elikhulu elizweni elomileyo.   Amehlo alabo ababonayo kawasoze avalwe,Lendlebe zabezwayo zizalalelisisa.   Inhliziyo zabalamawala zizacabangisisa ngolwazi,Labagagasayo* bazakhuluma kuhle ngendlela ecacileyo.+   Umuntu ongelangqondo kasayikubizwa ngokuthi uyaphana,Lomuntu oxhwalileyo kasoze abizwe ngokuthi ungumhlonitshwa,   Ongelangqondo uzakhuluma izinto ezingaqedakaliyo,Inhliziyo yakhe izabumba amacebo ayingozi,+Ukuze akhuthaze ukuhlamuka* futhi akhulume kubi ngoJehova,Enze olambileyo angatholi ukudlaLowomileyo angatholi okokunatha.   Amacebo omuntu oxhwalileyo mabi,+Ukhuthaza ukuziphatha okulihlazo ngokukhuluma amanga+Ukuze achithe ohluphekayo,Lanxa ongumyanga ekhuluma okuqondileyo.   Kodwa ophanayo uyahlela ukupha abanye izinto,Njalo uqhubeka engumuntu ophanayo.   “Lina besifazana abanganaki lutho, sukumani lilalele ilizwi lami. Lina madodakazi angazikhathazi ngalutho+ lalelani engikutshoyo! 10  Kusanda kwedlula umnyaka owodwa nje, lina elingazikhathazi ngalutho lizathuthumela,Ngoba kuzabe kungelasithelo esibuthiweyo nxa ukuvunwa kwamagilebisi sekuphelile.+ 11  Qhuqhani lina besifazana abanganaki lutho! Thuthumelani lina elingazikhathazi ngalutho! Khululani elikugqokileyo,*Ngamunye athandele isaka ekhalweni.+ 12  Tshayani izifuba zenuLikhalele amasimu amahle lezihlahla zamagilebisi ezithelayo. 13  Ngoba umhlabathi wabantu bami uzagcwala ameva lezihlahlakazana zameva;Konke lokhu kuzagcwala kuzo zonke izindlu zokujabula,Khona kanye edolobheni lentokozo.+ 14  Inqaba eqinileyo isideliwe,Idolobho elilomsindo selitshiyiwe,+ I-Ofeli+ kanye lenqabayokulinda sekusele kuyindawo ezahlala ingelalutho,Indawo esithandwa ngobabhemi beganga,Esingamadlelo emihlambi,+ 15  Kuze kube yisikhathi lapho umoya ovela phezulu uthululelwa kithi,+Lenkangala isiba yisivande, Lesivande sekuthiwa ligusu.+ 16  Ngemva kwalokho ukwahlulela okuhle kuzahlala enkangala,Ukulunga kuhlale esivandeni.+ 17  Ukulunga kweqiniso kuzaletha ukuthula.+Isithelo sokulunga kweqiniso sizakuba yikuthula okungapheliyo lokuvikeleka.+ 18  Abantu bami bazahlala endaweni elokuthula,Ezindaweni ezivikelekileyo lasezindaweni zokuphumula ezilokuthula.+ 19  Kodwa isiqhotho sizatshabalalisa igusu,Idolobho lidilizelwe phansi. 20  Liyathokoza lina elihlanyela inhlanyelo eceleni kwezindawo zonke ezilamanzi,Lina elixotshela* inkunzi lobabhemi.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “yindawo yokucatshela.”
NgesiHebheru, “Lolimi lwabagagasayo.”
Kumbe, “Ukuze enze izinto ezingelanhlonipho.”
Kumbe, “Zinqunuleni.”
Kumbe, “elikhulula.”